textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 19. september 2018 | meniny: Konštantín

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
plaváreň

19. 09. 2018 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.00 6 dr.,08.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30- -10.00 7 dr.,/šírka 10.30-11.00 8 dr.,/šírka 11.00-12.30 5 dr.,/šírka 12.30-13.00 5,5 dr.,/šírka 13.00-13.30 8,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)

19. 09. 2018 | 18.00-20.30 večerné plávanie

20. 09. 2018 | 06.00-20.00

20. 09. 2018 | ŽILINSKÁ PLAVECKÁ ŠTAFETA - 10. ROČNÍK

celý program
kam dnes

Život v húfoch Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

TRIEDNY NEPRIATEĽ Mestské divadlo Žilina (19:00)

Deň čistého ovzdušia Námestie A. Hlinku (08:00-18:00)

CONT ART Rosenfeldov palác

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Projekty mesta - 2018

   

„Kohézny fond“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Výsledok projektu: Obstaranie 1 971 kusov kompostérov k rodinným domom, ktoré budú obyvateľom mestských častí mesta Žilina - Zádubnie, Zástranie, Vranie, Brodno, Budatín a Považský Chlmec odovzdané bezplatne

Celkové oprávnené výdavky projektu: 210 502,80 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 199 977,66 EUR
Vlastné zdroje mesta Žilina: 10 525,14 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2018 – 11/2018

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.sazp.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina.

Mesto Žilina bude v rámci nemotorovej dopravy v roku 2018 realizovať schválený projekt z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 185 909,72 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 176 614,23 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 9 295,49 EUR

Zámerom projektu je pomocou opatrení na podporu cyklodopravy zvrátiť negatívne tendencie dopravy, ktoré v poslednom čase v meste Žilina pozorujeme a tak zlepšiť životné podmienky v meste všeobecne. Mesto Žilina z dlhodobého horizontu plánuje realizovať rozsiahlu sieť cyklotrás. Kvôli rôznym prekážkam, či už majetkového, dopravného alebo iného charakteru nie je možné všetky potrebné návrhy cyklotrás riešiť v krátkom čase. Potreba vytvárania čo najkomplexnejších cyklistických úsekov v mestskej časti vyvolala potrebu realizácie schváleného projektu - 2 úsekov cyklotrasy V6, ktorý prepojí dve najväčšie sídliská v meste: Solinky a Vlčince a zároveň umožní napojenie cyklotrasy V6 na existujúcu cyklotrasu H2.
Realizáciou projektu bude vybudovaný nový úsek cyklotrasy V6 od otočiska trolejbusov na Fatranskej ulici až po areál Žilinskej univerzity a na druhej strane krátky úsek na Centrálnej ulici, ktorý prepojí V6 s existujúcou cyklotrasou H2 pri lávke pre peších, oddeľujúcu sídlisko Solinky od Sídliska Hliny VI.

Obdobie realizácie obidvoch úsekoch: 03/2018 - 12/2018.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k podpore bezpečnej a ekologickej doprave v meste Žilina a zároveň zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacity nemotorovej dopravy, konkrétne cyklistickej. Predpokladá sa aj zníženie nehodovosti v danom území, ktoré v súčasnosti vykazuje dopravné zaťaženie na úrovni cca 6500 osobných vozidiel za 24 hodín.

Očakávané výsledky projektu:

 • vybudovanie 231,43m úseku Cyklotrasy V6 na ul. Centrálna po pešiu lávku na sídlisku Solinky
 • vybudovanie 423,40m úseku Cyklotrasy V6 od hlavného vchodu Lesopark Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince


Očakávané dopady projektu:

Zvýšenia bezpečnosti cyklistov a chodcov
Bezpečnosť chápeme z hľadiska cyklistiky ako segregácia od automobilovej dopravy, Takúto segregáciu zabezpečia aj zrealizované úseky cyklotrasy V6. Zvýšenie podielu nemotorovej dopravy v rámci realizovaných úsekov bude mať dopad na zníženie nehodovosti v danom území. Zároveň projekt zohľadňuje potreby zdravotne znevýhodnených, čím zabezpečuje zvýšenie ich bezpečnosti ako užívateľov nemotorovej dopravy.

Odstraňovanie úzkych miest v pešej a cyklistickej doprave
Predpokladá sa, že v dôsledku vybudovania nových cyklistických úsekov sa vytvoria vhodné podmienky pre cyklistickú dopravu v danej lokalite, ktorá je z dôvodu rušnosti motorovej dopravy dnes považovaná za úzke miesto pre cyklistov a chodcov.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina

Mesto Žilina v roku 2018 zavedie systém aktívnej podmienenej preferencie na 9 svetelných križovatkách v Žiline v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 659 312,40 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 576 346,78 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 82 965,62 EUR

Predmetom projektu je zavedenie funkčného systému aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách, nachádzajúcich sa v centre resp. širšom centre mesta Žilina.

Zámerom projektu je zriadiť taký systém aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD, ktorý umožní:

 • pridelenie preferencie vozidlu, ktoré ju aktuálne potrebuje,
 • optimalizovať nevyhnutnú dobu signálu „voľno“ pre vozidlá MHD,
 • rešpektovať miestne stanovenú hierarchiu práv na preferenciu,
 • minimalizovať zdržanie všetkých vozidiel pred semafórom.

Na zavedenie systému aktívnej podmienenej preferencie na svetelne riadených križovatkách v Žiline je potrebné prepojiť informačný systém všetkých 84 vozidiel dopravcu MHD v Žiline - Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len DPMŽ), tzn. autobusov aj trolejbusov so systémom riadenia 9 svetelných križovatiek. Z toho dôvodu je nutné vybudovať spoľahlivú obojstrannú komunikáciu medzi informačno-komunikačným systémom vozidiel MHD a radičmi vybraných križovatiek. Obe zložky budú komunikačne vzájomne prepojené.

Obdobie realizácie: 03/2018 - 06/2019

Hlavný cieľ projektu: Skrátenie neproduktívneho čakania vozidiel na svetelných križovatkách resp. zvýšenie plynulosti MHD

Strategický cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku pre zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Hlavná aktivita projektu: Zavádzanie opatrení preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách

Očakávane výsledky projektu:

 • modernizácia informačného systému vozidiel MHD,
 • modernizácia riadenia svetelne riadených križovatiek,
 • modernizácia infraštruktúry cestnej dopravnej signalizácie (CDS).

Očakávané dopady projektu:

 • eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
 • zrýchlenie prepravy MHD v meste a tým zvýšenie celkovej kvality prepravy MHD pre užívateľov,
 • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov MHD
 • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste
 • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT
 • časovú a ekonomickú efektívnosť prevádzky (nákladov na PHM a trakčnú elektrickú energiu vozidiel MHD, nakoľko sa skrátia časy čakania a posúvania vozidiel pred križovatkou so svetelnou signalizáciou.

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa.

Mesto Žilina v roku 2018 zrekonštruuje a zmodernizuje 26 zastávok MHD v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 074 861,27 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 971 118,21 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 103 743,06 EUR

Predmetom projektu sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 26 zastávok MHD v meste Žilina a mestských častiach tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení budú mať pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky budú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Obdobie realizácie: 03/2018 - 06/2019

Hlavný cieľ projektu:
1.Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu:
1.1 Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
1.2 Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 26 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životné prostredie mesta.

Hlavná aktivita projektu: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD

Očakávane výsledky projektu:

 • 26 zrekonštruovaných a modernizovaných zastávok
 • 3 zmodernizované integrované zastávky ( z celkového počtu)

Očakávané dopady projektu:

 • eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
 • zlepšeniu podmienok a prístupnosti verejnej osobnej dopravy pre zdravotne postihnuté osoby
 • zvýšeniu bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
 • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
 • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste
 • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy
Čajakova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H873

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 23 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú tri:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania
Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto typov hlavných aktivít:

 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 360 473,84 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 342 450,15 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 18 023,69 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je Materská škola na ulici Čajakova 4 v Žiline.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • postavené alebo zrenovované verejné lebo komerčné budovy v mestských oblastiach,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 23 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H881

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Závodie v Žiline o 33 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

 • rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby nad celým pôdorysom prízemia a stavebno-technické úpravy objektu,
 • revitalizácia detského ihriska,
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 373 356,34 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 354 688,52 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 18 667,82 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, mestská časť Závodie, ulica Juraja Závodského 16, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 33 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H880

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 42 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú tri:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania
Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto typov hlavných aktivít:

 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 668 877,88 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 635 433,99 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 33 443,89 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je Materská škola na ulici Suvorovova 2797/20 v Žiline.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 42 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H962

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Trnavská v Žiline o 50 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

 • rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby hospodárskeho pavilónu, prístavby jedálne so schodiskom a stavebno-technické úpravy objektu,
 • revitalizácia detského ihriska a areálu,
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 701 921,80 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 666 825,71 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 35 096,09 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, , ulica Trnavská 2993/21, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 50 detí.