textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 28. január 2021 | meniny: Alfonz

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

28. 01. 2021
Lekáreň sv. Joachim a sv. Anny, Vojtecha Spanyola 8928/29, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
29. 01. 2021
Lekáreň SAMARITÁN, Jána Milca 10, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

LOVE SONGS SYMPHONY - Heal the World! Dom umenia Fatra, Žilina (19:00)

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala

Podrobnosti o projekte

Projekt
Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácii Žilina – Bielsko-Biala

Pozvánka - Infocesta pre novinárov (Formát PDF)

Prečo takýto projekt?

Mikroprojekt je venovaný spolupráci partnerských organizácií sídliacich v poľsko-slovenskom pohraničí v Žiline a v Bielsko-Bialej. Zameriava sa na upevňovanie vzájomných spoločensko-kultúrnych vzťahov prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu. Projektom dôjde k pozdvihnutiu povedomia ľudí najmä v oblasti kultúry, histórie, ale aj k zlepšeniu všeobecného prehľadu a informovanosti ľudí a prezentácie miest. Momentálna neuspokojivá situácia v oblasti rozvoja cestovného ruchu sa prejavuje v hlavne nedostatočnom využívaní potenciálu oboch miest, ktorý je vzhľadom na ich polohu a kultúrne dedičstvo veľmi veľký. Vzájomnou spoluprácou a zvýšenou propagáciou turisticky sa predpokladá zvýšenie počtu návštevníkov ako aj zlepšenie poskytovania turistických informačných služieb v oboch mestách. Napriek značnej spolupráci miest v posledných rokoch, pretrvávajú v oblasti cestovného ruchu naďalej viaceré problémy. Medzi ne určite patrí aj nízka kvalita nekomplexnosť poskytovaných služieb, absentujúca spolupráca subjektov cestového ruchu v regióne a nedostatočná propagácia miest ako turistických destinácií. Problémom je aj nekoncepčné, nelegálne a často aj absentujúce označovanie významných objektov v mestách.

Projekt prinesie možnosť zavedenia nového systému označovania objektov s využitím informačných technológií s prepojením na internetovú stránku. Systémom snímania QR kódov si budú môcť návštevníci príslušný QR kód umiestnený na budove nasnímať a dozvedieť sa o objekte viaceré informácie v troch jazykových mutáciách. Týmto sa orientácia turistov, obyvateľov, či ostatných návštevníkov sprehľadní, zjednotí a zvýši sa estetická úroveň exteriéru označených budov. Potreba systémového označovania významných objektov v Žiline ako hlavného mesta Severopovažského regiónu, ktorý patrí do I. kategórie – Región s medzinárodným významom Regionalizácie cestovného ruchu v SR je značná. Projektové aktivity v oblasti kultúry a cestovného ruchu, založené na princípe „Ľudia ľuďom“ umožnia obidvom komunitách čerpať navzájom poznatky a inšpirácie z kultúry, histórie, súčasnej doby a z oblasti zavádzania označovania významných objektov v mestách.

Pre kvalitatívne zlepšovanie činnosti partnerských miest bude podnetná vzájomná výmena skúsenosti v oblasti cestovného ruchu s osobitným zameraním na formy a metódy práce turistických informačných kancelárií, zariadení cestovného ruchu, či sprievodcov. Realizácia projektu umožní partnerským mestám eliminovať nepriaznivý vývoj v oblasti turizmu. Je značná absencia usporadúvania kultúrno-spoločenských podujatí týchto partnerských miest a preto projekt rieši aj ich organizáciu. Organizované podujatia budú prístupné pre všetkých a tlmočené do poľského, či slovenského jazyka. Spolupráca subjektov cestovného ruchu je momentálne nevyhovujúca a preto sa organizáciou podujatí určí ďalšie smerovanie a rozvoj spolupráce turisticko-informačných kancelárií v oboch mestách s prihliadnutím na výstupy projektu. Aktivity navrhnuté v rámci projektu, majú potenciál pozitívne prispieť k vzájomnému spoznávaniu, nadväzovaniu medziľudských vzťahov i profesionálnych vzťahov, tvorbe nových hodnôt, vytváraniu partnerstiev a participácii na spoločných cieľoch v oblasti cestovného ruchu. Pútavo spracovanými propagačnými materiálmi v troch jazykových mutáciách sa odstráni súčasná nedostupnosť informácií na oboch stranách hranice.

Cezhraničná spolupráca

Predkladaný projekt ma jasný cezhraničný efekt, vytvára a zintenzívňuje kontakty medzi partnermi a súčasne zapojí do projektu ďalšie subjekty. V rámci projektu sa preto uskutoční viacero pracovných stretnutí, 3 väčšie kultúrno-historické podujatia, na ktorých dôjde k stretu odborníkov a obyvateľov pohraničia. Realizáciou projektu dôjde k uvedomeniu si kultúrneho bohatstva poľsko-slovenského pohraničia. Na všetkých stretnutia, podujatiach, propagačných materiáloch i na tabuľkách, ktorými sa budú označovať jednotlivé budovy budú umiestňované logá i popis projektu, čím dôjde k propagácii cezhraničnej spolupráce a zvyšovania povedomia o pamiatkach a aktivitách v susedných cezhraničných regiónoch, čím sa zvýši návštevnosť miest. Spolupráca partnerských miest zabezpečí pomyselnú elimináciu štátnej hranice medzi dvoma krajinami, čo vedie k poznaniu, že prekážky v oblasti sociálnej, kultúrnej a hospodárskej spolupráce budú odstránené.

Cezhraničný dopad bude zaznamenaný z hľadiska naplánovaných realizačných aktivít v obidvoch krajinách. Projekt bude prospešný pre obe krajiny, pretože dôjde k odstráneniu bariér v pohraniční PL-SR, rozvoju cezhraničnej dlhodobej spolupráce v oblasti turizmu a rozvoja cestovného ruchu. Zároveň vytvára väzby na ďalšie štruktúry spolupráce najmä v súvislosti s nevyhnutnosťou spolupráce s množstvom zainteresovaných subjektov, organizácií a prispieva k posilneniu budovania siete subjektov v oblasti cestovného ruchu. Spoločnými kultúrnymi a spoločenskými aktivitami sa docieli podpora vzájomného spoznávania kultúrnych, historických i umeleckých hodnôt medzi obyvateľmi a návštevníkmi.

Cezhraniční partneri deklarovali záujem o výmenu skúseností z informačnej práce a spoločnej participácií na projektoch cezhraničnej spolupráce zameraných na rozvíjanie a uspokojovanie kultúrnych i turistických potrieb obidvoch miest. Vzájomné poznanie, posilnenie vnímavosti a rešpektovania kultúry oboch národov sa stane východiskovým predpokladom pre rozvoj dobrých susedských vzťahov a spoluprácu aj iných oblastiach života komunít.

Zámerom projektu je aktívnym spôsobom sa podieľať na cezhraničnej integrácii, vytváraní kontaktov, vzájomnej interaktivite. Projektové aktivity majú potenciál prispievať k obohacovaniu a rozvoju miest s ohľadom na históriu a kultúru. Aktívnym prístupom dôjde k zlepšovaniu podmienok života v mestách a regiónoch. Aktivity mikroprojektu sú koncipované tak, aby ich výstupy a výsledky boli využívané cieľovými skupinami obidvoch prihraničných miest s prihliadnutím na jazykové mutácie, ktoré budú v slovenskom, poľskom i anglickom jazyku. Vydané materiály s tematikou týkajúcou sa histórie, kultúry miest a systému označovania významných objektov budú poskytnuté aj poľskému partnerovi, a tým sprístupnené širšej verejnosti v oboch regiónoch. Výmena odborných skúseností v oblasti cestovného ruchu bude viesť k zvyšovaniu kvality činnosti turisticko-informačných kancelárií a ich rozvoju.

Aká je udržateľnosť projektu?

Významným prínosom mikroprojektu bude posilnenie partnerstva medzi cezhraničnými partnermi, čo je zabezpečené Dohodou o spolupráci. Obidve strany prejavili záujem o výmenu skúseností z oblasti cestovného ruchu, výmenu materiálov s historicko-kultúrnou tematikou a spoločnú participáciu na projektoch cezhraničnej spolupráce zameraných na rozvíjanie a uspokojovanie kultúrnych a turistických potrieb obidvoch miest. Výstupy projektu v podobe produktov kultúrnych a spoločenských aktivít – vydané brožúry v troch jazykových mutáciách budú využívané obidvoma partnermi aj v nasledujúcom období, stanú sa zdrojom informácií pre subjekty, ktorým budú distribuované (turisticko-informačné kancelárie). Novozískaný majetok – materiálno-technické vybavenie sa budú využívať pri lepšej propagácií kultúrneho dedičstva oboch regiónov. Zvýšenie dostupnosti významných objektov zabezpečia aj informácie v troch jazykových mutáciách. Označovanie významných objektov v mestách umožní obyvateľom i návštevníkom informovať sa a sprehľadniť svoje poznatky i v ďaľších rokoch nakoľko sa bude označovanie dopĺňať a poskytne informácie v troch jazykových mutáciách. Ďalším rozširovaním označovania budov a postupné čistenie mesta za zabezpečí estetizácia prostredia a prilákania turistov.

Realizáciou mikroprojektu sa prejaví u ľudí záujem o kultúrne dedičstvo a sprístupní sa návšteva historických centier miest. Dôjde k zvýšeniu počtu turistov navštevujúcich mestá, k posilneniu spolupráce a budovaniu siete organizácií v cestovnom ruchu. Rozvíjaním neustálej spolupráce partnerov je zaručená udržateľnosť výstupov projektu. Spolufinancovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov žiadateľa v požadovanej miere. Z hľadiska záujmu partnerov dlhodobo podporovať aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu, je nesporné, že má mikroprojekt aj vzhľadom na strategickú polohu regiónu vybudované zázemie pre trvalo udržateľné hodnoty projektu a bude ho dlhodobo užívať.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

Súvisiaci článok: Žilina označuje známe stavby novým a unikátnym systémom s QR kódmi.


Aktivity

Partnerstvo č. 1
Historické a kultúrne prehliadky mesta Žilina
Dňa 31.1.2014 sa v Žiline uskutočnilo prvé partnerské stretnutie v rámci projektu, ktorého účastníkmi boli zástupcovia mesta Bielsko-Biala a zástupcovia informačnej kancelárie mesta Bielsko-Biala. Poľskú delegáciu na Mestskom úrade privítal prednosta MsÚ p. Mgr. Anton Trnovec a spolu s pracovníkmi Odboru projektov EÚ diskutoval s poľskou stranou o projekte a najmä o novom informačnom systéme mesta postavenom na báze QR-kódov. Po diskusii sa pokračovalo prehliadkou mesta spolu s vizuálnym predstavením jednotlivých QR-tabuliek. Herci z bábkového divadla následne predstavili návštevníkom sériu scénok zameraných na historické udalosti Žiliny. Po spoločnom obede sa pokračovalo prehliadkou Radnice mesta, ktorá bola záverom návštevy.
 


Partnerstvo č. 2
Infocesta pre novinárov v meste Žilina
Partnerstvo v rámci projektu pokračovalo na druhom stretnutí dňa 25. 2. 2014 opäť v meste Žilina. Toto stretnutie malo pracovný charakter, na ktorom sa zúčastnili najmä novinári z oboch strán hraníc. Osem novinárov z Poľska a 4 zástupcovia slovenskej novinárskej obce sa zúčastnili na konferencii, kde sa predstavil projekt zameraný na partnerskú spoluprácu oboch miest a hlavne sa prezentovali jeho výsledky akým napr. je nový Informačný systém mesta, ktorý pozostáva z označovanie historických a kultúrnych budov prostredníctvom tabuliek s QR-kodom. Všetkých tento nový systém naplno zaujal o čom svedčí aj množstvo mediálnych výstupov. Následne sa uskutočnila prehliadka mesta a taktiež divadelná séria scénok bábkového divadla. Spoločným obedom sa pokračovalo v diskusii o následnej vzájomnej mediálnej podpore.
 


Partnerstvo č. 3
Infocesta pre novinárov v meste Bielsko-Biala
Záverečné stretnutie sa konalo dňa 19. 3. 2014 v meste Bielsko-Biala. Pracovníci Mestského úradu a žilinských novinárov vycestovalo do partnerského mesta na návštevu. Predmetom návštevy bola dohoda o vzájomnej spolupráci po skončení projektu. Obe strany sa dohodli na spolupráci v oblasti kultúry, športu, implementácie projektov a rôznych spoločenských akcii. Po stretnutí nasledovala prehliadka mesta, spoločný obed a predstavenie fungovania miestneho informačného centra.
 

Označenie budov tabuľkami s QR kódom

článok bol zobrazený 2078 krát