Agendy

Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb mesta – Občan

Mesto vypracúva komunitný plán sociálnych služieb, v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a s prijímateľmi sociálnych služieb v príslušnom územnom obvode. Mesto vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode.

Mesto zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom – zverejnený na web stránke mesta a na stránke sociálne služby mesta Žilina.

Informácie