Agendy

Hlásenie prechodného pobytu – Občan

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov) ak nie je platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti (číslo listu vlastníctva, katastrálne územie, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
  • alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Poplatky

 • správny poplatok vo výške 5 eur v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení – v prípade ak občan potrebuje potvrdenie o prechodnom pobyte sa uhrádza priamo v ohlasovni pobytu
 • Pri prihlásení na trvalý/prechodný pobyt alebo pri odhlásení z trvalého/prechodného pobytu vzniká fyzickej osobe oznamovacia povinnosť rozhodujúca pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, preto je potrebné doručiť túto ohlasovaciu povinnosť do klientského centra MsÚ.

Upozornenie

 • prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní

Kontakt

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
 • zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch v platnom znení
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Informácie