Agendy

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári – Občan

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení  len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa

a) poskytuje

1.  pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby,

2.  sociálne poradenstvo,

3.  sociálna rehabilitácia,

4.  stravovanie,

b) zabezpečuje

1.  rozvoj pracovných zručností,

2.  záujmová činnosť.

V dennom stacionári sa poskytuje klientovi ambulantná forma sociálnej služby , počas pracovného týždňa, v čase  od 07,00 hod do 16,00 hod.

Miesto poskytovania sociálnej služby :

Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina.

V dennom stacionári sa poskytuje klientovi ambulantná forma sociálnej služby , počas pracovného týždňa, v čase  od 07,00 hod do 16,00 hod.

Vedúca zariadenia sociálnych služieb – denný stacionár: 

Mgr. Adela Štaffenová

E-mail: stacionar.vlcince@gmail.com

Tel. č.: +421 915 701 524

Kapacita zariadenia : 10 miest

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Úhrady

Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu dennom stacionári: (okrem stravovania)

 - 0,66 €/hod./prijímateľ sociálnej služby

 

Výška úhrady za poskytovanú obslužnú činnosť – stravovanie:
desiata       –     0,30 €/deň/prijímateľ
olovrant     –     0,30 €/deň/prijímateľ
obed           –     výška úhrady za obed je stanovená v pásmach v závislosti od výšky príjmu prijímateľa sociálnej služby (podľa  článku 30 VZN  č. 15/2018)

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa