Agendy

Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny – Podnikateľ

Podnikateľ oznamuje obci otváracie hodiny prevádzky a ich zmenu v zmysle uvedenej legislatívy.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

7 dní pred zriadením prevádzkarne

Povinné prílohy

doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru (LV nie starší ako 6 mesiacov, prípadne nájomná zmluva)

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva