Agendy

Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým – Občan

Mesto Žilina na základe žiadosti organizuje poslednú rozlúčku so zosnulým formou občianskeho obradu vo vybranom dome smútku na území mesta Žilina. Občiansky obrad sa uskutočňuje v rozsahu: prednes nekrológu smútočným rečníkom, prípadne recitácia, živý hudobný vstup – napr. spev, sláčikové nástroje, klavírny vstup.

Postup vybavenia:

  1. pozostalí najskôr oslovia pohrebnú službu podľa svojho výberu, s ktorou si dohodnú čas a miesto poslednej rozlúčky (občianske rozlúčky zabezpečujeme výlučne na území mesta Žilina),
  1. pozostalí následne doručia na Mestský úrad v Žiline žiadosť o zorganizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým, ktorej súčasťou sú aj podklady pre smútočnú reč (občianske rozlúčky zabezpečujeme výlučne na základe žiadosti blízkych osôb – príbuzní nebohého v priamom rade).

Vypísané tlačivá – žiadosť súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť najneskôr 2 pracovné dni pred dňom konania poslednej rozlúčky jedným z týchto spôsobov:

  • poštovým podnikom na adresu Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
  • osobne do kancelárie v klientskom centre Mestského úradu v Žiline alebo do podateľne v úradných hodinách v pracovné dni,
  • elektronicky na e-mail: nagyova@zilina.sk, prípadne zuzana.vnukova@zilina.sk (č. tel. 041/70 63 523).

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Pre nebohých, ktorí mali posledný trvalý pobyt v meste Žilina je smútočná rozlúčka realizovaná bezodplatne. Smútočné rozlúčky pre nebohých, ktorí nemali posledný trvalý pobyt v meste Žilina, zabezpečuje mesto Žilina za poplatok vo výške 150 €, v ktorom je zohľadnená výška nákladov spojených so zabezpečením smútočnej rozlúčky. Tento poplatok sú pozostalí povinní uhradiť mestu vopred pred zabezpečením smútočného obradu.