Agendy

Poskytovanie opatrovateľskej služby – Občan

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., pričom rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách.

Mesto Žilina zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby vo všetkých prímestských častiach.

Súčasťou žiadosti je:

  • doklad preukazujúci výšku príjmu (napr. rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou) za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. V prípade nepravidelného príjmu sa preukazujú všetky príjmy za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý predchádzal kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

V zmysle platného VZN Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa