Agendy

Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta – Podnikateľ

Mesto informuje verejnosť o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

 

Predmet dane

1. Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

2. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.

3. Historickou časťou mesta sa pre potreby tohto nariadenia rozumejú všetky miestne komunikácie v centre mesta, na ktorých je premávka usmernená informatívnymi prevádzkovými dopravnými značkami č. IP25a a č. IP25b („Pešia zóna“ a „Koniec pešej zóny“) a tvoria ju ulice Na priekope, Horný val, Dolný val, Sládkovičova, Hodžova, Mydlárska, Jezuitská, Sirotárska, Jozefa Vuruma, J. M. Geromettu, Štúrova, Makovického, Bottova, Pernikárska, Na bráne, Čepiel, Radničná, Burianova medzierka, Národná, časť ulice Pivovarská, časť ulice Republiky, časť ulice M. R. Štefánika, časť ulice Romualda Zaymusa, časť ulice Jána Milca, Námestie Andreja Hlinku, Mariánske námestie, Katedrálne námestie. Vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta je povolený len s platným potvrdením o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, a to len v čase uvedenom na tomto potvrdení. Motorové vozidlo môže v historickej časti mesta zotrvať iba v čase uvedenom na potvrdení. Státie vozidiel v historickej časti mesta mimo miest označených dopravnou značkou a mimo súkromných pozemkov je zakázané. Zastavenie je povolené len na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu. Daňovníci s trvalým pobytom v historickej časti mesta budú parkovať na mestom určených parkovacích miestach, vyznačených dopravným značením, pokiaľ nemajú vlastné parkoviská. Poplatky parkovacou spoločnosťou sa v historickej časti mesta vyberajú iba na ulici Jána Milca.

 

Daňovník a platiteľ dane

1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla.

2. Platiteľom dane je vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zdržuje sa v historickej časti mesta.

 

Základ dane

Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.

 

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.

Informácie

Sadzba

Sadzba dane

1. Sadzba dane za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta je:

a) pre vozidlá zabezpečujúce pohreb a pre sprievodné vozidlá pri sobášnych obradoch, a to len v čase obradu (max. 5 vozidiel) ..... 2,00 €/voz/deň

b) pre zásobovacie, vozidlá taxislužby a ostatné vozidlá s výnimkou vozidiel podľa písm. a) a c) tohto odseku v časoch 05:00–08:00 a 18:00–20:00:

vozidlá do 3,5 t ..... 3,00 €/voz/deň

vozidlá do 12 t ..... 6,00 €/voz/deň

vozidlá nad 12 t ..... 20,00 €/voz/deň

c) pre vozidlá zabezpečujúce spoločenské akcie, stavebné práce, sťahovanie a podobne v čase 05:00-20:00:

vozidlá do 3,5 t ..... 30,00 €/voz/deň

vozidlá do 12 t ..... 50,00 €/voz/deň

vozidlá nad 12 t ..... 100,00 €/voz/deň

2. Sadzba dane – paušálna suma za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta je:

a) pre daňovníka, ktorý má v historickej časti mesta trvalý pobyt a:

  • nemá k dispozícii parkovacie plochy mimo verejných komunikácií a priestranstiev (maximálne jedno potvrdenie na osobu bez časového obmedzenia, pričom na potvrdení môže byť uvedené iba jedno evidenčne číslo vozidla vo vlastníctve, resp. v užívaní daňovníka) ..... 100,00 €/rok
  • má k dispozícii parkovacie plochy mimo verejných komunikácií a priestranstiev (počet potvrdení maximálne v rozsahu kapacity parkovacích plôch bez časového obmedzenia, pričom na každom potvrdení môže byť uvedené iba jedno evidenčné číslo vozidla vo vlastníctve, resp. užívaní daňovníka) ..... 20,00 €/rok

b) pre daňovníka, ktorý má v historickej časti mesta k dispozícii parkovacie plochy mimo verejných komunikácií a priestranstiev (počet potvrdení maximálne v rozsahu kapacity parkovacích plôch bez časového obmedzenia):

  • potvrdenie pre vozidlá vo vlastníctve, resp. užívaní daňovníka (max. 5 EČ na 1 potvrdenie) ..... 50,00 €/rok
  • prenosné potvrdenie ..... 100,00 €/rok

c) pre daňovníka, ktorý má v historickej časti mesta prevádzkareň alebo je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v historickej časti mesta a nemá k dispozícii parkovacie plochy mimo verejných komunikácií a priestranstiev (vydá sa maximálne jedno potvrdenie na jednu prevádzkareň resp. na jedného vlastníka nehnuteľnosti a to len pre vozidlá vo vlastníctve, resp. užívaní daňovníka, pričom na 1 potvrdení môže byť uvedených maximálne 5 evidenčných čísel):

  • vjazd povolený v časoch 05:00–08:00 a 18:00-20:00 ..... 500,00 €/rok
  • vjazd povolený v čase 05:00–20:00 (vjazd v tomto čase sa povoľuje iba vo zvlášť odôvodnených prípadoch) ..... 1 500,00 €/rok

3. Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta s paušálnou sumou dane je možný len na základe jednej zo skutočností podľa ods. 2 písm. a), b) alebo c), pričom kumulácia týchto dôvodov za účelom získania viacnásobného nároku na vjazd alebo zotrvanie z titulu viacerých uvedených dôvodov nie je možná.

Úhrady

Spôsob vyberania dane

1. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2. Potvrdenie o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta bude daňovníkovi vydané až po uhradení tejto dane. V odôvodnených prípadoch môže byť potvrdenie vydané aj pred uhradením dane.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Oslobodenie od dane

1. Od dane sú oslobodené vozidlá zabezpečujúce čistotu a údržbu verejných priestranstiev, verejných zariadení, údržbu inžinierskych sieti, zber odpadu a odstraňovanie havarijných stavov pri vykonávaní týchto úloh.

2. Od dane sú oslobodené vozidlá zabezpečujúce realizáciu prác pre mesto na základe objednávky alebo zmluvy.

3. Od dane sú oslobodené rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom pri všetkých činnostiach vykonávaných pre potreby mesta a vozidlá zabezpečujúce verejné kultúrne alebo športové podujatia usporiadané Mestom Žilina, alebo v spolupráci s Mestom Žilina.

4. Primátor mesta môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť výnimku z tohto nariadenia.

5. Od dane je oslobodený daňovník, osoba ťažko zdravotne postihnutá odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

6. Od dane je oslobodené mesto Žilina pre vozidlá MsÚ Žilina.