Agendy

Poskytovanie nenávratných dotácií – Podnikateľ

Mesto môže zo svojho rozpočtu poskytovať nenávratné dotácie prostredníctvom grantového systému rozpočtu mesta. Sú poskytované v oblastiach:

  • kultúra,
  • šport,
  • vzdelávanie,
  • životné prostredie,
  • sociálna a zdravotná oblasť,
  • inštitucionálna podpora.

Väčšina takýchto dotácií je prerozdeľovaná prostredníctvom grantových komisií, ktoré posudzujú všetky predložené žiadosti a projekty a rozhodnú o pridelení finančných prostriedkov.

Ďalšou z možností na získanie finančnej podpory je dotácia z fondu primátora mesta, kde o pridelení finančných prostriedkov rozhoduje primátor na základe podanej žiadosti.

Informácie

Elektronický formulár

Povinné prílohy

Žiadosť o grantovú dotáciu mesta Žilina – grantový formulár

 

Povinné prílohy:

  • V zmysle aktuálnej výzvy zverejnenej na stránke mesta Žilina

 

Žiadosť o dotáciu mesta Žilina – inštitucionálna podpora

 

Povinné prílohy:

  • V zmysle aktuálnej výzvy zverejnenej na stránke mesta Žilina

 

Žiadosť o dotáciu mesta Žilina – podpora športových klubov

 

Povinné prílohy:

  •  V zmysle aktuálnej výzvy zverejnenej na stránke mesta Žilina

 

Žiadosť o dotáciu primátora mesta Žilina

 

Povinné prílohy:

  • Bez príloh

Všeobecné záväzné nariadenia