textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 26. máj 2017 | meniny: Dušan

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

26. 05. 2017
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina
27. 05. 2017
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

26. 05. 2017 | 06.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-09.00 7 dr.,/šírka 09.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30-10.30 3 dr.,/šírka 10.30-11.00 2 dr., /šírka 11.00-11.30 4 dr.,/šírka 11.30-12.00 3,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 5,5 dr.,/šírka 12.30-13.30 6 dr.,13.30-14.00 7 dr.,14.00-14.30 6 dr., 14.30-15.00 7 dr.,)

26. 05. 2017 | 18.00-20.30 večerné plávanie

27. 05. 2017 | 06.00-19.30
(08.00-10.00 4 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 17.30-19.30 4,5 dr.,/šírka)

27. 05. 2017 | 19.30-20.30 Vodné pólo muži: Žilina - Komárno etraliga

27. 05. 2017 | (Počas zápasu bazén pre verejnosť zatvorený.)

celý program
kam dnes

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU Cinemax, Žilina (15:00)

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI Cinemax, Žilina (18:20, 20:30)

Chatrč 2D Cinemax, Žilina (17:00)

Piráti Karibiku: Salazarova pomsta 2D Ster Century Cinemas (15:30, 20:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Štatút mesta Žilina

Úplné znenie VZN č. 7/2010 (Formát PDF) a VZN č.1/2011 (Formát PDF)


Mestské zastupiteľstvo v Žiline podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) schvaľuje tento

ŠTATÚT MESTA ŽILINA
ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 a č. 1/2011

 • ČASŤ PRVÁ
  ÚVODNÉ USTANOVENIA


  Článok 1
 • Predmet úpravy
  • 1. Štatút mesta upravuje vnútornú organizáciu mestskej samosprávy, štruktúru, usporiadanie, právomoci, vzájomné vzťahy a hlavné úlohy orgánov a organizačných jednotiek mesta, vymedzuje územie mesta a mestské časti, stanovuje druhy ocenení mesta a spôsob ich udeľovania.
    
  • 2. Štatút mesta neupravuje postavenie, pôsobnosť mesta, orgánov mestskej samosprávy ako i práva a povinnosti obyvateľov mesta, ktoré sú taxatívne upravené, ustanovené a vymedzené zákonom.

  Článok 2
 • Štatút mesta a súvisiace normy
  • Štatút mesta Žilina je základný normatívno-právny a organizačný predpis mesta.
    
  • Súvisiacimi normami sú:
   -  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline,
   -  Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline,
   -  Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline,
   -  Rokovací poriadok výborov v mestských častiach mesta Žilina.
    
 • ČASŤ DRUHÁ
  ZÁKLADNÉ POJMY, ZÁSADY RIADENIA A SPOLUPRÁCE

  Článok 3
 • Systém riadenia a základné zásady riadenia

  Článok 4
 • Zásady spolupráce
   
 • ČASŤ TRETIA
  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  Článok 5
 • Obyvatelia mesta a ich účasť na samospráve mesta
  • Pojem obyvateľa mesta a formy jeho účasti na samospráve mesta stanovuje § 3 Zákona.

  Článok 6
 • Územie mesta

  Článok 7
 • Konanie v mene Mesta Žilina, jeho orgánov a organizačných jednotiek

  Článok 8
  Legislatívna a normatívna právomoc mesta
  1. Obsah, použitie a spôsob prijímania uznesení mestského zastupiteľstva a všeobecne záväzných nariadení upravuje zákon a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline.
    
  2. Primátor mesta vydáva v oblasti svojej pôsobnosti pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu, poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, zásady, smernice a príkazy, ktoré sú záväzné podľa určenia a štruktúry riadiacich vzťahov a rozhodnutia.
    
  3. Prednosta mestského úradu vydáva zásady, smernice a príkazy, ktoré určujú spôsob správania sa všetkých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline (ďalej len „mestský úrad“).
    
  4. Vedúci (riaditelia) zriadených organizácií a vedúci zamestnanci organizačných útvarov mestského úradu sú kompetentní vydávať pokyny a inštrukcie pre oblasť svojej pôsobnosti a podriadenú časť organizačnej štruktúry.

  Článok 9
 • Povinnosti v organizačných vzťahoch
  1. Povinnosti predstaviteľa mesta, vedúcich (riaditeľov) a vedúcich zamestnancov Predstaviteľ mesta, vedúci (riaditelia) a vedúci zamestnanci sú povinní sústavne dbať o optimalizáciu organizácie práce a riadenia v oblasti svojej pôsobnosti. Za tým účelom sledujú uplatnenie a vykonávanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení, uznesení mestského zastupiteľstva a organizačných noriem, analyzujú zistený stav, prijímajú a starostlivo hodnotia podnety týkajúce sa organizácie práce a riadenia a operatívne prijímajú opatrenia na ich optimalizáciu.
    
  2. Povinnosti zamestnancov
   Zamestnanci majú povinnosť rešpektovať platný systém organizácie a riadenia a bezodkladne upozorňovať na prípadné nedostatky organizačného charakteru, najmä na prípady kompetenčných konfliktov.
    
 • ČASŤ ŠTVRTÁ
  MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

  Článok 10
  Orgány mestskej samosprávy

 • Článok 11
  Mestské zastupiteľstvo
  Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva upravuje § 11 v nadväznosti na § 24 ods. 1 zákona. Veci vyhradené mestskému zastupiteľstvu upravuje § 11 ods. 4 zákona.
   
 • Článok 12
  Primátor mesta

 • Článok 13
  Zástupca primátora mesta

 • Článok 14
  Mestská rada

 • Článok 15
  Komisie mestského zastupiteľstva

 • Článok 16
  Výbory mestských častí

 • Článok 17
  Hlavný kontrolór

 • Článok 18
  Mestský úrad

 • Článok 19
  Mestská polícia

 • Článok 20
  Vzájomné vzťahy orgánov mesta
   
 • ČASŤ PIATA
  SYMBOLY A VYZNAMENANIA MESTA
 • Článok 21
  Symboly mesta

 • Článok 22
  Erb mesta Žilina

 • Článok 23
  Vlajka mesta Žilina

 • Článok 24
  Pečať mesta Žilina

 • Článok 25
  Farby mesta Žilina

 • Článok 26
  Kronika mesta
  1. Mesto Žilina vedie svoju kroniku.
    
  2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch, dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj mesta a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú spoločenstvo mesta. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod.).
    
 • Článok 27
  Ocenenia mesta

 • Článok 28
  Záverečné ustanovenia
  • Štatút mesta, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo ako všeobecne záväzné naradenie mesta Žilina č. 7/2010.
    
  • Tento štatút bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28.06.2010 a nadobúda účinnosť dňom 23.07.2010.
    
  • Týmto Štatútom sa ruší Štatút mesta Žilina zo dňa 26.01.2009 účinný k 01.03.2009 v znení neskorších zmien a doplnkov.