Agendy

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám – Podnikateľ

Akákoľvek informácia, ktorej sprístupnenie iné právne predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má zároveň povinná osoba k dispozícii, je verejne prístupná. Informácia sa sprístupní len za predpokladu, že ju povinná osoba má vo svojej oblasti pôsobnosti a svojej rozhodovacej činnosti a zároveň jej sprístupnenie nie je vylúčené niektorým z iných zákonov.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť nie je možné podať a vybaviť spôsobom podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Mestský úrad v Žiline, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
 • písomne osobným doručením do podateľne, príp. gestorovi (referát informácií, sťažností a petícií),
 • ústne u gestora na referáte informácií, sťažností a petícií,
 • telefonicky na čísle 041/ 706 34 04
 • elektronickou poštou na adresu: infozakon@zilina.sk,
 • elektronickým formulárom (nepoužívať na podávanie podnetov a oznámení)

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8,00 do 14.00 h. Žiadosti podané faxom a elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v platnom znení podľa vyhlášky MF SR c. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

Tlač alebo kopírovanie čiernobiele:

 • A4 jednostranne 0,07 €
 • A4 obojstranne 0,14 €
 • A3 jednostranne 0,14 €
 • A3 obojstranne 0,20 €
 • CD – médium, DVD – médium 0,33 €
 • obálka s doručenkou 0,07 €
 • poštová poukážka s realizáciou 0,04 €

Poštovné, faxové a telefonické služby budú spoplatnené podľa platného cenníka. Mesto Žilina môže úhradu do výšky 3 eur odpustiť.

Spôsoby úhrady nákladov:

 • poštovou poukážkou,
 • bezhotovostným prevodom na účet v banke,
 • v hotovosti do pokladne MsÚ.

Poštovné a telefonické služby budú spoplatnené podľa platného cenníka. Mesto Žilina môže úhradu do výšky 3 eur odpustiť.

Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch alebo inými spôsobmi, poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov.

Pri zmenách cien budú automaticky upravené aj poplatky za príslušné úkony.

Elektronický formulár:

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Zákonná lehota 8 pracovných dní

Správne poplatky

V zmysle Sadzobníka spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

Legislatíva