textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 18. október 2019 | meniny: Lukáš

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

18. 10. 2019
Lekáreň na Bulvári, s.r.o., Antona Bernoláka 3722/54, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
19. 10. 2019
Lekáreň BENU, HM Tesco Hliny, Obvodová 8640, 01007 Žilina / 9:00 - 20:00
19. 10. 2019
Lekáreň Dr. Max, Vysokoškolákov 37, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
19. 10. 2019
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina / 9:00 - 20:00
19. 10. 2019
Lekáreň MEDISALUS, Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina / 20:00 - 22:30
19. 10. 2019
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
19. 10. 2019
Lekáreň MEDISALUS, Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina / 7:00 - 9:00
19. 10. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
19. 10. 2019
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00

celý rozpis
kam dnes

LITERÁRNA CENA JANKA FRÁTRIKA: VYHODNOTENIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE Rosenfeldov palác (10:00)

Výstava Slovenské národné povstanie Krajská knižnica, Žilina

ODKRYTÁ MINULOSŤ Hrad Strečno

Osobnosti Žiliny očami Stana Lajdu Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Organizačné útvary priamo riadené primátorom mesta

Kontakt na zamestnancov


Assistent primátora

 • vykonáva a koordinuje pokyny primátora mesta,
 • vybavuje korešpondenciu a bežnú agendu podľa pokynov primátora mesta,
 • zabezpečuje podklady pre rokovania, vystúpenia primátora mesta,
 • spracováva časový harmonogram rokovaní a návštev primátora mesta a zabezpečuje jeho realizáciu,
 • operatívne plánuje komunikačné aktivity primátora mesta,
 • po dohode s primátorom koordinuje účasť prvého zástupcu primátora a druhého zástupcu primátora na pracovných stretnutiach, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach,
 • spolupracuje s odborom tlačovým a zahraničných vecí pri koordinácii prijatia oficiálnych návštev a partnerov mesta,
 • koordinuje čerpanie výdavkov na reprezentačné účely,
 • vyhotovuje písomné záznamy z pravidelných porád vedenia mesta, z nich vyplývajúce úlohy a zabezpečuje ich rozposlanie na jednotlivé organizačné útvary.

Sekretariát primátora

 • zabezpečuje obeh písomností určených na podpis primátorovi mesta,
 • zabezpečuje obeh písomností, ktoré sa predkladajú na parafovanie prvému zástupcovi primátora a druhému zástupcovi primátora,
 • vykonáva všetky sekretárske práce súvisiace so správou sekretariátu primátora,
 • zabezpečuje rokovania a pracovné stretnutia primátora mesta na mestskom úrade po technickej a materiálnej stránke,
 • vedie evidenciu dochádzky zamestnancov priamo riadených primátorom a zamestnancov a vedúcich oddelení priamo riadených primátorom,
 • vedie evidenciu opráv v automatizovanom systéme dochádzky zamestnancov priamo riadených primátorom a zamestnancov a vedúcich oddelení priamo riadených primátorom.

Odbor tlačový a zahraničných vecí

 • zodpovedá za komunikačnú stratégiu mesta s médiami, inštitúciami a verejnosťou,
 • podieľa sa na zahraničných vzťahoch mesta a zabezpečuje dodržiavanie zásad diplomatického protokolu pre potreby predstaviteľov mesta,
 • ....
 • viac »

Oddelenie verejného obstarávania

  referát verejného obstarávania
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania organizovaný mestským úradom (všetky metódy verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „zákon“ ),
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 15 zákona,
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania prostredníctvom Úradného vestníka EÚ a Vestníka UVO,
 • metodicky riadi verejné obstarávanie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • pripravuje plán verejného obstarávania a jeho aktualizáciu na príslušný rozpočtový rok,
 • spracováva súťažné podklady podľa požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov mestského úradu,
 • realizuje verejné obstarávania prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému,
 • realizuje elektronické aukcie na prenájom a predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta,
 • zabezpečuje kompletnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy vo veci kontroly procesov verejného obstarávania.

Oddelenie strategického rozvoja mesta

 • pripravuje vízie a stratégie rozvoja mesta,
 • iniciuje aktivity strategického rozvoja mesta,
 • vykonáva stratégiu regionálneho rozvoja,
 • koordinuje spoluprácu právnických osôb pri vypracovávaní programu rozvoja mesta,
 • v rámci pripravovaných stratégií, iniciovania aktivít strategického rozvoja mesta, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina (ďalej len „ PHSR“) navrhuje projektové podnety vecne príslušným organizačným útvarom,
 • zabezpečuje aktualizáciu PHSR,
 • konzultačne vstupuje do prípravy a aktualizácie interného zásobníka projektových zámerov v rámci Akčného plánu mesta Žilina,
 • sleduje súlad projektových zámerov v zásobníku projektov s PHSR a ostatnými strategickými dokumentmi mesta,
 • vybavuje agendu súvisiacu so zákonom č. 178/1998 Z. z.,
 • pripravuje podmienky týkajúce sa zriadenia a povoľovania trhových miest,
 • zabezpečuje správu trhovísk,
 • vykonáva kontrolnú činnosť trhovísk a dočasných trhových stanovíšť na území mesta,
 • pripravuje podklady a vypracováva všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach obchodnej činnosti trhovísk a trhových plôch, riadenia ambulantného predaja,
 • vykonáva správu príslušných daní v súvislosti s ambulantným predajom,
 • zabezpečuje príjem žiadostí o ambulantný predaj.
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s koordináciou UMR, pričom z hľadiska implementácie IÚSMO zodpovedá za jej organizačno-technické zabezpečenie a koordináciu zapojených subjektov.

Referát informácií, sťažností a petícií

 • vedie centrálnu evidenciu sťažností,
 •  zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi mestského úradu vybavovanie sťažností smerujúcich mestskému úradu ako aj predstaviteľom rozpočtových a príspevkových organizácií, ku ktorým má mesto zriaďovateľskú funkciu,
 • vedie evidenciu petícií vo veciach územnej samosprávy,
 • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vybavovanie petícií,
 • zabezpečuje úlohy na úseku poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z., 
 • zabezpečuje úlohy v súvislosti s ochranou osobných údajov,
 • zabezpečuje styk s Úradom na ochranu osobných údajov a uchovávanie agendy týkajúcej sa Bezpečnostného projektu Mesta Žilina,
 • vedie štatistiku a zabezpečuje aktualizáciu interných predpisov v zmysle platnej legislatívy v súvislosti s vybavovaním sťažností, petícií a žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP)

 • plní úlohy pri implementácii Integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti (IÚSMO) v mestskej funkčnej oblasti (MFO) Žilina. Činnosť vychádza z rozsahu plnomocenstva udeleného v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktorá je podrobne určená v samostatnom vnútornom predpise – Internom manuáli procedúr SO pre IROP ( IMP SO pre IROP );
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s trvalo udržateľným mestským rozvojom, inovačnými opatreniami v oblasti trvalo udržateľného mestského rozvoja a sieťou mestského rozvoja definovanými v nariadení o EFRR; 
 • vypracováva žiadosti o NFP pre projekty technickej pomoci, zabezpečuje činnosti súvisiace s verejným obstarávaním projektov technickej pomoci (najmä administratívnu časť – zabezpečenie dokumentácie VO), vypracováva žiadosti o platbu pre projekty technickej pomoci;
 • zabezpečuje činnosti spojené s odborným vzdelávaním zamestnancov SO pre IROP; 
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s riadením rizík v zmysle IMP SO pre IROP a ostatných záväzných predpisov pre IROP (najmä: evidencia podnetov a sťažností, vrátane medializovaných podnetov, preverovanie podnetov v prípadoch v ktorých si to nevyhradil RO pre IROP, prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených preverením podnetov, poskytovanie súčinnosti RO pre IROP pri riešení žiadostí o poskytnutie informácií a v súvislosti s úkonmi RO pre IROP voči orgánom činným v trestnom konaní alebo v rámci priestupkového konania, zabezpečovanie agendy konfliktu záujmov v súvislosti s plnením úloh oddelenia SO pre IROP, zabezpečovanie plnenia povinností SO pre IROP vyplývajúcich z Manuálu k CED a z dokumentov vydaných zo strany OLAF, vrátane aplikácie účinných a primeraných opatrení proti podvodom a zavedenia účinných a primeraných opatrení na prevenciu, elimináciu a vyhodnocovanie a riadenie rizík a podvodov); 
 • zabezpečuje zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácie údajov v informačno-technologickom monitorovacom systéme (ITMS2014+), evidenciu a uchovávanie relevantnej dokumentácie; 
 • vykonáva aj ďalšie úlohy vyplývajúce z IMP SO pre IROP a zabezpečuje plnenie úloh v zmysle metodických usmernení/odporúčaní/pokynov a zistení RO pre IROP.


Referát programovania
V rozsahu kompetencií vyplývajúcich zo Zmluvy a z IMP SO pre IROP sa podieľa najmä na:

 • činnostiach pri príprave a aktualizácii strategickej dokumentácie IÚSMO, RIÚS a IROP ( relevantné časti dotýkajúce sa udržateľného mestského rozvoja) vrátane výhľadového plánu implementácie programu, návrhoch zmeny IROP v relevantných častiach, ktoré vyplývajú najmä z aktualizácie RIUS a jeho súčasti IÚSMO, súčinnosti v procesoch pripomienkovacieho konania zo strany EK k zmene IROP, príprave a aktualizácii relevantných častí OSRaK v častiach týkajúcich sa IÚSMO;
 • poskytovaní spolupráce RO pre IROP pri určení podmienok pre posúdenie projektových zámerov, podmienok oprávnenosti výdavkov vo výzve na predkladanie projektových zámerov, definovaní benchmarkov, v prípade aplikácie multikriteriálnej analýzy stanovení Indexu investičnej účinnosti finančných limitov uplatňovaných v súvislosti s posudzovaním projektových zámerov, vypracovaní príručky pre posúdenie projektových zámerov, vypracovaní návrhu bodovaných hodnotiacich a v prípade potreby aj návrhu výberových kritérií pre príslušný špecifický cieľ v rozsahu vzťahujúcom sa na delegovanú kompetenciu SO pre IROP KM; 
 • zabezpečovaní jednotlivých činností týkajúcich sa procesu výberu odborných hodnotiteľov, v rozsahu delegovanej kompetencie SO pre IROP KM; 
 • spolupráci s RO pre IROP na vypracovaní harmonogramu výziev na predkladanie PZ/Žiadostí o nenávratný príspevok návrhu výzvy na predkladanie PZ/ Žiadostí o NFP vrátane príloh v rámci príslušných špecifických cieľov a predkladaní návrhoch na ich zmenu/zrušenie
 • spolupráci pri vytváraní a aktualizáciách IMP SO pre IROP;
 • pripomienkovaní relevantnej dokumentácie; 
 • zabezpečovaní zverejňovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP, výziev na predkladanie projektových zámerov na webovom sídle SO pre IROP KM a ich zmien v súlade s pravidlami vyplývajúcimi zo systému EŠIF a zabezpečovaní ďalších informačno-komunikačných povinností v zmysle Zmluvy a IMP SO pre IROP;
 • zabezpečení činností spojených s realizáciou všetkých auditov a kontrol v súlade so Zmluvou a právnymi dokumentami IROP (poskytovaní súčinnosti a predkladaní správ o výsledku kontrol a iných relevantných dokumentov dotknutým osobám, vypracovaní a predkladaní stanovísk k zisteniam a odporúčaniam identifikovaným auditmi a kontrolami, vypracovaní návrhov opatrení na nápravu nedostatkov, podávaní správ a odpočtov prijatých nápravných opatrení, predkladaní resp. vypracovaní podkladov, stanovísk vyjadrení, návrhov, odporúčaní a odpočtov ich plnení dotknutým osobám, ako aj plnenie ďalších povinností týkajúcich sa auditov a kontrol, vrátane externých auditov vyplývajúcich zo Zmluvy, IMP a právnych dokumentov pre IROP ; 
 • výkone ďalších úloh vyplývajúcich zo Zmluvy a IMP SO pre IROP, ako aj ďalších činností uložených na základe pokynov vedúceho SO pre IROP.

Referát projektového riadenia
V rozsahu kompetencií vyplývajúcich zo Zmluvy a z IMP SO pre IROP sa podieľa najmä na:

 • zabezpečovaní príjmu, registrácie, administratívneho overenia a posudzovania projektových zámerov, vytvorení zoznamu PZ na základe multikriteriálneho hodnotenia ÚIJ (ak je to relevantné), zostavení konečného zoznamu PZ, zabezpečení vypracovania hodnotiacej správy k projektovým zámerom a na výkone ďalších činností pri realizácii výberu projektov v rámci udržateľného mestského rozvoja v zmysle Zmluvy a IMP SO pre IROP a právnych predpisov IROP; 
 • informovaní o výsledku procesu posudzovania projektových zámerov všetkých predkladateľov projektového zámeru;
 • vykonávaní jednotlivých činností týkajúcich sa procesu výberu odborných hodnotiteľov/posudzovateľov, uzatvárania zmluvných vzťahov s hodnotiteľmi a zabezpečenia školení hodnotiteľov v rozsahu delegovanej kompetencie SO pre IROP KM;
 • zabezpečovaní vypracovania záverečných správ z výziev na predkladanie projektových zámerov;
 • zabezpečovaní prijatia, evidencie a registrácie hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia a súvisiacej dokumentácie, zabezpečovaní procesu odborného hodnotenia, pridelenia ŽoNFP odbornému hodnotiteľovi, aplikácie rozlišovacích kritérií na zoznam ŽoNFP v prípade potreby, zaslania výstupu v výberu ŽoNFP na RO pre IROP, a ďalších činností v odbornom hodnotení za účelom aplikácie bodovaných hodnotiacich kritérií a prípadne aj výberových alebo rozlišovacích kritérií v časti posúdenia kvality predložených ŽoNFP v zmysle Zmluvy a IMP SO pre IROP;
 • vykonávaní jednotlivých činností týkajúcich sa procesu výberu odborných hodnotiteľov v rozsahu delegovanej kompetencie SO pre IROP KM; 
 • príprave a vypracovaní podkladov resp. spolupráci pri príprave a vypracovaní podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP a ďalších správ a/alebo podkladov v zmysle požiadaviek EK, CKO, RO, resp. iných relevantných subjektov definovaných v Systéme riadenia EŠIF na PO 2014 – 2020 ( napr. správy o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR na roky 2014- 2020); 
 • vykonávaní úloh pri monitorovaní pokroku v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚSMO, príprave a vypracovávaní údajov relevantných pre monitorovacie dokumenty dokumentujúce dosahovaný pokrok v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚSMO;
 • spolupráci s RO pri vypracovaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele a ročných plánov hodnotení OP, spolupráca na vypracovaní výhľadového plánu implementácie IROP;
 • vykonávaní úloh pri hodnotení pokroku v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚSMO;
 • spolupráci pri externých hodnoteniach IÚSMO; 
 • nahlasovaní nezrovnalostí na RO, poskytovaní súčinnosti k úkonom RO voči orgánom činným v trestnom konaní alebo v rámci priestupkového konania;
 • výkone ďalších úloh vyplývajúcich zo Zmluvy a IMP SO pre IROP, ako aj ďalších činností uložených na základe pokynov vedúceho SO pre IROP.


IROP
- Integrovaný regionálny operačný program schválený Európskou komisiou vykonávacím rozhodnutím komisie č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014

RO pre IROP - Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

MPaRV SR ako RO pre IROP - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR určené uznesením vlády SR č. 232/2014 ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

SO pre IROP - Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Mesto Žilina ako SO pre IROP - Mesto Žilina schválené uznesením vlády SR č. 232/2014 ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

IÚSMO - Integrovaná územná stratégia mestskej oblasti definovaná zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RIÚS – regionálna integrovaná územná stratégia

UMR – udržateľný mestský rozvoj

Zmluva - Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 23 a § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

MFO Žilina - Mestská funkčná oblasť mesta Žiliny určená listom úradu vlády Slovenskej republiky č. 5116 -15460/2014/OPS zo dňa 20. marca 2014 o územnom ohraničení mestských funkčných oblastí, ktoré sú vymedzené podľa KURS 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011 nasledujúcimi obcami krajského mesta Žiliny: Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové

CED (Centrálna databáza vylúčených subjektov) - databáza Komisie EK obsahujúca subjekty, ktoré sa previnili voči finančnej disciplíne a sú za podmienok uvedených v nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov vylúčené z možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky EÚ. Funkciu sprostredkovateľského bodu CED v Slovenskej republike plní CKÚ OLAF.

OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom

AFCOS – Útvar pre koordináciu boja proti podvodom, poverený daným členským štátom EÚ na zabezpečenie riadnej koordinácie aktivít medzi všetkými kompetentnými národnými orgánmi v oblasti boja proti podvodom, ktorý je zabezpečuje účinnú spoluprácu a výmenu informácií s OLAFom. V SR plní túto úlohu SKBPK / CKÚ OLAF Úradu vlády SR.