textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 27. apríl 2018 | meniny: Jaroslav

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

27. 04. 2018
Lekáreň MEDCENTRUM MEDIKA, Jána Milca 33, 01001 Žilina
28. 04. 2018
Lekáreň Dr. Max, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Dalibor Bača: Definitívne nedokončené Nová synagóga v Žiline (13:00-19:00)

Univerzum / Karol Weisslechner Rosenfeldov palác (09:00-16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Projekty mesta - 2018

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina.

Mesto Žilina bude v rámci nemotorovej dopravy v roku 2018 realizovať schválený projekt z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 185 909,72 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 176 614,23 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 9 295,49 EUR

Zámerom projektu je pomocou opatrení na podporu cyklodopravy zvrátiť negatívne tendencie dopravy, ktoré v poslednom čase v meste Žilina pozorujeme a tak zlepšiť životné podmienky v meste všeobecne. Mesto Žilina z dlhodobého horizontu plánuje realizovať rozsiahlu sieť cyklotrás. Kvôli rôznym prekážkam, či už majetkového, dopravného alebo iného charakteru nie je možné všetky potrebné návrhy cyklotrás riešiť v krátkom čase. Potreba vytvárania čo najkomplexnejších cyklistických úsekov v mestskej časti vyvolala potrebu realizácie schváleného projektu - 2 úsekov cyklotrasy V6, ktorý prepojí dve najväčšie sídliská v meste: Solinky a Vlčince a zároveň umožní napojenie cyklotrasy V6 na existujúcu cyklotrasu H2.
Realizáciou projektu bude vybudovaný nový úsek cyklotrasy V6 od otočiska trolejbusov na Fatranskej ulici až po areál Žilinskej univerzity a na druhej strane krátky úsek na Centrálnej ulici, ktorý prepojí V6 s existujúcou cyklotrasou H2 pri lávke pre peších, oddeľujúcu sídlisko Solinky od Sídliska Hliny VI.

Obdobie realizácie obidvoch úsekoch: 03/2018 - 12/2018.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k podpore bezpečnej a ekologickej doprave v meste Žilina a zároveň zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacity nemotorovej dopravy, konkrétne cyklistickej. Predpokladá sa aj zníženie nehodovosti v danom území, ktoré v súčasnosti vykazuje dopravné zaťaženie na úrovni cca 6500 osobných vozidiel za 24 hodín.

Očakávané výsledky projektu:

 • vybudovanie 231,43m úseku Cyklotrasy V6 na ul. Centrálna po pešiu lávku na sídlisku Solinky
 • vybudovanie 423,40m úseku Cyklotrasy V6 od hlavného vchodu Lesopark Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince


Očakávané dopady projektu:

Zvýšenia bezpečnosti cyklistov a chodcov
Bezpečnosť chápeme z hľadiska cyklistiky ako segregácia od automobilovej dopravy, Takúto segregáciu zabezpečia aj zrealizované úseky cyklotrasy V6. Zvýšenie podielu nemotorovej dopravy v rámci realizovaných úsekov bude mať dopad na zníženie nehodovosti v danom území. Zároveň projekt zohľadňuje potreby zdravotne znevýhodnených, čím zabezpečuje zvýšenie ich bezpečnosti ako užívateľov nemotorovej dopravy.

Odstraňovanie úzkych miest v pešej a cyklistickej doprave
Predpokladá sa, že v dôsledku vybudovania nových cyklistických úsekov sa vytvoria vhodné podmienky pre cyklistickú dopravu v danej lokalite, ktorá je z dôvodu rušnosti motorovej dopravy dnes považovaná za úzke miesto pre cyklistov a chodcov.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina

Mesto Žilina v roku 2018 zavedie systém aktívnej podmienenej preferencie na 9 svetelných križovatkách v Žiline v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 659 312,40 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 576 346,78 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 82 965,62 EUR

Predmetom projektu je zavedenie funkčného systému aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách, nachádzajúcich sa v centre resp. širšom centre mesta Žilina.

Zámerom projektu je zriadiť taký systém aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD, ktorý umožní:

 • pridelenie preferencie vozidlu, ktoré ju aktuálne potrebuje,
 • optimalizovať nevyhnutnú dobu signálu „voľno“ pre vozidlá MHD,
 • rešpektovať miestne stanovenú hierarchiu práv na preferenciu,
 • minimalizovať zdržanie všetkých vozidiel pred semafórom.

Na zavedenie systému aktívnej podmienenej preferencie na svetelne riadených križovatkách v Žiline je potrebné prepojiť informačný systém všetkých 84 vozidiel dopravcu MHD v Žiline - Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len DPMŽ), tzn. autobusov aj trolejbusov so systémom riadenia 9 svetelných križovatiek. Z toho dôvodu je nutné vybudovať spoľahlivú obojstrannú komunikáciu medzi informačno-komunikačným systémom vozidiel MHD a radičmi vybraných križovatiek. Obe zložky budú komunikačne vzájomne prepojené.

Obdobie realizácie: 03/2018 - 06/2019

Hlavný cieľ projektu: Skrátenie neproduktívneho čakania vozidiel na svetelných križovatkách resp. zvýšenie plynulosti MHD

Strategický cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku pre zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Hlavná aktivita projektu: Zavádzanie opatrení preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách

Očakávane výsledky projektu:

 • modernizácia informačného systému vozidiel MHD,
 • modernizácia riadenia svetelne riadených križovatiek,
 • modernizácia infraštruktúry cestnej dopravnej signalizácie (CDS).

Očakávané dopady projektu:

 • eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
 • zrýchlenie prepravy MHD v meste a tým zvýšenie celkovej kvality prepravy MHD pre užívateľov,
 • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov MHD
 • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste
 • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT
 • časovú a ekonomickú efektívnosť prevádzky (nákladov na PHM a trakčnú elektrickú energiu vozidiel MHD, nakoľko sa skrátia časy čakania a posúvania vozidiel pred križovatkou so svetelnou signalizáciou.

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa.

Mesto Žilina v roku 2018 zrekonštruuje a zmodernizuje 26 zastávok MHD v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 074 861,27 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 971 118,21 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 103 743,06 EUR

Predmetom projektu sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 26 zastávok MHD v meste Žilina a mestských častiach tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení budú mať pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky budú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Obdobie realizácie: 03/2018 - 06/2019

Hlavný cieľ projektu:
1.Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu:
1.1 Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
1.2 Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 26 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životné prostredie mesta.

Hlavná aktivita projektu: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD

Očakávane výsledky projektu:

 • 26 zrekonštruovaných a modernizovaných zastávok
 • 3 zmodernizované integrované zastávky ( z celkového počtu)

Očakávané dopady projektu:

 • eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
 • zlepšeniu podmienok a prístupnosti verejnej osobnej dopravy pre zdravotne postihnuté osoby
 • zvýšeniu bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
 • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
 • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste
 • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy
Čajakova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H873

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 23 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú tri:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania
Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto typov hlavných aktivít:

 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 360 473,84 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 342 450,15 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 18 023,69 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je Materská škola na ulici Čajakova 4 v Žiline.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • postavené alebo zrenovované verejné lebo komerčné budovy v mestských oblastiach,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 23 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H881

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Závodie v Žiline o 33 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

 • rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby nad celým pôdorysom prízemia a stavebno-technické úpravy objektu,
 • revitalizácia detského ihriska,
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 373 356,34 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 354 688,52 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 18 667,82 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, mestská časť Závodie, ulica Juraja Závodského 16, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 33 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H880

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 42 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú tri:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania
Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto typov hlavných aktivít:

 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 668 877,88 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 635 433,99 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 33 443,89 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je Materská škola na ulici Suvorovova 2797/20 v Žiline.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 42 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H962

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Trnavská v Žiline o 50 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

 • rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby hospodárskeho pavilónu, prístavby jedálne so schodiskom a stavebno-technické úpravy objektu,
 • revitalizácia detského ihriska a areálu,
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 701 921,80 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 666 825,71 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 35 096,09 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, , ulica Trnavská 2993/21, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 50 detí.