Agendy

Informovanie o voľbách a referendách – Občan

Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb v Slovenskej republike upravuje najmä zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tzv. volebný kódex), ktorý sa týka týchto volieb (vrátane referenda a ďalších hlasovaní):

  • voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (tzv. parlamentné voľby),
  • voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky,
  • ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
  • voľby do orgánov územnej samosprávy (VÚC a obce a mestá),referendum vyhlásené podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky (tzv. celoštátne referendum).

Okrem toho osobitná legislatíva (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) upravuje ešte inštitút miestneho referenda, pričom podrobnejšia úprava sa ponecháva na samotnú samosprávu, ktorá v danej veci môže schváliť všeobecne záväzné nariadenie.

Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a zároveň splní ďalšie podmienky účasti určené pre konkrétny druh volieb (napr. v parlamentných voľbách môže voliť len občan Slovenskej republiky, zatiaľ čo v komunálnych voľbách môže voliť aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v príslušnej obci).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Informácie o voľbách a referendách v rámci mesta sú zverejňované predovšetkým:

  • zverejňovaním na úradnej tabuli,
  • sprístupnením informácií na webovom sídle mesta,
  • určením podmienok pre umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve (prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia),
  • doručením oznámení o mieste a čase konania volieb do domácností voličov.

Podrobnejšie informácie o vyhlásených voľbách a referendách, najmä čo sa týka zriaďovania okrskových volebných komisií, volebných okrskov, ako aj schválených všeobecne záväzných nariadeniach sú uvedené na osobitnej stránke mesta resp. v príslušnej sekcii eGov-u.

Informácie

Lehoty

Zákonná lehota stanovená zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb alebo referenda

Legislatíva