Agendy

Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým – Občan

Mesto na požiadanie organizuje poslednú rozlúčku so zosnulým formou občianskeho obradu vo vybranom dome smútku na území mesta Žilina. Pozostalí so žiadosťou o občiansku rozlúčku oslovia nimi vybranú pohrebnú službu, ktorá následne kontaktuje Mestský úrad v Žiline. Požiadavku na zabezpečenie občianskej rozlúčky je potrebné nahlásiť min. 2 pracovné dni vopred.

V rozsahu smútočný rečník – prednes nekrológu, prípadne recitácia, živý hudobný vstup – napr. spev, sláčikové nástroje, klavírny vstup (pre občanov s posledným trvalým pobytom v meste Žilina bezplatne)

na základe žiadosti pozostalých, pričom postup je nasledovný:

  1. pozostalí oslovia pohrebnú službu podľa svojho výberu, s ktorou si dohodnú čas a miesto poslednej rozlúčky (občianske rozlúčky zabezpečujeme výlučne na území mesta Žilina)
  2. pozostalí následne doručia na Mestský úrad v Žiline podklady pre smútočnú reč (občianske rozlúčky zabezpečujeme výlučne na základe žiadosti blízkych osôb – príbuzní nebohého v priamom rade): žiadosť a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Písomný súhlas tvorí neoddeliteľnú súčasť žiadosti.

Tlačivá sú vo vytlačenej forme k dispozícii aj na informáciách v budove Mestského úradu v Žiline.

Vypísané tlačivá je potrebné doručiť najneskôr 2 pracovné dni predo dňom konania poslednej rozlúčky, a to: do podateľne Mestského úradu v Žiline na Námestí obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

v pracovných dňoch v úradných hodinách:
Pondelok: 07,30 hod. – 15,30 hod.
Utorok: 07,30 hod. – 15,30 hod.
Streda: 07,30 hod. – 17,00 hod.
Štvrtok: 07,30 hod. – 15,30 hod.
Piatok: 07,30 hod. – 14,00 hod.

alebo

zaslať elektronicky na email: dana.nagyova@zilina.sk, zuzana.vnukova@zilina.sk

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa organizácie občianskej rozlúčky, vypísania tlačív a pod., odporúčame kontaktovať Mestský úrad v Žiline telefonicky, každý pracovný deň od 08,00 hod. do 14,00 hod.

na tel. čísle 041/70 63 523, kde je možné dohodnúť si aj konkrétny čas osobného stretnutia.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Žiadosť o organizovanie smútočnej rozlúčky

 

Povinné prílohy:

  • Bez príloh

 

Nepovinné prílohy:

  • Text k smútočnej rozlúčke (podklady od rodiny)

Správne poplatky

V zmysle interného predpisu mesta za občiansku rozlúčku so zosnulým, ktorého posledný trvalý pobyt nebol v Žiline

Legislatíva

  • Interný predpis mesta