Agendy

Poskytovanie informácie o pobyte občana – Občan

Potrebné doklady a dokumenty

  • vyplnený formulár Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana
  • platný občiansky preukaz

Upozornenie

  • občan môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste pobytu; vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov – táto lehota nesmie byť dlhšia ako 3 roky. Na písomné vyhlásenie použite formulár Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov

Poplatky

  • správny poplatok vo výške 5 eur v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte – poplatok je možné uhradiť priamo v ohlasovni pobytu, v pokladni mestského úradu alebo bankovým prevodom na č. účtu mesta:
    IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001, VS: 2210022014, v prípade, že sa poplatok platí z iného ako žiadateľovho účtu, tak do poznámky uveďte názov/meno a priezvisko žiadateľa o poskytnutie informácie o pobyte

Kontakt

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
  • zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch v platnom znení
  • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Informácie