textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | utorok 15. október 2019 | meniny: Terézia

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

15. 10. 2019
Lekáreň Dr. Max, Vysokoškolákov 37, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
16. 10. 2019
Lekáreň U Štefánika, M. R. Štefánika 822/11, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
kam dnes

Obraz mojej duše Hrad Strečno

Tkanie/a/nie Budatínsky hrad, Žilina

Známy a nepoznaný Peking Krajská knižnica, Žilina

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Odbor životného prostredia

Kontakt na zamestnancov


Oznamy odboru 


 • navrhuje vecne príslušnému organizačnému útvaru predmetné projektové zámery za odbor,
 • rozpracováva projektové zámery do zásobníka projektov,
 • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a tvorí odborné časti formulárov žiadosti o NFP/grant,
 • podieľa sa na odbornej implementácii aktivít projektu,
 • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže na verejné obstarávanie.

V Klientskom centre zabezpečuje:

 • vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie a príjem žiadostí na pridelenie zbernej nádoby pre fyzické a právnickej osoby, vydávanie – sprievodného dokladu na vyšetrenie vzorky ošípanej v rámci domácej zabíjačky,
 • poskytovanie základných informácií z odboru,
 • vydávanie a príjem žiadostí a podnetov na výrub stromov na súkromných a mestských pozemkoch, vydávanie a príjem žiadostí na povolenie a kolaudáciu vodných stavieb pre fyzické osoby, príjem žiadostí a podnetov k výsadbe a údržbe mestskej zelene a detských ihrísk, vydávanie a príjem žiadostí na zápis do evidencie, resp. vyradenie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Referát správy mestskej zelene

 • koordinuje urbanisticko-krajinárske štúdie, generel zelene, mestskej zelene a územného systému ekologickej stability (ÚSES),
 • vykonáva koncepčnú činnosť pre urbanistický rozvoj územia z hľadiska zelene,
 • v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou posudzuje, koordinuje a usmerňuje investičnú činnosť na území mesta v oblasti zelene,
 • posudzuje zásahy vo verejnej zeleni,
 • zabezpečuje a koordinuje koncepciu ochrany a rozvoja zelene,
 • eviduje plochy verejnej zelene,
 • vykonáva dozor nad zásahmi do zelene - rozkopávkami v zeleni,
 • plánuje sadové úpravy a koordinuje náhradnú výsadbu za asanované dreviny na území mesta,
 • realizuje sadové úpravy a rekonštrukcie zelene,
 • zabezpečuje údržbu a správu zelene na území mesta,
 • rieši havarijné situácie v zeleni, realizuje výruby stromov na území mesta a náhradnú výsadbu,
 • zabezpečuje správu a údržbu lesoparku a lesov v majetku mesta.


Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, najmä:

 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, dáva vyjadrenia dotknutého orgánu,
 • vydáva súhlasy a pripravuje rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín a prijíma ohlásenia o výrube,
 • ukladá povinnosť náhradnej výsadby, vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • určuje spoločenskú hodnotu drevín, spravuje pohľadávky, vykonáva štátny dozor,
 • vedie evidenciu drevín na území mesta.

Referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy na úseku nakladania s odpadmi, najmä podľa zákona o odpadoch:

 • zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,
 • vydáva vyjadrenia v stavebnom konaní o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu,
 • kontroluje nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
 • zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
 • zabezpečuje a organizuje zber a likvidáciu separovaného komunálneho odpadu a rieši komplexne odpadové hospodárstvo - komunálny odpad,
 • zabezpečuje vykonanie ohlásených zmien v podmienkach vývozu komunálneho odpadu klientov – daňových poplatníkov u zmluvného partnera, ktorý vývozy komunálneho odpadu realizuje,
 • vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • vydáva potvrdenia o užívaní poľnohospodárskej pôdy,
 • rieši problematiku držania a vodenia psov,
 • zabezpečuje bežnú údržbu, čistenie a dezinfekciu útulku,
 • preberá odchytené zvieratá,
 • vedie knihu evidencie odchytených zvierat,
 • vedie veterinárne úkony v knihe odchytených zvierat,
 • schvaľuje a kontroluje veterinárnych úkonov, 
 • spracováva mesačné prehľady odchytených zvierat,
 • kontroluje podklady vyúčtovania dotácie,
 • spolupracuje s mestskou políciou,
 • vydáva rybárske lístky,
 • vedie evidenciu včelstiev.

Referát kvality životného prostredia a EIA

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, najmä podľa zákona o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

 • zabezpečuje agendu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • zabezpečuje vydávanie súhlasov na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania a na ich uvedenie do prevádzky, vrátane zmien stavieb,
 • určuje podmienky na prevádzku malých zdrojov znečisťovania prípadne ich odstavenie a kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • ukladá opatrenia na nápravu a zabezpečuje ukladanie pokút,
 • stanovuje podmienky vedenia prevádzkovej evidencie,
 • plní zverené úlohy pri vypracúvaní programových dokumentov,
 • pripravuje rozhodnutia o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia, spravuje pohľadávky a zabezpečuje výkon rozhodnutí.

Plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany vôd, najmä podľa zákona o vodách:

 • pripravuje rozhodnutia o povolení osobitného užívania vôd fyzickým osobám (povolenia na odber povrchových a podzemných vôd v pôsobnosti mesta),
 • pripravuje rozhodnutia o povolení vodnej stavby v pôsobnosti mesta,
 • dáva vyjadrenia k stavbe rodinného domu, individuálnej rekreácii a žumpe,
 • prijíma ohlásenia o zhoršenej kvalite vôd,
 • plní úlohy pri určení hranice pobrežného pozemku,
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor vo zverenej pôsobnosti a prejednáva priestupky.

V oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie zabezpečuje najmä:

 • informačné povinnosti z procesu posudzovania,
 • prípravu a predkladanie pripomienok a podnetov,
 • doručovanie písomných stanovísk príslušným orgánom,
 • v spolupráci s navrhovateľmi verejné prerokovania navrhovaných činností a vyhotovovanie záznamov z verejných prerokovaní.

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia zabezpečuje najmä:

 • objektivizovanie expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacími predpismi,
 • v oblastiach ochrany životného prostredia a na úsekoch, kde referát zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, zabezpečuje v rámci kapacitných možností aj plnenie samosprávnych pôsobností mesta, pokiaľ neboli uložené iným príslušným organizačným útvarom.