Agendy

Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby – Občan

Mesto Žilina, v rámci svojej pôsobnosti, poskytuje tieto sociálne služby :

1. Sociálna služba krízovej intervencie :

  • komunitné centrum

2. Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi :

  • zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

3. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku :

  • opatrovateľská služba
  • zariadenie pre seniorov
  • denný stacionár
  • prepravná služba

4. Podporné služby:

  • odľahčovacia služba
  • poskytovanie sociálnej služby v jedálni
  • donáška stravy do domácnosti
  • poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

V zmysle platného Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva