Agendy

Informovanie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Občan

Informovanie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto informuje verejnosť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. a VZN č. 22/2019.

Informácie

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov