Agendy

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Podnikateľ

Poplatník je povinný ohlásiť obci povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota 30 dní

Povinné prílohy

Oznamovacia povinnosť k poplatku - komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO)

 • Bez príloh

Žiadosť o odpustenie/zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO)

Povinné prílohy:

 • Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná zmluva)
 • Potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí
 • Potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí
 • Potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
 • Doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
 • Potvrdenie o štúdiu v zahraničí v zdaňovacom období
 • Potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí
 • Potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v diagnostickom zariadení, v nemocnici,
 • Potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody
 • Potvrdenie, že dieťa v predškolskom veku žijúce v zahraničí je v zdravotnej starostlivosti detského lekára pôsobiaceho v zahraničí,
 • Úmrtný list zo zahraničia alebo úmrtný list vydaný na území SR, ak poplatník zomrie mimo mesta Žilina,
 • Doklad miestne príslušného PZ SR o nezvestnosti poplatníka na území SR.

Nepovinné prílohy:

 • Bez prílohy

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO aj PO)

Povinné prílohy:

 • Fotokópia dokladu o úhrade poplatku

Nepovinné prílohy:

 • Bez prílohy

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva