textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 20. september 2019 | meniny: Ľuboslav, Ľuboslava

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 09. 2019
Lekáreň PRI STAREJ PK, Bratislavská 6, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
21. 09. 2019
Lekáreň KOLEČKO, Hálkova 3, 01001 Žilina / 7:00 - 9:00
21. 09. 2019
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
21. 09. 2019
Lekáreň BENU, HM Tesco Hliny, Obvodová 8640, 01007 Žilina / 9:00 - 20:00
21. 09. 2019
Lekáreň Dr. Max, Vysokoškolákov 37, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
21. 09. 2019
Lekáreň KOLEČKO, Hálkova 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:30
21. 09. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
21. 09. 2019
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina / 9:00 - 20:00
21. 09. 2019
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00

celý rozpis
kam dnes

Škaredé káčatko Bábkové divadlo, Žilina (09:00, 10:30)

VEČERNÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ pozorovateľňa Malý diel, Žilina (19:30)

TRINÁSTA KOMNATA Makovického dom v Žiline

Výstava Krása kvetov Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Základné informácie

Integrovaný regionálny operačný program ( IROP )
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program (ďalej tiež „IROP“) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej tiež „EŠIF“) v oblasti dosiahnutia udržateľného rozvoja SR, ktorý vytvára predpoklady pre rast a zlepšenie kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k:

  • rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území
  • rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania

Prioritné osi Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Prioritná os č. 6: Technická pomoc

Riadiaci orgán pre IROP
Riadiacim orgánom pre IROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Partnerstvo pre RIÚS – je platformou spolupráce orgánov regionálnej a miestnej samosprávy, štátnej správy a relevantných sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na danom území a relevantných pre konkrétnu RIÚS z hľadiska zákonom stanovených právomocí, vecnej alebo odbornej, a územnej príslušnosti. Partnerstvo pre RIÚS je inštitucionalizované formou Rady Partnerstva pre RIÚS, t. j. zoskupením partnerov s rozhodovacími kompetenciami vo vzťahu ku konkrétnej RIÚS na úrovni kraja. Rada Partnerstva pre RIÚS je tvorená z vybraných zástupcov Partnerstva pre RIÚS, vrátane zástupcov zastrešujúcich stratégiu UMR vo vzťahu k mestskej funkčnej oblasti.

Regionálna integrovaná územná stratégia
Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja na roky 2014-2020 ( RIÚS ) je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu na území Žilinského kraja vrátame funkčnej mestskej oblasti krajského mesta Žilina RIÚS je východiskovým strategickým dokumentom pre realizáciu Integrovaných územných investícií ( IÚÍ ) na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň, ktorého súčasťou je Stratégia udržateľného mestského rozvoja. Územný mestský rozvoj ( UMR ) sa bude realizovať ako súčasť modelu RIÚS. Do stratégie ÚMR spadá krajské mesto Žilina spolu s jeho 10 mestskými funkčnými oblasťami ( Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové ).


SO pre IROP
V súlade s bodom A.7 uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 bolo mesto Žilina určené ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 ( SO pre IROP ).

SO pre IROP plní úlohy na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzavretej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a mestom Žilina v rámci implementačného mechanizmu integrovaných územných investícií IROP.

SO pre IROP vykonáva činnosti v nasledovných oblastiach.

Programovanie - najmä aktualizáciu Regionálnej integrovanej územnej stratégie ZASK RIUS – časť udržateľný mestský rozvoj a tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber projektových zámerov.

Monitorovanie a hodnotenie – najmä vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP a ďalších správ a/alebo podkladov v zmysle požiadaviek EK, CKO, RO, resp. iných relevantných subjektov, spoluprácu s RO pri vypracovaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele, prípravu a poskytnutie iných údajov relevantných k správam o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR na roky 2014- 2020, monitorovanie a hodnotenie pokroku v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚSMO.

Implementácia – najmä posudzovanie projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, kde zabezpečuje predovšetkým príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie projektových zámerov, a vydávanie hodnotiacej správy k projektovým zámerom.

Audity a kontroly – najmä činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol v súlade s touto zmluvou a právnymi dokumentmi pre IROP v rámci príslušných špecifických cieľov.

Informovanie a komunikácia - najmä spoluprácu s CKO pri činnostiach v oblasti informačno-poradenských centier podľa právnych dokumentov pre IROP.