textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 23. apríl 2021 | meniny: Vojtech

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

23. 04. 2021
Lekáreň MEDISALUS, Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
24. 04. 2021
Lekáreň FERULA, Dolný Val 39, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

SYMPÓZIUM O NÁDEJI web a facebook KrKS v Žiline

Glitch Krajská knižnica, Žilina

Mary Duras a Vladimír Havrilla otvárajú Sphéru Nová synagóga v Žiline

Čítajte s nami - Urob niečo pre svoju planétu U vás doma

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Podpora vrcholových športovcov v individuálnom športe 2020

 • Vyúčtovanie poskytnutej športovej dotácie na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe (RTFPDF)

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE ŠPORTOVEJ DOTÁCIE – VRCHOLOVÍ ŠPORTOVCI V INDIVIDUÁLNOM ŠPORTE - PRE ROK 2020
Podávanie žiadostí o grant cez elektronický formulár - www.zilina.egrant.sk

Systém poskytovania športových dotácií mesta Žilina vznikol za účelom:

 • podporovať činnosť športových klubov v Žiline,
 • podporovať registrovaných športovcov v Žiline,
 • podporovať vrcholových žilinských športovcov v individuálnom športe,
 • zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Celková výška športových dotácií na podporu vrcholového športu schválená Mestským zastupiteľstvom na rok 2020 je 50 000 €. Z toho 40 000 € pre podporu seniorských extraligových klubov v olympijských a neolympijských športoch a 10 000 € na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe.
Maximálna možná výška podpory pre jednotlivca je 3 000 €.

Uzávierka podávania žiadostí
Uzávierka pre zaslanie žiadosti je 14.9.2020. Financie športovej dotácie sa dajú použiť len na aktivity v kalendárnom roku 2020.

Oprávnení žiadatelia
Športovú dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá spĺňa náležitosti športovej organizácie v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z .z. a je zaregistrovaná v Registri právnických osôb v športe (Slovenský športový portál - www.sport.gov.sk) najneskôr v roku 2019.

Podmienky pre oprávnených žiadateľov

 • športový klub vybraného športovca pôsobí a je registrovaný na území mesta Žilina,
 • reprezentant žilinského športového klubu je účastníkom minimálne dvoch podujatí kategórie MS, ME, európsky pohár, svetový pohár v roku 2019
 • štart reprezentanta na medzinárodných akciách doma a v zahraničí v rámci klubových aktivít sa za reprezentáciu nepovažuje
 • disciplíny a súťaže športovca sa radia medzi olympijské športy
 • športová dotácia je určená len pre športovca klubu, ktorý nie je financovaný z rozpočtu mesta a ktorého zriaďovateľom nie je mesto Žilina,
 • klub má splnené povinnosti v zmysle zákona 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácii a má v registri uvedené príslušné údaje v zmysle § 6 ods. 1 tohto zákona, uvedené sa týka mimovládnych neziskových organizácií,
 • má vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina,
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nie je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou,
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií),
 • nemá evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z .z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • účet uvedený v žiadosti o športovú dotáciu je účtom organizácie, ktorá podáva žiadosť a nie účtom súkromnej osoby.

Povinné prílohy k podávaniu elektronickej žiadosti na www.zilina.egrant.sk

 • originál dokladu o členstve jednotlivca v klube potvrdený národným zväzom
 • originál dokladu o členstve v reprezentácii SR potvrdený národným zväzom
 • doklad o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy, alebo zriaďovacia listina v aktuálnom znení). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii),
 • doklady o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite,
 • doklad o pridelení IČO.
 • výsledkové listiny športovca z podujatí kategórie MS, ME, európsky pohár, svetový pohár v roku 2019

Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie športovej dotácie na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe na základe formulára dostupného na webovej stránke zilina.egrant.sk,
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný formulár žiadosti v 1 origináli odošle resp. osobne doručí v pracovný deň spolu s povinnou prílohou (originál dokladu o členstve jednotlivca v klube a v reprezentácii SR potvrdené národným zväzom) v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 14.9.2020 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe 2020“ + uviesť názov športového klubu, ktorý žiada o športovú dotáciu.

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru žiadosti zo stránky zilina.egrant.sk spolu s povinnou prílohou (originál dokladu o členstve jednotlivca v klube a v reprezentácii SR potvrdené národným zväzom). V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude žiadosť hodnotená.

Vyhodnotenie žiadostí
Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

 • žiadosti o športovú dotáciu na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe sú hodnotené odbornou komisiou schválenou Mestským zastupiteľstvom,
 • výška poskytnutej športovej dotácie závisí od počtu podaných žiadostí, počtu dosiahnutých úspechov na medzinárodných podujatiach, náročnosti športového odvetvia a medzinárodnej konkurencie na medzinárodných podujatiach
 • rozhodnutie o pridelení/nepridelení športových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky športových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

 • s úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená športová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí športovej dotácie na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe.

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní,
 • vyúčtovanie dotácie musia kluby predložiť najneskôr do 15. novembra 2020 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí športovej dotácie na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty).


Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku (akceptované budú len platby z účtov organizácie, ktorej bola dotácia poskytnutá),
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • pri platbách uskutočnených platobnou kartou je povolené použiť len platobnú kartu organizácie, ktorá je prijímateľom športovej dotácie.

Oprávnené výdavky

 • nákup športového náradia, náčinia a súčasti športového výstroja a oblečenia,
 • cestovné náklady na súťaže,
 • náklady na regeneráciu (sauna, bazén, masáže, fyzioterapia) – na meno športovca, jednotkové ceny
 • náklady na sústredenie športovca mimo mesta Žilina – faktúra s menom športovca, presná definícia miesta a termínu, jednotkové ceny za ubytovanie a stravu,
 • poplatky národného zväzu za členské, štartovné a stravné spojené s účasťou na súťaži, turnaji
 • poistenie športovca

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.
Pri vyúčtovaní dotácie je povinnosťou doložiť čestné prehlásenie športovca, že vyúčtované výdavky boli použité len na jeho športovú a reprezentačnú činnosť, v prípade neplnoletého športovca jeho zákonného zástupcu.

Iné

 • športový klub sa môže súčasne uchádzať aj o grantovú dotáciu mesta Žilina v príslušnom roku, ktorá je určená pre športové podujatia a projekty amatérskeho športu na území mesta Žilina
 • v prípade získania dotácie má mesto Žilina právo monitorovať priebeh aktivít.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie
e-mail: sportovedotacie@zilina.sk, tel. : 0908 930 093, 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)