Agendy

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie – Podnikateľ

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.

Správca dane vo VZN ustanovuje najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu, prípadné oslobodenia alebo zníženia dane.

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota:
Oznamovacia povinnosť je do 30 dní odo dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania a to na MsÚ Žilina vyplnením tlačiva „Oznámenie k dani za ubytovanie (vznik daňovej povinnosti)“. Pri zmene alebo zániku daňovej povinnosti je platiteľ povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní.

Povinné prílohy

Oznámenie k dani za ubytovanie (vznik daňovej povinnosti)
Povinné prílohy:
  • Bez príloh
Nepovinné prílohy:
  • Bez príloh
Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
Povinné prílohy:
  • Bez príloh
Nepovinné prílohy:
  • Zoznam osôb prihlásených na prechodnom pobyte v ubytovacom zariadení
  • Fotokópiu preukazu o prechodnom pobyte
Oznámenie o zmene údajov v registračnom liste
  • Bez príloh
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
  • Bez príloh

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva