textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 24. január 2021 | meniny: Timotej

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

24. 01. 2021
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
25. 01. 2021
Lekáreň Dr. Max, OC MAX, Prielohy 907/9, 01007 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Foto Rek, tajomstvo jedného kufra Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

Mojmír Vlkolaček Krajská knižnica, Žilina

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Organizačné útvary a pracovné pozície priamo riadené primátorom mesta

Kontakty na zamestnancov


Kancelária primátora a prednostu

 • zabezpečuje obeh písomností určených na podpis primátorovi mesta a prednostovi mestského úradu,
 • zabezpečuje obeh písomností, ktoré sa predkladajú na parafovanie prvému zástupcovi primátora a druhému zástupcovi primátora,
 • vykonáva všetky sekretárske práce súvisiace so správou Kancelárie primátora a prednostu,
 • zabezpečuje rokovania a pracovné stretnutia primátora mesta na mestskom úrade po technickej a materiálnej stránke,
 • vedie evidenciu dochádzky zamestnancov priamo riadených primátorom a prednostom,
 • vedie evidenciu opráv v automatizovanom systéme dochádzky zamestnancov priamo riadených primátorom a prednostom,
 • spracováva časový harmonogram rokovaní a návštev primátora a prednostu a zabezpečuje jeho realizáciu,
 • vedie centrálnu evidenciu cestovných príkazov pri pracovných cestách zamestnancov,
 • koordinuje čerpanie výdavkov na reprezentačné účely,
 • vyhotovuje písomné záznamy z pravidelných porád vedenia mesta, z nich vyplývajúce úlohy a zabezpečuje ich rozposlanie na jednotlivé organizačné útvary,
 • po dohode s primátorom koordinuje účasť prvého zástupcu primátora a druhého zástupcu primátora na pracovných stretnutiach, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach,
 • spolupracuje s odborom komunikácie a vzťahov s verejnosťou pri koordinácii prijatia oficiálnych návštev a partnerov mesta,
 • vybavuje korešpondenciu a bežnú agendu podľa pokynov primátora a prednostu,
 • vykonáva analýzy a rozbory nezhôd identifikovaných na meste. Predkladá návrhy a zabezpečuje ich odstránenie,
 • komunikuje s poslancami mestského zastupiteľstva, zabezpečuje styk poslancov mestského zastupiteľstva s mestským úradom, eviduje a spracúva požiadavky výborov v mestských častiach,
 • zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak je zriadená a koordinuje ich prípravu po technickej a materiálnej stránke, vyhotovuje výstupy z nich (najmä zápisnice, uznesenia, hlasovania),
 • zabezpečuje prípravu, distribúciu, zverejňovanie, archiváciu a zapožičiavanie písomností mestského zastupiteľstva a orgánov mestského zastupiteľstva,
 • vedie uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia mesta a vyhotovuje z nich výpisy.


Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP)

 • plní úlohy pri implementácii Integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti (IÚSMO) v mestskej funkčnej oblasti (MFO) Žilina. Činnosť vychádza z rozsahu plnomocenstva udeleného v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (Zmluva), ktorá je podrobne určená v samostatnom vnútornom predpise – Internom manuáli procedúr SO pre IROP KM ( IMP SO pre IROP KM );
 • vypracováva žiadosti o NFP pre projekty technickej pomoci SO pre IROP, a vykonáva všetky činnosti súvisiace s realizáciou projektov technickej pomoci SO pre IROP, zabezpečuje činnosti spojené s riadením ľudských zdrojov SO pre IROP, najmä odborné vzdelávanie;
 • zabezpečuje činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol a certifikačných overovaní v súlade so zmluvou a právnymi dokumentmi pre IROP v rámci príslušných špecifických cieľov,
 • vypracúva a predkladá stanoviská (pripomienky) v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam z certifikačného overovania, návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku na vyjadrenie RO pred ich kompletným predložením CO zo strany RO,
 • vypracovanie a predkladanie stanovísk (pripomienok) v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam identifikovaným všetkými kontrolami a auditmi, návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku kontrolnému/auditnému orgánu,
 • predkladanie správ o výsledku všetkých auditov, správ o výsledku vnútorného auditu a následnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole, protokolov z kontrol vykonávaných podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a všetkých protokolov z kontrol (bez ohľadu na to, na podnet koho začala kontrola u prijímateľa), predkladanie rozhodnutí a aktov vydaných v rámci konania Úradu pre verejné obstarávanie, predkladanie rozhodnutí a aktov vydaných v rámci konania Protimonopolného úradu, predkladanie správ z vyšetrovania OLAF,
 • predkladanie správy o výsledku externého auditu (audit EK, audit Európskeho dvora audítorov a iný audit) orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov elektronicky a RO v zmysle termínov stanovených právnymi dokumentmi pre IROP,
 • predkladanie, resp. vypracovanie podkladov, stanovísk, vyjadrení, návrhov odporúčaní a odpočtov ich plnenia k akčnému plánu k nedostatkom identifikovaným auditom EK a Európskeho dvora audítorov RO podľa požiadaviek RO,
 • vedenie evidencie o zisteniach a odporúčaniach zo všetkých certifikačných overovaní, auditov a kontrol vykonaných na SO, opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a odpočtov ich plnenia podľa požiadaviek RO,
 • Zabezpečuje aplikáciu postupov a opatrení na prevenciu, monitorovanie, prešetrovanie, identifikovanie a riešenie konfliktu záujmov pri výkone činností v zmysle tejto zmluvy,
 • sledovanie informácií o realizovaní jednotlivých projektov,
 • zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácia údajov v informačno- technologickom monitorovacom systéme,
 • plnenie povinností vyplývajúcich z Manuálu k CED a z dokumentov vydaných zo strany OLAF, vrátane aplikácie účinných a primeraných opatrení proti podvodom,
 • poskytovanie súčinnosti RO v súvislosti s úkonmi RO,
 • evidencia projektov IROP a s nimi súvisiacich procesov, vrátane písomnej a mailovej korešpondencie v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie.