Agendy

Poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre – Občan

V roku 2011 otvorilo mesto Žilina v lokalite Bratislavskej ulice Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu „Na predmestí“. Výstavba centra bola finančne podporená z dotačnej schémy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2010 a z prostriedkov mesta Žilina.

V roku 2014 sa nízkoprahové centrum transformovalo na Komunitné centrum „Na predmestí“ (ďalej len ,,KC“).

KC v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

a) poskytuje

  • sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,

b) vykonáva sa preventívna aktivita,

c) zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Mesto Žilina sa od 01.06.2016 zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, realizovaný v rokoch 2012 až 2015. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizoval do júna 2019. V nadväznosti na tento národný projekt sa mesto Žilina zapojilo (január 2020) aj do ďalšieho pokračovania projektu s názvom „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ (TSP II). V rámci tohto projektu sa vytvorili ďalšie tri pracovné miesta na pozíciu terénny sociálny pracovník, čo je veľkým prínosom pre skvalitnenie a podporu terénnej sociálnej práce na území mesta Žilina.

Poskytovanie sociálnej služby v  Komunitnom centre „Na predmestí“, Bratislavská 8612, 010 01 Žilina:

Pondelok  / Piatok: od 08:00 h. do 16:00 h.

Mailová adresa: kcnapredmesti@gmail.com

V rámci rozširovania pôsobnosti a skvalitnenia terénnej sociálnej práce v meste Žilina bola vytvorená  Kancelária terénneho sociálneho pracovníka – Košická 8392/2A – pod pôsobnosť kancelárie spadá prevažne územie ulíc Košická a Predmestská, kde terénni sociálni pracovníci vykonávajú sociálnu prácu priamo v prirodzenom prostredí klienta.

Poskytovanie sociálnej služby v  Kancelárii terénneho sociálneho pracovníka – Košická 8392/2A, 010 01 Žilina:

Pondelok  / Piatok: od 08:00 h. do 16:00 h.

Mailová adresa: za.kosicka2@gmail.com

 

Poskytovanie sociálnej služby v Komunitnom centre HÁJIK, Korzo 35, 010 15 Žilina :

Pondelok  / Piatok: od 07:30 h. do 15:30 h.

Mailová adresa: kc.hajik@gmail.com

 

 

Informácie