Agendy

Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre – Občan

Mesto Žilina zriadilo 5 denných centier, ktoré výrazne prispievajú k zvýšenej kvalite života žilinských seniorov, kde sa dajú získať užitočné rady a vznikajú nové priateľstvá. Mesto pravidelne finančne prispieva na samotný chod centier ako aj na záujmové aktivity, ktoré sú tam organizované.

Zodpovední zamestnanci v denných centrách, v spolupráci s odborom sociálnym a bytovým, utvárajú a zabezpečujú podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity občanov.

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Denné centrum :

a) poskytuje sociálne poradenstvo,

b) zabezpečuje záujmová činnosť.

OZNAM

Oznamujeme klientom denných centier v pôsobnosti mesta Žilina, že od 17.mája 2021 budú všetky denné centrá

opäť v prevádzke.

Denné centrá budú zatiaľ fungovať v obmedzenom režime, za dodržania všetkých protipandemických opatrení.

 

Denné centrum – Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina :

 • v dennom centre sú seniorom k dispozícii 3 počítače s pripojením na internet  – 2 x týždenne prebieha krúžok zameraný na prácu s počítačom,
 • v priestoroch denného centra sa nachádza rekondičná miestnosť, kde sa organizujú telesné aktivity seniorov.

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Mgr. Augustín Lonc, č. tel.: 041/565 55 68

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

E-mail: klubvlcince@gmail.com

 

Denné centrum – Strážov, Dedinská 1, 010 01 Žilina :

 • v rámci záujmových činností je klientom centra k dispozícii je počítač s pripojením na internet,
 • v centre sú organizované rôzne záujmové aktivity – výlety, prednášky, prezentácie a besedy

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Ing. Zuzana Miháliková, č. tel.: 041/562 24 92

E-mail: dcstrazov@gmail.com

 

Denné centrum A. Kmeťa 38, 010 01 Žilina :

 • klientom centra sú k dispozícii 2 počítače s pripojením internet,
 • v rámci činnosti centra sú organizované rôzne aktivity – cvičenie, tematické posedenia, besedy a výlety
 • zamestnanci centra nezabúdajú na životné jubileá svojich klientov

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Dagmar Riboňová, č. tel.: 041/ 5166141

E-mail: dc.mesto@gmail.com

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

 

Denné centrum Dlhá 1, 010 09 Žilina -Bytčica :

 • v rámci centra sú organizované rozmanité aktivity a podujatia – výlety/pobytové zájazdy, návšteva divadla, besedy, aktivity zamerané na dodržiavanie tradícií
 • v rámci pôsobenia centra bola založená spevácka skupina
 • v priestoroch centra je zriadená pamätná izba

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Mária Žideková, č. tel.: 041/ 599 35 87

E-mail: dcbytcica@gmail.com

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 

Denné centrum Trnové, Ovocinárska 277/33, Žilina :

 • v rámci pôsobenia centra sú organizované rôzne aktivity a podujatia – výlety, prednášky a besedy, pravidelné členské schôdze

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Marta Chovanová, č. tel.: 0905 940 350

E-maildctrnove@gmail.com

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch – pondelok, streda a piatok, v čase od 15,00 hod. do 17.00 hod.

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa