Agendy

Platenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Občan

Táto služba umožňuje zaplatiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok sa platí na základe rozhodnutia, resp. platobného výmeru, a to:

  • v hotovosti do pokladnice mesta v klientskom centre,
  • vkladom v hotovosti na účet mesta,
  • bezhotovostným prevodom na účet mesta.

Informácie