textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 20. marec 2019 | meniny: Víťazoslav, Klaudius

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 03. 2019
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina / 16:00 - 22:30
21. 03. 2019
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
plaváreň

20. 03. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 4,5 dr.,/šírka 09.30- 10.00 6,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 8 dr.,/šírka 11.00-11.30 6,5 dr.,/ /šírka 11.30-13.00 7,5 dr.,/šírka 14.00-14.30 7 dr.,14.30-15.00 6 dr.,)

20. 03. 2019 | 18.00-20.30 večerné plávanie

21. 03. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-09.30 7 dr.,10.00-11.00 7 dr.,11.00-13.00 7,5 dr.,/šírka 13.00-14.00 8 dr.,/šírka 14.00-15.00 9 dr.,/šírka)

celý program
kam dnes

Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR 2019 Mestský úrad, Žilina (08:00-18:00)

TVORBA 2019 Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

SVETOVÝ DEŇ POÉZIE mesto Žilina (15:00)

Spoznajte Absynt Nová synagóga v Žiline (18:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Organizačné útvary priamo riadené prednostom mestského úradu

Kontakty na zamestnancov úseku


Prijaté a vybavené petície a sťažnosti
Na základe zákona č. 85/1990 Zb. (znenie zákona v prílohe pdf) o petičnom práve v znení neskorších predpisov majú občania právo podať petíciu vo veciach verejného alebo iného spoločenského záujmu. Na základe zákona č. 9/2010 Zb. (znenie zákona v prílohe pdf) o sťažnostiach v znení neskorších predpisov majú občania právo podať sťažnosť, ktorým sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré má charakter podnetu, žiadosti, dopytu, vyjadrenia názoru.

Zoznam: Sťažnosti, petície a žiadosti


Asistent prednostu

 • spolupracuje s oddelením verejného obstarávania a podieľa sa na formulovaní zadaní z hľadiska vecného a cenového,
 • vykonáva analýzy a rozbory nezhôd identifikovaných na meste. Predkladá návrhy a zabezpečuje ich odstránenie,
 • vykonáva dozor, verifikáciu výkonov a zastupuje mesto ako objednávateľa pri investičných akciách, rekonštrukciách a drobných opravách,
 • identifikuje a dáva podnety na riešenie jednotlivých úloh.

Sekretariát prednostu

 • vybavuje korešpondenciu a bežnú agendu prednostu mestského úradu,
 • zabezpečuje obeh písomností určených na podpis prednostovi mestského úradu,
 • vykonáva všetky sekretárske práce súvisiace so správou sekretariátu prednostu mestského úradu,
 • spracováva časový harmonogram rokovaní a návštev prednostu mestského úradu a zabezpečuje jeho realizáciu,
 • zabezpečuje rokovania a pracovné stretnutia prednostu mestského úradu po technickej a materiálnej stránke,
 • eviduje žiadanky na prepravu služobnými motorovými vozidlami s vodičom,
 • vedie centrálnu evidenciu cestovných príkazov pri pracovných cestách zamestnancov,
 • vedie evidenciu dochádzky vedúcich odborov a zamestnancov úseku prednostu mestského úradu,
 • vedie evidenciu opráv v automatizovanom systéme dochádzky vedúcich odborov a zamestnancov priamo riadených prednostom mestského úradu,
 • koordinuje využívanie reprezentačného fondu prednostu mestského úradu,
 • komunikuje s poslancami mestského zastupiteľstva, eviduje a spracúva požiadavky výborov mestských častí,
 • koordinuje spoločné stanoviská za rôzne organizačné útvary.

Podateľňa

 • zabezpečuje preberanie pošty pre mesto,
 • preberá poštu z klientskeho centra,
 • eviduje všetku došlú poštu,
 • podľa pokynov rozdeľuje poštu na jednotlivé organizačné útvary a zabezpečuje jej distribúciu.

Referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP

 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 • vykonáva funkciu technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany,
 • vykonáva funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika,
 • zabezpečuje plnenie úloh mesta na úseku požiarnej ochrany,
 • zabezpečuje plnenie úloh krízového riadenia a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, prípravu na obranu štátu.

Na úseku civilnej ochrany zodpovedá za:

 • zabezpečenie plnenia plánu hlavných úloh na príslušný kalendárny rok pre mesto v súlade so zameraním činnosti Okresného úradu v Žiline,
 • koordináciu a usmernenie činnosti na úseku krízového riadenia a úloh pre zamestnancov mesta a členov Krízového štábu mesta Žilina,
 • vyhodnotenie následkov spôsobených povodňami, opatrení vykonaných na ochranu pred povodňami, nákladov vynaložených na výkon záchranných prác a predloženie súhrnnej správy o následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác,
 • koordináciu a kontrolu úloh spojených s prípravou obyvateľov a zamestnancov mesta na civilnú ochranu,
 • zabezpečenie spracovania plánu ochrany obyvateľstva, plánu evakuácie, plánu ukrytia obyvateľov mesta, povodňového plánu záchranných prác a ich aktualizáciu,
 • zabezpečenie údržby, opravy a kontrolnú činnosť ochranných stavieb a zariadení civilnej ochrany vo vlastníctve mesta,
 • koordináciu oblasti ekonomického zabezpečenia úloh civilnej ochrany; sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre civilnú ochranu.

Na úseku požiarnej ochrany zodpovedá za:

 • zabezpečenie plnenia úloh zvereného výkonu štátnej správy na úseku požiarnej ochrany v meste,
 • spoluprácu s profesionálnymi zložkami HaZZ a spoluprácu s dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými záchrannými zložkami,
 • koordináciu v oblasti ekonomického zabezpečenia úloh požiarnej ochrany, sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre požiarnu ochranu.

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá za:

 • riadnu aplikáciu zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov v podmienkach mesta,
 • vytváranie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a prevencie v podmienkach mesta.

Referát informácií, sťažností a petícií

 • vedie centrálnu evidenciu sťažností,
 • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi mestského úradu vybavovanie sťažností smerujúcich mestskému úradu ako aj predstaviteľom rozpočtových a príspevkových organizácií, ku ktorým má mesto zriaďovateľskú funkciu,
 • vedie evidenciu petícií vo veciach územnej samosprávy,
 • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vybavovanie petícií,
 • zabezpečuje úlohy na úseku poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • zabezpečuje úlohy v súvislosti s ochranou osobných údajov,
 • vedie štatistiku a zabezpečuje aktualizáciu interných predpisov v zmysle platnej legislatívy v súvislosti s vybavovaním sťažností, petícií a žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z..