textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 18. február 2019 | meniny: Jaromír

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

18. 02. 2019
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina
19. 02. 2019
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina

celý rozpis
plaváreň

18. 02. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,09.00-11.00 8 dr.,/šírka 13.30-14.30 5 dr.,14.30- 15.00 4 dr.,)

18. 02. 2019 | 18.00-20.30 večerné plávanie

19. 02. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 4 dr.,/šírka 09.30- 10.00 6 dr.,/šírka 10.00-11.00 7 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)

celý program
kam dnes

Od Alexandra k Džingischánovi Budatínsky hrad, Žilina (09:00-16:45)

AMFO 2019 Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

Vodný svet a záhrady v Su Čou - výstava Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Petície

Na základe zákona č. 85/1990 Z.z. (pdf., 97 kB) o petičnom práve v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať o sprístupnenie informácií.
Zamestnanci úradu sa riadia Smernicou primátora mesta č.10/2011 (formát PDF.)


Zoznam prijatých petícií 2018


Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2018

 • Petícia za výrub a orezanie stromov na ul. Bajzova 39-31 Žilina – opodstatnená


Zoznam prijatých petícií 2017


Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2017

 • Petícia za zníženie plánovaných poschodí polyfunkčných blokov "D", "E", "J" a blokov občianskej vybavenosti "I", "F" a "G" plánovaných v územnom pláne zóny Žilina - Centrum Rudiny I – Hliny – neopodstatnená
 • Petícia za urýchlenú elimináciu účinkov elektromagnetického žiarenia komplexom telekomunikačných stavieb na obytnom bloku Baničova 27, 29, 31 a ZŠ na sídlisku Žilina – Hájik – neopodstatnená
 • Petícia za zachovanie 3 ihličnatých stromov v predzáhradke na ul. Prešovská 2947/3, 010 08 Žilina - opodstatnená
 • Petícia za výrub stromov na ul. Levočská 2957/1-4 z dôvodu znečisťovania a poškodzovania zdravia a majetku občanov a následnú výsadbu nových vhodných stromov – opodstatnená
 • Petícia proti prenájmu časti pozemku KN-C parcely č. 8131/1 – ostatná plocha a časti pozemku KN-C parcely č. 8133/1, ostatná plocha, spolu o výmere 22 m², k. ú. Žilina, na ul. Smrekovej, zapísané na LV č. 1100 vo vlastníctve Mesta Žilina za účelom zriadenia a prevádzkovania letnej terasy – neopodstatnená
 • Petícia proti výrubu stromov na Jaseňovej ulici č. 17 v Žiline - opodstatnená
 • Petícia za výmenu starého, rozbitého pouličného osvetlenia na sídlisku Vlčince – nevyhodnotená – posúdená ako žiadosť
 • Petícia občanov pre zabezpečenie policajnej kontroly dodržiavania zákazu prejazdu motorových vozidiel cez Brezovú ulicu Žilina – Rosinky - nevyhodnotená
 • Petícia za zachovanie Podskaličného vodovodu, ináč zvaného tiež „školský vodovod“ – neopodstatnená
 • Petícia za úplné odstránenie antény základovej stanice mobilného operátora na budove Základnej školy v Budatíne v obytnej zóne v bezprostrednej blízkosti obytných domov a zastavenie ďalšieho rozšírenia anténneho systému základovej stanice a RR bodu o LTE 800 a LTE 2600 na streche školy v Budatíne
  – neopodstatnená

Zoznam prijatých petícií 2016


Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2016

 • Petícia za presunutie MHD zastávky „Na lány“ Žilina - Budatín – neopodstatnená
 • Petícia za riešenie parkovania osobných automobilov na ul. Pribinova v Žilina – neopodstatnená
 • Petícia proti odpredaju alebo prenájmu pozemku parc. Č. KN - C 6589/32 v k. ú. Žilina – nevyhodnotená
 • Petícia za riešenie vážnej situácie ohľadom našej susedky – postúpené
 • Petícia za zrušenie nájmu na prenájom verejného priestranstva – opodstatnená
 • Petícia za opravu asfaltového povrchu na Kamennej ulici v Žiline – nevyhodnotená
 • Petícia občanov za vybudovanie chodníka na Bytčianskej ulici - cesta II/507 v Považskom Chlmci od križovatky Na Hôrke po odbočku k cintorínu – odložená
 • Petícia vo veci odstránenia tabule, ktorá informuje o zákaze loptových hier z detského ihriska v Mestskej časti Hliny 7 na priestranstve medzi bytovými domami na uliciach Hlinská 2586/34, 36, 38 a Severná 57, 59 v Žiline – opodstatnená
 • Petícia vo veci vybudovania a prevádzkovanie autoumývarky na Agátovej ulici – neopodstatnená

Zverejnenie prijatých petícií


Rok 2015

 • Petícia o zastavenie stavebného konania pre stavbu Bytový dom-54bj-Hájik. Žiadosť o nevydanie stavebného povolenia pre stavbu Bytový dom -54bj-Hájik – neopodstatnená
 • Petícia občanov za zotrvanie Komunitného centra pre deti a rodinu na Bratislavskej ulici spolu s aktuálnymi pracovníčkami - neopodstatnená
 • Petícia za zachovanie jedálne v MŠ Zádubnie - neopodstatnená

Petícia:

 • musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného záujmu alebo iného spoločenského záujmu (písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, v zmysle Zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, osoby podávajúcej petíciu),
 • každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu,
 • zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis

Podpora petície a zhromažďovanie podpisov pod petíciu:
V zmysle §4 a §4a zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov


Petíciu možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Mestský úrad v Žiline
  Nám. obetí komunizmu 1
  011 31 Žilina
 • písomne osobným doručením do podateľne, príp. gestorovi (referát informácií, sťažností a petícií),
 • elektronickej podobe, pričom je potrebné, aby bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, v zmysle Zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, osobou podávajúcou petíciu.

Petície je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15.00 h. Petície podané elektronicky možno podávať bez časového obmedzenia.