textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 9. december 2019 | meniny: Izabela

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

09. 12. 2019
Lekáreň Dr. Max, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
10. 12. 2019
Lekáreň Bôrik, ObZS Hliny VI, Alexandra Rudnaya 3606/100, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
kam dnes

Vianočné trhy v Žiline 2019 Mariánske námestie, Žilina (12:00-22:00)

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová

SPISOVATELIA SLOVENSKEJ LITERATÚRY Dom Matice slovenskej, Žilina (11:30)

MELANCH LIA Považská galéria umenia, Žilina (09:00-17:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Odbor životného prostredia

Kontakt na zamestnancov


Oznamy odboru 


 • navrhuje vecne príslušnému organizačnému útvaru predmetné projektové zámery za odbor,
 • rozpracováva projektové zámery do zásobníka projektov,
 • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a tvorí odborné časti formulárov žiadosti o NFP/grant,
 • podieľa sa na odbornej implementácii aktivít projektu,
 • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže na verejné obstarávanie.

V Klientskom centre zabezpečuje:

 • vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie a príjem žiadostí na pridelenie zbernej nádoby pre fyzické a právnickej osoby, vydávanie – sprievodného dokladu na vyšetrenie vzorky ošípanej v rámci domácej zabíjačky,
 • poskytovanie základných informácií z odboru,
 • vydávanie a príjem žiadostí a podnetov na výrub stromov na súkromných a mestských pozemkoch, vydávanie a príjem žiadostí na povolenie a kolaudáciu vodných stavieb pre fyzické osoby, príjem žiadostí a podnetov k výsadbe a údržbe mestskej zelene a detských ihrísk, vydávanie a príjem žiadostí na zápis do evidencie, resp. vyradenie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Referát správy mestskej zelene

 • koordinuje urbanisticko-krajinárske štúdie, generel zelene, mestskej zelene a územného systému ekologickej stability (ÚSES),
 • vykonáva koncepčnú činnosť pre urbanistický rozvoj územia z hľadiska zelene,
 • v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou posudzuje, koordinuje a usmerňuje investičnú činnosť na území mesta v oblasti zelene,
 • posudzuje zásahy vo verejnej zeleni,
 • zabezpečuje a koordinuje koncepciu ochrany a rozvoja zelene,
 • eviduje plochy verejnej zelene,
 • vykonáva dozor nad zásahmi do zelene - rozkopávkami v zeleni,
 • plánuje sadové úpravy a koordinuje náhradnú výsadbu za asanované dreviny na území mesta,
 • realizuje sadové úpravy a rekonštrukcie zelene,
 • zabezpečuje údržbu a správu zelene na území mesta,
 • rieši havarijné situácie v zeleni, realizuje výruby stromov na území mesta a náhradnú výsadbu,
 • zabezpečuje správu a údržbu lesoparku a lesov v majetku mesta.


Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, najmä:

 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, dáva vyjadrenia dotknutého orgánu,
 • vydáva súhlasy a pripravuje rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín a prijíma ohlásenia o výrube,
 • ukladá povinnosť náhradnej výsadby, vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • určuje spoločenskú hodnotu drevín, spravuje pohľadávky, vykonáva štátny dozor,
 • vedie evidenciu drevín na území mesta.

Referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy na úseku nakladania s odpadmi, najmä podľa zákona o odpadoch:

 • zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,
 • vydáva vyjadrenia v stavebnom konaní o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu,
 • kontroluje nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
 • zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
 • zabezpečuje a organizuje zber a likvidáciu separovaného komunálneho odpadu a rieši komplexne odpadové hospodárstvo - komunálny odpad,
 • zabezpečuje vykonanie ohlásených zmien v podmienkach vývozu komunálneho odpadu klientov – daňových poplatníkov u zmluvného partnera, ktorý vývozy komunálneho odpadu realizuje,
 • vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • vydáva potvrdenia o užívaní poľnohospodárskej pôdy,
 • rieši problematiku držania a vodenia psov,
 • zabezpečuje bežnú údržbu, čistenie a dezinfekciu útulku,
 • preberá odchytené zvieratá,
 • vedie knihu evidencie odchytených zvierat,
 • vedie veterinárne úkony v knihe odchytených zvierat,
 • schvaľuje a kontroluje veterinárnych úkonov, 
 • spracováva mesačné prehľady odchytených zvierat,
 • kontroluje podklady vyúčtovania dotácie,
 • spolupracuje s mestskou políciou,
 • vydáva rybárske lístky,
 • vedie evidenciu včelstiev.

Referát kvality životného prostredia a EIA

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, najmä podľa zákona o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

 • zabezpečuje agendu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • zabezpečuje vydávanie súhlasov na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania a na ich uvedenie do prevádzky, vrátane zmien stavieb,
 • určuje podmienky na prevádzku malých zdrojov znečisťovania prípadne ich odstavenie a kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • ukladá opatrenia na nápravu a zabezpečuje ukladanie pokút,
 • stanovuje podmienky vedenia prevádzkovej evidencie,
 • plní zverené úlohy pri vypracúvaní programových dokumentov,
 • pripravuje rozhodnutia o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia, spravuje pohľadávky a zabezpečuje výkon rozhodnutí.

Plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany vôd, najmä podľa zákona o vodách:

 • pripravuje rozhodnutia o povolení osobitného užívania vôd fyzickým osobám (povolenia na odber povrchových a podzemných vôd v pôsobnosti mesta),
 • pripravuje rozhodnutia o povolení vodnej stavby v pôsobnosti mesta,
 • dáva vyjadrenia k stavbe rodinného domu, individuálnej rekreácii a žumpe,
 • prijíma ohlásenia o zhoršenej kvalite vôd,
 • plní úlohy pri určení hranice pobrežného pozemku,
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor vo zverenej pôsobnosti a prejednáva priestupky.

V oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie zabezpečuje najmä:

 • informačné povinnosti z procesu posudzovania,
 • prípravu a predkladanie pripomienok a podnetov,
 • doručovanie písomných stanovísk príslušným orgánom,
 • v spolupráci s navrhovateľmi verejné prerokovania navrhovaných činností a vyhotovovanie záznamov z verejných prerokovaní.

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia zabezpečuje najmä:

 • objektivizovanie expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacími predpismi,
 • v oblastiach ochrany životného prostredia a na úsekoch, kde referát zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, zabezpečuje v rámci kapacitných možností aj plnenie samosprávnych pôsobností mesta, pokiaľ neboli uložené iným príslušným organizačným útvarom.