textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 20. január 2019 | meniny: Dalibor

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 01. 2019
Lekáreň OD Tesco Žilina, Sad SNP 3, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina
20. 01. 2019
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina
21. 01. 2019
Lekáreň MEDCENTRUM MEDIKA, Jána Milca 33, 01001 Žilina

celý rozpis
plaváreň

20. 01. 2019 | 06.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,17.00-18.00 6 dr.,)

21. 01. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,09.00-11.00 7 dr.,14.30-15.00 7 dr.,)

21. 01. 2019 | 18.00-20.30 večerné plávanie

celý program
kam dnes

Černický / Janypka / Piktorová: Ľahká zem Stanica Žilina-Záriečie, Žilina (19:00)

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

ŠKAREDÉ KÁČATKO Bábkové divadlo, Žilina (16:00)

Keď draka bolí hlava Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Organizačné útvary priamo riadené prednostom mestského úradu

Kontakty na zamestnancov úseku


Prijaté a vybavené petície a sťažnosti
Na základe zákona č. 85/1990 Zb. (znenie zákona v prílohe pdf) o petičnom práve v znení neskorších predpisov majú občania právo podať petíciu vo veciach verejného alebo iného spoločenského záujmu. Na základe zákona č. 9/2010 Zb. (znenie zákona v prílohe pdf) o sťažnostiach v znení neskorších predpisov majú občania právo podať sťažnosť, ktorým sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré má charakter podnetu, žiadosti, dopytu, vyjadrenia názoru.

Zoznam: Sťažnosti, petície a žiadosti


Asistent prednostu

 • spolupracuje s oddelením verejného obstarávania a podieľa sa na formulovaní zadaní z hľadiska vecného a cenového,
 • vykonáva analýzy a rozbory nezhôd identifikovaných na meste. Predkladá návrhy a zabezpečuje ich odstránenie,
 • vykonáva dozor, verifikáciu výkonov a zastupuje mesto ako objednávateľa pri investičných akciách, rekonštrukciách a drobných opravách,
 • identifikuje a dáva podnety na riešenie jednotlivých úloh.

Sekretariát prednostu

 • vybavuje korešpondenciu a bežnú agendu prednostu mestského úradu,
 • zabezpečuje obeh písomností určených na podpis prednostovi mestského úradu,
 • vykonáva všetky sekretárske práce súvisiace so správou sekretariátu prednostu mestského úradu,
 • spracováva časový harmonogram rokovaní a návštev prednostu mestského úradu a zabezpečuje jeho realizáciu,
 • zabezpečuje rokovania a pracovné stretnutia prednostu mestského úradu po technickej a materiálnej stránke,
 • eviduje žiadanky na prepravu služobnými motorovými vozidlami s vodičom,
 • vedie centrálnu evidenciu cestovných príkazov pri pracovných cestách zamestnancov,
 • vedie evidenciu dochádzky vedúcich odborov a zamestnancov úseku prednostu mestského úradu,
 • vedie evidenciu opráv v automatizovanom systéme dochádzky vedúcich odborov a zamestnancov priamo riadených prednostom mestského úradu,
 • koordinuje využívanie reprezentačného fondu prednostu mestského úradu,
 • komunikuje s poslancami mestského zastupiteľstva, eviduje a spracúva požiadavky výborov mestských častí,
 • koordinuje spoločné stanoviská za rôzne organizačné útvary.

Podateľňa

 • zabezpečuje preberanie pošty pre mesto,
 • preberá poštu z klientskeho centra,
 • eviduje všetku došlú poštu,
 • podľa pokynov rozdeľuje poštu na jednotlivé organizačné útvary a zabezpečuje jej distribúciu.

Referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP

 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 • vykonáva funkciu technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany,
 • vykonáva funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika,
 • zabezpečuje plnenie úloh mesta na úseku požiarnej ochrany,
 • zabezpečuje plnenie úloh krízového riadenia a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, prípravu na obranu štátu.

Na úseku civilnej ochrany zodpovedá za:

 • zabezpečenie plnenia plánu hlavných úloh na príslušný kalendárny rok pre mesto v súlade so zameraním činnosti Okresného úradu v Žiline,
 • koordináciu a usmernenie činnosti na úseku krízového riadenia a úloh pre zamestnancov mesta a členov Krízového štábu mesta Žilina,
 • vyhodnotenie následkov spôsobených povodňami, opatrení vykonaných na ochranu pred povodňami, nákladov vynaložených na výkon záchranných prác a predloženie súhrnnej správy o následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác,
 • koordináciu a kontrolu úloh spojených s prípravou obyvateľov a zamestnancov mesta na civilnú ochranu,
 • zabezpečenie spracovania plánu ochrany obyvateľstva, plánu evakuácie, plánu ukrytia obyvateľov mesta, povodňového plánu záchranných prác a ich aktualizáciu,
 • zabezpečenie údržby, opravy a kontrolnú činnosť ochranných stavieb a zariadení civilnej ochrany vo vlastníctve mesta,
 • koordináciu oblasti ekonomického zabezpečenia úloh civilnej ochrany; sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre civilnú ochranu.

Na úseku požiarnej ochrany zodpovedá za:

 • zabezpečenie plnenia úloh zvereného výkonu štátnej správy na úseku požiarnej ochrany v meste,
 • spoluprácu s profesionálnymi zložkami HaZZ a spoluprácu s dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými záchrannými zložkami,
 • koordináciu v oblasti ekonomického zabezpečenia úloh požiarnej ochrany, sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre požiarnu ochranu.

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá za:

 • riadnu aplikáciu zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov v podmienkach mesta,
 • vytváranie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a prevencie v podmienkach mesta.

Referát informácií, sťažností a petícií

 • vedie centrálnu evidenciu sťažností,
 • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi mestského úradu vybavovanie sťažností smerujúcich mestskému úradu ako aj predstaviteľom rozpočtových a príspevkových organizácií, ku ktorým má mesto zriaďovateľskú funkciu,
 • vedie evidenciu petícií vo veciach územnej samosprávy,
 • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vybavovanie petícií,
 • zabezpečuje úlohy na úseku poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • zabezpečuje úlohy v súvislosti s ochranou osobných údajov,
 • vedie štatistiku a zabezpečuje aktualizáciu interných predpisov v zmysle platnej legislatívy v súvislosti s vybavovaním sťažností, petícií a žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z..