Agendy

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Občan

Opatrenia vyplývajúce zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov detí, ktorým bola na základe rozhodnutia súdu nariadená ústavná starostlivosť. V centrách pre deti a rodiny sú  umiestnené prevažne deti z rodín, v ktorých zlyhali základné funkcie rodiny. Samotný návrat detí do biologickej rodiny je následne veľmi zdĺhavý proces. Jednou zo základných podmienok je  vytvorenie prijateľného rodinného prostredia, ktoré by pozitívne vplývalo na zdravý psychický a fyzický vývoj dieťaťa.

Mesto, prostredníctvom referátu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej pomoci :

  • úzko spolupracuje s centrami pre deti a rodiny – navštevuje rodiny a spolupracuje s rodičmi detí, ktoré sú umiestnené v centrách pre deti a rodiny,
  • je súčinným orgánom, ktorý participuje pri napĺňaní kompetencií Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, súdu, organizácií a inštitúcií zameraných na sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelu,
  • na základe terénneho sociálneho prieskumu vypracováva a podáva písomné správy centrám pre deti a rodiny, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a súdu,
  • poskytuje základné sociálne poradenstvo.

Mesto, v rámci obsahovej náplne referátu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej pomoci, vykonáva súhrn opatrení zameraných na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.

Občania mesta Žilina majú možnosť, pri podozrení na zanedbávanie, zneužívanie, týranie či iné prejavy poškodzovania, prípadne ohrozovania zdravia či života dieťaťa, nahlásiť takéto podozrenie zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina alebo zamestnancom Mestského úradu v Žiline – odboru sociálneho a bytového. Podľa § 7 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene doplnení niektorých zákonov je každý povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa.

Informácie