Agendy

Oznamovanie strát a nálezov – Občan

Pri náleze prevezme Mestský úrad v Žiline nájdenú vec, ak mu je odovzdaná, o čom spíše úradný záznam, pričom nález následne zašle okresnému úradu, ktorý je vecne príslušný v danej veci konať.

Informácie