Agendy

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta – Podnikateľ

Podanie podnetu na výrub drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta. Podnet môže byť vyhodnotený ako opodstatnený a drevina bude zaradená do zoznamu drevín na výrub, ktorý realizuje mesto. V opačnom prípade bude výrub dreviny zamietnutý a drevina bude ponechaná.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Podnet na výrub, orezanie drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina (PO aj FO)

 

Povinné prílohy:

  • Stanovisko správcu bytového domu, prípadne dotknutých občanov (susedov)

 

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva