Agendy

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov – Občan

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá :

 • dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby /ak jej stupeň odkázanosti je najmenej IV./,
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov :

A) odborné činnosti :

 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť

B) obslužné činnosti :

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • pranie
 • žehlenie
 • údržba bielizne a šatstva

C) ďalšie činnosti :

 • úschova cenných vecí
 • poskytovanie osobného vybavenia
 • zabezpečovanie záujmovej činnosti

Miesto poskytovania sociálnej služby:

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, 

Osiková 26/3294, 010 07  Žilina

Forma poskytovania sociálnej služby – pobytová/ročná

Kontakt : PhDr. Alena Lišková – riaditeľka

Tel. č.: +421 918 438 554

e-mail: alena.liskova@zilina.sk

www: www.usmev.zilina.sk

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

V zmysle platného VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa