Agendy

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári – Občan

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení  len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa:

a) poskytuje:

1.  pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby,

2.  sociálne poradenstvo,

3.  sociálna rehabilitácia,

4.  stravovanie,

b) zabezpečuje:

1.  rozvoj pracovných zručností,

2.  záujmová činnosť.

V dennom stacionári sa poskytuje klientovi ambulantná forma sociálnej služby, počas pracovného týždňa, v čase  od 07.00 hod do 16.00 hod.

Miesto poskytovania sociálnej služby:

Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina.

V dennom stacionári sa poskytuje klientovi ambulantná forma sociálnej služby, počas pracovného týždňa, v čase  od 07.00 hod do 16.00 hod.

Vedúca zariadenia sociálnych služieb – denný stacionár: 

Mgr. Adela Štaffenová

E-mail: stacionar.vlcince@gmail.com

Tel. č.: +421 915 701 524

Kapacita zariadenia: 10 miest

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Úhrady

Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu dennom stacionári: (okrem stravovania)

 - 0,66 €/hod./prijímateľ sociálnej služby

 

Výška úhrady za poskytovanú obslužnú činnosť – stravovanie:
desiata       –     0,30 €/deň/prijímateľ
olovrant     –     0,30 €/deň/prijímateľ
obed           –     výška úhrady za obed je stanovená v pásmach v závislosti od výšky príjmu prijímateľa sociálnej služby (podľa  článku 30 VZN  č. 15/2018)

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa