Agendy

Odhlásenie z trvalého pobytu – Občan

Doterajší trvalý pobyt občana sa odhlási tým spôsobom, že sa občan prihlási na nový trvalý pobyt a tým automaticky zaniká doterajší; ak sa jedná o nový trvalý pobyt v inom meste, príslušný úrad zabezpečí nahlásenie tejto zmeny do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu občana zaslaním odhlasovacieho lístka.

Potrebné doklady a dokumenty

  • Nie sú potrebné

Upozornenie

  • Pri prihlásení na trvalý/prechodný pobyt alebo pri odhlásení z trvalého/prechodného pobytu vzniká fyzickej osobe oznamovacia povinnosť  rozhodujúca pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, preto je potrebné doručiť túto ohlasovaciu povinnosť do klientského centra MsÚ.

Poplatky

  • Bez poplatku

Kontakt

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení

Informácie