Agendy

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva – Podnikateľ

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota:
Do 30 dní

Povinné prílohy

Oznámenie o zmene alebo zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva (FO aj PO)

Povinné prílohy:

  • Bez prílohy

Nepovinné prílohy:

  • Situačný nákres

 

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva (FO aj PO)

Povinné prílohy:

  • Situačný nákres

Nepovinné prílohy:

  • Bez prílohy

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva