textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 9. december 2019 | meniny: Izabela

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

09. 12. 2019
Lekáreň Dr. Max, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
10. 12. 2019
Lekáreň Bôrik, ObZS Hliny VI, Alexandra Rudnaya 3606/100, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
kam dnes

PAPIER KOLE (SLOVENSKÁ KOLÁŽ XX. A XXI. STOROČIA) Rosenfeldov palác

Výstava Flashback Považská galéria umenia, Žilina

Vianočné trhy v Žiline 2019 Mariánske námestie, Žilina (12:00-22:00)

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Projekty mesta - 2019

V roku 2019 mesto Žilina realizovalo stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v mestskej časti Bytčica z dotácie Ministerstva vnútra SR.

Názov projektu: Hasičská zbrojnica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy
Celkový objem investícií: 22 313,66 EUR,
Výška dotácie Ministerstva vnútra SR: 20 817,98 EUR
Vlastné zdroje mesta Žilina: 1 495,68 EUR

Objekt hasičskej zbrojnice sa nachádza v Žilinskej mestskej časti Bytčica. Koncom roka 2015 prebehla zbrojnica rekonštrukciou, v rámci ktorej bola vymenená elektroinštalácia, vytvorené podkrovie, osadená nová strecha a fasáda.

Ku kompletnej obnove chýbalo už len napojenie na kanalizáciu, dobudovanie hygienického zariadenia a pridanie rezervy studenej vody. Tieto práce boli vďaka získanej dotácií v roku 2019 z Ministerstva vnútra SR zrealizované z projektu „Hasičská zbrojnica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“. Zároveň z vlastných zdrojov mesta boli z dôvodu bezpečnosti dobudované vonkajšie dvere do hygienického zariadenia, pre účely užívania verejnosťou v rámci plánovaných spoločenských akcií na poschodí zbrojnice.

Modernizácia priestorov a priebežná obnova technického vybavenia je veľmi dôležitá pre efektívnu prácu hasičov a ich zázemie. Realizáciou stavebných prác projektu mesto Žilina prispelo k zefektívneniu a skvalitneniu služieb v oblasti bezpečnosti jeho obyvateľov, ktorej dôležitou súčasťou je aj protipožiarna ochrana.


Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina

Na žilinskom sídlisku Hliny I zrevitalizuje mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina“, s kódom 302041Q826.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 209 999,92 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 199 499,92 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 10 500,00 EUR

Predmetom riešenia projektu je revitalizácia a obnova verejného priestoru v meste Žilina, časť Hliny I., vo vnútrobloku pri križovatke ulíc Komenského a Juraja Fándlyho. Plocha riešenej časti je 2755 m2, na ktorej vznikne nová multifunkčná plocha určená pre oddych, zábavu i rôzne športové aktivity.

V súčasnosti tvorí podstatnú časť vnútrobloku na Hlinách I staré basketbalové ihrisko. Revitalizáciou sa odstráni prevažujúca asfaltová plocha a vytvorí sa trávnik s vysokou zeleňou. Vo zvyšnej časti vznikne viacero funkčných častí. Najmenší sa môžu tešiť na nové detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami, šmýkačkou, tých starších určite poteší workout aréna a spevnená plocha s kardio strojmi na cvičenie pre seniorov.
Súčasťou priestoru budú po revitalizácii dve nové športové plochy, a to streetbalové ihrisko a volejbalové ihrisko so športovým akrylátovým farebným povrchom, ktorý bude tlmiť nárazy a prispeje tak k zníženiu hluku.
Časť prírody do vnútrobloku prinesie nová vegetácia. Tá doplní pôvodnú vysokú zeleň, ktorá je v súčasnosti v dobrom stave. Vysadia sa nové stromy a trávnik, vytvorí sa herný kopec pre deti a vzniknú záhony s trvalkami, ktoré celý priestor zatraktívnia. V rámci obnovy sa počíta aj s opravou oplotenia. Jeho poškodené časti sa doplnia a celý plot sa ošetrí a natrie.
Výmenou prejdú tiež zábrany proti parkovaniu. Súčasné chátrajúce vymení samospráva za nové. Pribudnú i nové sušiaky na bielizeň a prístrešok na smetné nádoby. Modernizovať sa bude aj pôvodné osvetlenie. Súčasných 7 lámp nahradia nové ekologické a ich počet sa navýši na 13 kusov.

Obdobie realizácie: 11/2019 - 05/2020

Hlavný cieľ projektu:
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku Hliny I. s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Očakávane výsledky projektu:

 • Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 2,755 km

Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.11.2017.

Názov projektu: Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H962

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 666 825,71 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu sú:

 • Zvýšenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby a rekonštrukcie o 50 miest.
 • Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania.


Hlavný cieľ projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu materskej školy pre potreby prijatia nových detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.

Špecifický cieľ sa zhoduje s očakávanými výsledkami:

 • Rozšírenie kapacít MŠ prostredníctvom nadstavby hospodárskeho pavilónu, prístavby jedálne so schodiskom a stavebno-technické úpravy objektu.
 • Revitalizácia detského ihriska a areálu.
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ..

Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.11.2017.

Názov projektu: Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H873

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 342 450,15 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu sú:

 • Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy.
 • Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania.
 • Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ.

Hlavný cieľ projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 23 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl..

Špecifický cieľ sa zhoduje s očakávanými výsledkami:

 • Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov.
 • Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania.
 • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.04.2019.

Identifikácia projektu
Názov: Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J465
Miesto realizácie: Žilina
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
NFP: maximálne do výšky 178 783,26 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina:

 • jazykovej učebne,
 • školskej knižnice,
 • prírodovednej učebne (biologicko-chemická učebňa),
 • polytechnickej učebne,
 • 2 IKT učební.

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Karpatská v Žiline. 
Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
 • zlepšenie prípravy v prírodných a technických vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne a polytechnickej učebne,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (KZPPO4-SC431-2017-19/K211), ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy Petzavalova 8 v Žiline. Cieľom projektu je: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečennie bezbariérovosti budovy MŠ Petzavalova 8 v Žiline.

Realizované budú nasledovné opatrenia:

 • zmena tepelno-technických vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií – zateplenie obvodových stien, strešného plášťa a výmena pôvodných otvorových konštrukcií,
 • úpravy a modernizácia osvetlenia,
 • úpravy a modernizácia vykurovania a prípravy teplej vody,
 • dobudovanie núteného vetrania rekuperáciou,
 • stavebné úpravy na zabezppečenie bezbariérového prístupu do budovy.

Medzi merateľné ukazovatele, ktoré významne prispejú k naplneniu cieľa projektu, partia:

 • Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 2391,69 m2
 • Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1
 • Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 141,239 MW/rok
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 157 886 kWh/rok

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina
Hlavný cieľ projektu: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečennie bezbariérovosti budovy MŠ Petzavalova 8 v Žiline
Kontrahovaná výška NFP: 421 610,63 EUR
Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO: www.siea.sk
Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk