Agendy

Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vysťahovania do zahraničia – Občan

Potrebné doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz
  • ak ide o dieťa do 18 rokov zákonný zástupca dieťaťa predkladá aj súhlas druhého zákonného zástupcu s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu na území SR

Upozornenie

  • občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, môže pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte v prípade, že chce trvalý pobyt na území SR skončiť
  • občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR; zastupiteľský úrad SR alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí, dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni

Poplatky

  • správny poplatok vo výške 5 eur v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte – uhrádza sa priamo v ohlasovni pobytu

Kontakt

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
  • zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch v platnom znení
  • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Informácie