textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 5. december 2020 | meniny: Oto

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 12. 2020
Lekáreň Poštová, Poštová 1, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 12. 2020
Lekáreň KALAMED, A. Rudnaya 3806, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Výstava ručných vianočných ozdôb Krajská knižnica, Žilina

Vianoce 2020 Krajská knižnica, Žilina

Mojmír Vlkolaček Krajská knižnica, Žilina

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Základné informácie

Integrovaný regionálny operačný program ( IROP )
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program (ďalej tiež „IROP“) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej tiež „EŠIF“) v oblasti dosiahnutia udržateľného rozvoja SR, ktorý vytvára predpoklady pre rast a zlepšenie kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k:

  • rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území
  • rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania

Prioritné osi Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Prioritná os č. 6: Technická pomoc

Riadiaci orgán pre IROP
Riadiacim orgánom pre IROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Partnerstvo pre RIÚS – je platformou spolupráce orgánov regionálnej a miestnej samosprávy, štátnej správy a relevantných sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na danom území a relevantných pre konkrétnu RIÚS z hľadiska zákonom stanovených právomocí, vecnej alebo odbornej, a územnej príslušnosti. Partnerstvo pre RIÚS je inštitucionalizované formou Rady Partnerstva pre RIÚS, t. j. zoskupením partnerov s rozhodovacími kompetenciami vo vzťahu ku konkrétnej RIÚS na úrovni kraja. Rada Partnerstva pre RIÚS je tvorená z vybraných zástupcov Partnerstva pre RIÚS, vrátane zástupcov zastrešujúcich stratégiu UMR vo vzťahu k mestskej funkčnej oblasti.

Regionálna integrovaná územná stratégia
Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja na roky 2014-2020 ( RIÚS ) je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu na území Žilinského kraja vrátame funkčnej mestskej oblasti krajského mesta Žilina RIÚS je východiskovým strategickým dokumentom pre realizáciu Integrovaných územných investícií ( IÚÍ ) na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň, ktorého súčasťou je Stratégia udržateľného mestského rozvoja. Územný mestský rozvoj ( UMR ) sa bude realizovať ako súčasť modelu RIÚS. Do stratégie ÚMR spadá krajské mesto Žilina spolu s jeho 10 mestskými funkčnými oblasťami ( Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové ).


SO pre IROP
V súlade s bodom A.7 uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 bolo mesto Žilina určené ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 ( SO pre IROP ).

SO pre IROP plní úlohy na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzavretej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a mestom Žilina v rámci implementačného mechanizmu integrovaných územných investícií IROP.

SO pre IROP vykonáva činnosti v nasledovných oblastiach.

Programovanie - najmä aktualizáciu Regionálnej integrovanej územnej stratégie ZASK RIUS – časť udržateľný mestský rozvoj a tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber projektových zámerov.

Monitorovanie a hodnotenie – najmä vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP a ďalších správ a/alebo podkladov v zmysle požiadaviek EK, CKO, RO, resp. iných relevantných subjektov, spoluprácu s RO pri vypracovaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele, prípravu a poskytnutie iných údajov relevantných k správam o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR na roky 2014- 2020, monitorovanie a hodnotenie pokroku v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚSMO.

Implementácia – najmä posudzovanie projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, kde zabezpečuje predovšetkým príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie projektových zámerov, a vydávanie hodnotiacej správy k projektovým zámerom.

Audity a kontroly – najmä činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol v súlade s touto zmluvou a právnymi dokumentmi pre IROP v rámci príslušných špecifických cieľov.

Informovanie a komunikácia - najmä spoluprácu s CKO pri činnostiach v oblasti informačno-poradenských centier podľa právnych dokumentov pre IROP.