Agendy

Osobitný príjemca prídavku na dieťa – Občan

Mesto Žilina podľa § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vykonáva funkciu osobitného príjemcu. Mesto sa určí za osobitného príjemcu v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa alebo ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Žiline na základe rozhodnutia poukazuje prídavok pre tieto deti na účet Mestského úradu.

Dôvod na ustanovenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa: (v zmysle § 12 a, ods. 1, písm. b)

Ak prídavok na dieťa nevyužíva oprávnená osoba na určený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku – príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku na dieťa mestu, kde má nezaopatrené dieťa trvalý alebo prechodný pobyt.

Povinnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa:

 • spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a na jeho požiadanie podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na prídavok na dieťa a jeho výplatu v rozsahu jeho pôsobnosti,
 • dodržať určený účel využitia prídavku na dieťa,
 • úhrada poplatkov za stravovanie v školskej jedálni, nákup školských pomôcok a potrieb a výdavkov spojených s aktivitami organizovaných školou,
 • úhrada cestovného do školy,
 • nákup ošatenie, obuvi a hygienických potrieb,
 • nákup potravín,
 • úhrada iných výdavkov, ak súvisia s výchovou a výživou dieťaťa.

Dôvod na určenie osobitného príjemcu rodičovského príspevku : (v zmysle § 5, ods. 9, písm. b)

Ak oprávnená osoba nevyužíva rodičovský príspevok, na ktorý je určený alebo z dôvodu, že prídavok na dieťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti, zabezpečuje osobitný príjemca z dôvodu, že oprávnená osoby prídavok na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je určený alebo ak rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu vydá rozhodnutie o zastavení výplaty rodičovského príspevku oprávnenej osobe a o poukazovaní tohto príspevku mestu, kde má oprávnená osoba trvalý alebo prechodný pobyt.

Povinnosti osobitného príjemcu rodičovského príspevku:

 • zabezpečovať rodičovský príspevok v peňažnej alebo vecnej forme
 • použiť rodičovský príspevok len na prospech starostlivosti o dieťa
 • ak si osobitný príjemca neplní povinnosti, ÚPSVaR ho môže z tejto funkcie uvoľniť.

V rámci osobitného príjemcu možno uhrádzať aj iné výdavky, ak priamo súvisia so zabezpečením výchovy a výživy dieťaťa.

Dôvod na určenie osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi : (v zmysle § 23, ods. 1, písm. b)

Ak možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, ÚPSVaR vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu.

Povinnosti osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi :

 • zabezpečovať výplatu dávky v peňažnej alebo vecnej forme
 • použiť dávku len na prospech občana
 • vyplácať dávku v hmotnej núdzi len vo výške stanovenej zákonom
 • v prípade, že si osobitný príjemca neplní povinnosti, ÚPSVaR vydá rozhodnutie o uvoľnení z tejto funkcie

 

 

 

Informácie