Agendy

Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty – Podnikateľ

Daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za predajné automaty správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podaním priznania na príslušnom tlačive a to: „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.

Informácie