Agendy

Podávanie daňového priznania k dani za psa – Občan

Daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota:

Priznanie daňovník podáva do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva