textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 9. december 2019 | meniny: Izabela

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

09. 12. 2019
Lekáreň Dr. Max, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
10. 12. 2019
Lekáreň Bôrik, ObZS Hliny VI, Alexandra Rudnaya 3606/100, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
kam dnes

Výstava V sieti Budatínsky hrad, Žilina (09:00-17:00)

ODKRYTÁ MINULOSŤ Hrad Strečno

MELANCH LIA Považská galéria umenia, Žilina (09:00-17:00)

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Organizačné útvary priamo riadené primátorom mesta

Kontakt na zamestnancov


Assistent primátora

 • vykonáva a koordinuje pokyny primátora mesta,
 • vybavuje korešpondenciu a bežnú agendu podľa pokynov primátora mesta,
 • zabezpečuje podklady pre rokovania, vystúpenia primátora mesta,
 • spracováva časový harmonogram rokovaní a návštev primátora mesta a zabezpečuje jeho realizáciu,
 • operatívne plánuje komunikačné aktivity primátora mesta,
 • po dohode s primátorom koordinuje účasť prvého zástupcu primátora a druhého zástupcu primátora na pracovných stretnutiach, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach,
 • spolupracuje s odborom tlačovým a zahraničných vecí pri koordinácii prijatia oficiálnych návštev a partnerov mesta,
 • koordinuje čerpanie výdavkov na reprezentačné účely,
 • vyhotovuje písomné záznamy z pravidelných porád vedenia mesta, z nich vyplývajúce úlohy a zabezpečuje ich rozposlanie na jednotlivé organizačné útvary.

Sekretariát primátora

 • zabezpečuje obeh písomností určených na podpis primátorovi mesta,
 • zabezpečuje obeh písomností, ktoré sa predkladajú na parafovanie prvému zástupcovi primátora a druhému zástupcovi primátora,
 • vykonáva všetky sekretárske práce súvisiace so správou sekretariátu primátora,
 • zabezpečuje rokovania a pracovné stretnutia primátora mesta na mestskom úrade po technickej a materiálnej stránke,
 • vedie evidenciu dochádzky zamestnancov priamo riadených primátorom a zamestnancov a vedúcich oddelení priamo riadených primátorom,
 • vedie evidenciu opráv v automatizovanom systéme dochádzky zamestnancov priamo riadených primátorom a zamestnancov a vedúcich oddelení priamo riadených primátorom.

Odbor tlačový a zahraničných vecí

 • zodpovedá za komunikačnú stratégiu mesta s médiami, inštitúciami a verejnosťou,
 • podieľa sa na zahraničných vzťahoch mesta a zabezpečuje dodržiavanie zásad diplomatického protokolu pre potreby predstaviteľov mesta,
 • ....
 • viac »

Oddelenie verejného obstarávania

  referát verejného obstarávania
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania organizovaný mestským úradom (všetky metódy verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „zákon“ ),
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 15 zákona,
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania prostredníctvom Úradného vestníka EÚ a Vestníka UVO,
 • metodicky riadi verejné obstarávanie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • pripravuje plán verejného obstarávania a jeho aktualizáciu na príslušný rozpočtový rok,
 • spracováva súťažné podklady podľa požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov mestského úradu,
 • realizuje verejné obstarávania prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému,
 • realizuje elektronické aukcie na prenájom a predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta,
 • zabezpečuje kompletnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy vo veci kontroly procesov verejného obstarávania.

Oddelenie strategického rozvoja mesta

 • pripravuje vízie a stratégie rozvoja mesta,
 • iniciuje aktivity strategického rozvoja mesta,
 • vykonáva stratégiu regionálneho rozvoja,
 • koordinuje spoluprácu právnických osôb pri vypracovávaní programu rozvoja mesta,
 • v rámci pripravovaných stratégií, iniciovania aktivít strategického rozvoja mesta, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina (ďalej len „ PHSR“) navrhuje projektové podnety vecne príslušným organizačným útvarom,
 • zabezpečuje aktualizáciu PHSR,
 • konzultačne vstupuje do prípravy a aktualizácie interného zásobníka projektových zámerov v rámci Akčného plánu mesta Žilina,
 • sleduje súlad projektových zámerov v zásobníku projektov s PHSR a ostatnými strategickými dokumentmi mesta,
 • vybavuje agendu súvisiacu so zákonom č. 178/1998 Z. z.,
 • pripravuje podmienky týkajúce sa zriadenia a povoľovania trhových miest,
 • zabezpečuje správu trhovísk,
 • vykonáva kontrolnú činnosť trhovísk a dočasných trhových stanovíšť na území mesta,
 • pripravuje podklady a vypracováva všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach obchodnej činnosti trhovísk a trhových plôch, riadenia ambulantného predaja,
 • vykonáva správu príslušných daní v súvislosti s ambulantným predajom,
 • zabezpečuje príjem žiadostí o ambulantný predaj.
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s koordináciou UMR, pričom z hľadiska implementácie IÚSMO zodpovedá za jej organizačno-technické zabezpečenie a koordináciu zapojených subjektov.

Referát informácií, sťažností a petícií

 • vedie centrálnu evidenciu sťažností,
 •  zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi mestského úradu vybavovanie sťažností smerujúcich mestskému úradu ako aj predstaviteľom rozpočtových a príspevkových organizácií, ku ktorým má mesto zriaďovateľskú funkciu,
 • vedie evidenciu petícií vo veciach územnej samosprávy,
 • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vybavovanie petícií,
 • zabezpečuje úlohy na úseku poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z., 
 • zabezpečuje úlohy v súvislosti s ochranou osobných údajov,
 • zabezpečuje styk s Úradom na ochranu osobných údajov a uchovávanie agendy týkajúcej sa Bezpečnostného projektu Mesta Žilina,
 • vedie štatistiku a zabezpečuje aktualizáciu interných predpisov v zmysle platnej legislatívy v súvislosti s vybavovaním sťažností, petícií a žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP)

 • plní úlohy pri implementácii Integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti (IÚSMO) v mestskej funkčnej oblasti (MFO) Žilina. Činnosť vychádza z rozsahu plnomocenstva udeleného v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktorá je podrobne určená v samostatnom vnútornom predpise – Internom manuáli procedúr SO pre IROP ( IMP SO pre IROP );
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s trvalo udržateľným mestským rozvojom, inovačnými opatreniami v oblasti trvalo udržateľného mestského rozvoja a sieťou mestského rozvoja definovanými v nariadení o EFRR; 
 • vypracováva žiadosti o NFP pre projekty technickej pomoci, zabezpečuje činnosti súvisiace s verejným obstarávaním projektov technickej pomoci (najmä administratívnu časť – zabezpečenie dokumentácie VO), vypracováva žiadosti o platbu pre projekty technickej pomoci;
 • zabezpečuje činnosti spojené s odborným vzdelávaním zamestnancov SO pre IROP; 
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s riadením rizík v zmysle IMP SO pre IROP a ostatných záväzných predpisov pre IROP (najmä: evidencia podnetov a sťažností, vrátane medializovaných podnetov, preverovanie podnetov v prípadoch v ktorých si to nevyhradil RO pre IROP, prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených preverením podnetov, poskytovanie súčinnosti RO pre IROP pri riešení žiadostí o poskytnutie informácií a v súvislosti s úkonmi RO pre IROP voči orgánom činným v trestnom konaní alebo v rámci priestupkového konania, zabezpečovanie agendy konfliktu záujmov v súvislosti s plnením úloh oddelenia SO pre IROP, zabezpečovanie plnenia povinností SO pre IROP vyplývajúcich z Manuálu k CED a z dokumentov vydaných zo strany OLAF, vrátane aplikácie účinných a primeraných opatrení proti podvodom a zavedenia účinných a primeraných opatrení na prevenciu, elimináciu a vyhodnocovanie a riadenie rizík a podvodov); 
 • zabezpečuje zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácie údajov v informačno-technologickom monitorovacom systéme (ITMS2014+), evidenciu a uchovávanie relevantnej dokumentácie; 
 • vykonáva aj ďalšie úlohy vyplývajúce z IMP SO pre IROP a zabezpečuje plnenie úloh v zmysle metodických usmernení/odporúčaní/pokynov a zistení RO pre IROP.


Referát programovania
V rozsahu kompetencií vyplývajúcich zo Zmluvy a z IMP SO pre IROP sa podieľa najmä na:

 • činnostiach pri príprave a aktualizácii strategickej dokumentácie IÚSMO, RIÚS a IROP ( relevantné časti dotýkajúce sa udržateľného mestského rozvoja) vrátane výhľadového plánu implementácie programu, návrhoch zmeny IROP v relevantných častiach, ktoré vyplývajú najmä z aktualizácie RIUS a jeho súčasti IÚSMO, súčinnosti v procesoch pripomienkovacieho konania zo strany EK k zmene IROP, príprave a aktualizácii relevantných častí OSRaK v častiach týkajúcich sa IÚSMO;
 • poskytovaní spolupráce RO pre IROP pri určení podmienok pre posúdenie projektových zámerov, podmienok oprávnenosti výdavkov vo výzve na predkladanie projektových zámerov, definovaní benchmarkov, v prípade aplikácie multikriteriálnej analýzy stanovení Indexu investičnej účinnosti finančných limitov uplatňovaných v súvislosti s posudzovaním projektových zámerov, vypracovaní príručky pre posúdenie projektových zámerov, vypracovaní návrhu bodovaných hodnotiacich a v prípade potreby aj návrhu výberových kritérií pre príslušný špecifický cieľ v rozsahu vzťahujúcom sa na delegovanú kompetenciu SO pre IROP KM; 
 • zabezpečovaní jednotlivých činností týkajúcich sa procesu výberu odborných hodnotiteľov, v rozsahu delegovanej kompetencie SO pre IROP KM; 
 • spolupráci s RO pre IROP na vypracovaní harmonogramu výziev na predkladanie PZ/Žiadostí o nenávratný príspevok návrhu výzvy na predkladanie PZ/ Žiadostí o NFP vrátane príloh v rámci príslušných špecifických cieľov a predkladaní návrhoch na ich zmenu/zrušenie
 • spolupráci pri vytváraní a aktualizáciách IMP SO pre IROP;
 • pripomienkovaní relevantnej dokumentácie; 
 • zabezpečovaní zverejňovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP, výziev na predkladanie projektových zámerov na webovom sídle SO pre IROP KM a ich zmien v súlade s pravidlami vyplývajúcimi zo systému EŠIF a zabezpečovaní ďalších informačno-komunikačných povinností v zmysle Zmluvy a IMP SO pre IROP;
 • zabezpečení činností spojených s realizáciou všetkých auditov a kontrol v súlade so Zmluvou a právnymi dokumentami IROP (poskytovaní súčinnosti a predkladaní správ o výsledku kontrol a iných relevantných dokumentov dotknutým osobám, vypracovaní a predkladaní stanovísk k zisteniam a odporúčaniam identifikovaným auditmi a kontrolami, vypracovaní návrhov opatrení na nápravu nedostatkov, podávaní správ a odpočtov prijatých nápravných opatrení, predkladaní resp. vypracovaní podkladov, stanovísk vyjadrení, návrhov, odporúčaní a odpočtov ich plnení dotknutým osobám, ako aj plnenie ďalších povinností týkajúcich sa auditov a kontrol, vrátane externých auditov vyplývajúcich zo Zmluvy, IMP a právnych dokumentov pre IROP ; 
 • výkone ďalších úloh vyplývajúcich zo Zmluvy a IMP SO pre IROP, ako aj ďalších činností uložených na základe pokynov vedúceho SO pre IROP.

Referát projektového riadenia
V rozsahu kompetencií vyplývajúcich zo Zmluvy a z IMP SO pre IROP sa podieľa najmä na:

 • zabezpečovaní príjmu, registrácie, administratívneho overenia a posudzovania projektových zámerov, vytvorení zoznamu PZ na základe multikriteriálneho hodnotenia ÚIJ (ak je to relevantné), zostavení konečného zoznamu PZ, zabezpečení vypracovania hodnotiacej správy k projektovým zámerom a na výkone ďalších činností pri realizácii výberu projektov v rámci udržateľného mestského rozvoja v zmysle Zmluvy a IMP SO pre IROP a právnych predpisov IROP; 
 • informovaní o výsledku procesu posudzovania projektových zámerov všetkých predkladateľov projektového zámeru;
 • vykonávaní jednotlivých činností týkajúcich sa procesu výberu odborných hodnotiteľov/posudzovateľov, uzatvárania zmluvných vzťahov s hodnotiteľmi a zabezpečenia školení hodnotiteľov v rozsahu delegovanej kompetencie SO pre IROP KM;
 • zabezpečovaní vypracovania záverečných správ z výziev na predkladanie projektových zámerov;
 • zabezpečovaní prijatia, evidencie a registrácie hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia a súvisiacej dokumentácie, zabezpečovaní procesu odborného hodnotenia, pridelenia ŽoNFP odbornému hodnotiteľovi, aplikácie rozlišovacích kritérií na zoznam ŽoNFP v prípade potreby, zaslania výstupu v výberu ŽoNFP na RO pre IROP, a ďalších činností v odbornom hodnotení za účelom aplikácie bodovaných hodnotiacich kritérií a prípadne aj výberových alebo rozlišovacích kritérií v časti posúdenia kvality predložených ŽoNFP v zmysle Zmluvy a IMP SO pre IROP;
 • vykonávaní jednotlivých činností týkajúcich sa procesu výberu odborných hodnotiteľov v rozsahu delegovanej kompetencie SO pre IROP KM; 
 • príprave a vypracovaní podkladov resp. spolupráci pri príprave a vypracovaní podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP a ďalších správ a/alebo podkladov v zmysle požiadaviek EK, CKO, RO, resp. iných relevantných subjektov definovaných v Systéme riadenia EŠIF na PO 2014 – 2020 ( napr. správy o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR na roky 2014- 2020); 
 • vykonávaní úloh pri monitorovaní pokroku v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚSMO, príprave a vypracovávaní údajov relevantných pre monitorovacie dokumenty dokumentujúce dosahovaný pokrok v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚSMO;
 • spolupráci s RO pri vypracovaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele a ročných plánov hodnotení OP, spolupráca na vypracovaní výhľadového plánu implementácie IROP;
 • vykonávaní úloh pri hodnotení pokroku v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚSMO;
 • spolupráci pri externých hodnoteniach IÚSMO; 
 • nahlasovaní nezrovnalostí na RO, poskytovaní súčinnosti k úkonom RO voči orgánom činným v trestnom konaní alebo v rámci priestupkového konania;
 • výkone ďalších úloh vyplývajúcich zo Zmluvy a IMP SO pre IROP, ako aj ďalších činností uložených na základe pokynov vedúceho SO pre IROP.


IROP
- Integrovaný regionálny operačný program schválený Európskou komisiou vykonávacím rozhodnutím komisie č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014

RO pre IROP - Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

MPaRV SR ako RO pre IROP - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR určené uznesením vlády SR č. 232/2014 ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

SO pre IROP - Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Mesto Žilina ako SO pre IROP - Mesto Žilina schválené uznesením vlády SR č. 232/2014 ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

IÚSMO - Integrovaná územná stratégia mestskej oblasti definovaná zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RIÚS – regionálna integrovaná územná stratégia

UMR – udržateľný mestský rozvoj

Zmluva - Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 23 a § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

MFO Žilina - Mestská funkčná oblasť mesta Žiliny určená listom úradu vlády Slovenskej republiky č. 5116 -15460/2014/OPS zo dňa 20. marca 2014 o územnom ohraničení mestských funkčných oblastí, ktoré sú vymedzené podľa KURS 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011 nasledujúcimi obcami krajského mesta Žiliny: Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové

CED (Centrálna databáza vylúčených subjektov) - databáza Komisie EK obsahujúca subjekty, ktoré sa previnili voči finančnej disciplíne a sú za podmienok uvedených v nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov vylúčené z možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky EÚ. Funkciu sprostredkovateľského bodu CED v Slovenskej republike plní CKÚ OLAF.

OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom

AFCOS – Útvar pre koordináciu boja proti podvodom, poverený daným členským štátom EÚ na zabezpečenie riadnej koordinácie aktivít medzi všetkými kompetentnými národnými orgánmi v oblasti boja proti podvodom, ktorý je zabezpečuje účinnú spoluprácu a výmenu informácií s OLAFom. V SR plní túto úlohu SKBPK / CKÚ OLAF Úradu vlády SR.