textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 20. január 2019 | meniny: Dalibor

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 01. 2019
Lekáreň OD Tesco Žilina, Sad SNP 3, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina
20. 01. 2019
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina
21. 01. 2019
Lekáreň MEDCENTRUM MEDIKA, Jána Milca 33, 01001 Žilina

celý rozpis
plaváreň

20. 01. 2019 | 06.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,17.00-18.00 6 dr.,)

21. 01. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,09.00-11.00 7 dr.,14.30-15.00 7 dr.,)

21. 01. 2019 | 18.00-20.30 večerné plávanie

celý program
kam dnes

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

Lucia Papčová a Štefan Papčo: CUMULONIMBUS Galéria Plusmínusnula

Pred a po Krajská knižnica, Žilina

Černický / Janypka / Piktorová: Ľahká zem Stanica Žilina-Záriečie, Žilina (19:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Odbor vnútorných vecí

Kontakt na zamestnancovOddelenie organizačné


Referát vnútorných vecí

 • zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a koordinuje ich prípravu po technickej a materiálnej stránke, vyhotovuje výstupy z nich (najmä zápisnice, uznesenia, hlasovania),
 • zabezpečuje prípravu, distribúciu, zverejňovanie, archiváciu a zapožičiavanie písomností mestského zastupiteľstva a orgánov mestského zastupiteľstva,
 • vedie uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia mesta a vyhotovuje z nich výpisy,
 • zabezpečuje styk poslancov mestského zastupiteľstva s mestským úradom,
 • vedie evidenciu vnútroorganizačných noriem,
 • zabezpečuje prípravu a uskutočnenie volieb, referenda, sčítavania obyvateľov,
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
 • vybavuje žiadosti o poskytnutie súčinnosti súdnym exekútorom týkajúce sa pôsobnosti viacerých organizačných útvarov mestského úradu, sumarizuje stanoviská príslušných organizačných útvarov,
 • vypracúva správy o povesti občanov,
 • vybavuje žiadosti orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov o poskytnutie informácií z evidencie obyvateľov vedenej mestským úradom,
 • zabezpečuje po organizačnej stránke požiadavky na uzavretie manželstva pred matričným úradom a občianske rozlúčky,
 • zabezpečuje oslavy jubileí a uvítanie detí do života,
 • zabezpečuje vysielanie mestského rozhlasu po personálnej a obsahovej stránke,
 • odstupuje okresnému úradu straty a nálezy doručené mestskému úradu,
 • zabezpečuje zverejňovanie na úradnej tabuli mesta vrátane úradnej tabule na internetovej stránke mesta a vedie evidenciu zverejnených oznamov, vybavuje súvisiacu agendu,
 • doručuje písomnosti od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov občanom s trvalým pobytom iba Žilina.

Referát ľudských zdrojov a mzdovej učtárne

 • zabezpečuje personálny manažment zamestnancov (mestského úradu, jedálne pre dôchodcov, klubov dôchodcov, opatrovateliek, detských jasieľ, vedúcich zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ), účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva,
 • prihlasuje vyššie uvedených zamestnancov  do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • vedie evidenciu zamestnancov,
 • zakladá do osobného spisu zamestnanca vydané poverenia, týkajúce sa príslušného zamestnanca predložené nadriadeným zamestnancom,
 • zabezpečuje obsadzovanie voľných pracovných miest,
 • pripravuje a vedie všetky písomnosti týkajúce sa personálneho manažmentu,
 • pripravuje a zabezpečuje sociálny program pre zamestnancov,
 • pripravuje plán vzdelávania na základe podkladov od zamestnancov, zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov, vyhodnocuje plnenie plánu vzdelávania,
 • vedie mzdové listy ako i všetku dokumentáciu spojenú so spracovaním miezd a odmien zamestnancov mesta (mestského úradu, jedálne pre dôchodcov, klubov dôchodcov, opatrovateliek, detských jasieľ, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ) a odmien pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva,
 • spracováva mzdy, náhradu mzdy, odmeny, odvody a dane zo mzdy,
 • eviduje doklady pre priznanie dôchodkov, daňového bonusu, nemocenských dávok a zrážok zo mzdy,
 • spracováva výkazníctvo, štatistiku a hlásenia súvisiace so mzdovou oblasťou.

Referát evidencie obyvateľov

 • na úseku evidencie obyvateľov ako preneseného výkonu štátnej správy plní úlohy ohlasovne pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z.,
 • vedie a aktualizuje evidenciu obyvateľov v informačnom systéme samosprávy a v manuálnej evidencii,
 • poskytuje poradenstvo v rozsahu základných informácií v oblasti aplikácie zákona č. 253/1998 Z. z.,
 • vedie a aktualizuje stály zoznam voličov, 
 • vydáva hlasovacie preukazy[1].

Referát osvedčovania

 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z.,
 • plní úlohy integrovaného obslužného miesta

Referát matričného úradu

 • vykonáva ucelenú agendu ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. v nadväznosti na osobitné právne predpisy upravujúce výkon matričnej agendy.


Oddelenie vnútornej správy


Referát hospodárskej správy

 • spravuje rozpočet odboru, vrátane rozpočtu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky a evidencie obyvateľov,
 • priebežne sleduje čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov a podáva návrhy na tvorbu rozpočtu a jeho zmeny,
 • na základe vnútorného predpisu mesta priebežne zabezpečuje spracovanie faktúr za poskytované služby a dodaný tovar k úhrade na vecne príslušný odbor,
 • zabezpečuje a sleduje čerpanie pohotovostného fondu poslancov mestského zastupiteľstva,
 • vyhotovuje zmluvy o poskytnutí dotácií z pohotovostného fondu poslancov mestského zastupiteľstva,
 • sleduje čerpanie sociálneho fondu,
 • vedie evidenciu pečiatok,
 • vedie evidenciu periodík a kníh,
 • zabezpečuje nákup občerstvenia pre zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady, chod sekretariátu primátora mesta a prednostu mestského úradu,
 • zabezpečuje nákup po materiálnej stránke pre fungovanie mestského úradu, Radnice mesta, Útvaru hlavného kontrolóra Horný val 24 a Dielne Budatín,
 • zabezpečuje stravné lístky pre zamestnancov,
 • zabezpečuje a vedie skladové hospodárstvo tovarov,
 • vedie evidenciu pohybu stavu zásob na sklade,
 • zabezpečuje darčekové balíky, kvety pre jubilantov, novonarodených občanov mesta, smútočné vence a kvety na pietne a spomienkové akty,
 • vystavuje objednávky za odbor vnútorných vecí, pripravuje podklady pre verejné obstarávanie za odbor vnútorných vecí,
 • vedie evidenciu a správu drobného hmotného majetku, drobného nehmotného majetku a majetku v operatívno-technickej evidencii mesta v užívaní mestského úradu,
 • vyhotovuje inventarizačné súpisy pre inventarizačné komisie,
 • vykonáva odsúhlasenie fyzickej inventúry s účtovným stavom,
 • vedie evidenciu žiadaniek na prepravu,
 • vedie záznamy o prevádzke motorových vozidiel,
 • vyhodnocuje a pripravuje výkazy o čerpaní pohonných hmôt a olejov,
 • koordinuje činnosť s maklérom pre poistenie,
 • spolupracuje pri likvidácii poistných zmlúv,
 • koordinuje činnosť registratúrneho strediska,
 • zabezpečuje chod a prenájom zasadacích miestností vo vestibule mestského úradu,
 • zabezpečuje distribúciu pošty jednotlivým zamestnancom odboru,
 • zabezpečuje distribúciu interných noriem.

Referát prevádzkovo - technický a správy budov

 • zabezpečuje a vykonáva bežnú údržbu objektov v užívaní mestského úradu,
 • zabezpečuje upratovanie na mestskom úrade a Radnici mesta,
 • zabezpečuje vykonávanie revízií technických zariadení na mestskom úrade, Radnici mesta a v Dielni Budatín,
 • zabezpečuje bežnú údržbu a bežnú opravu mestských rozhlasov,
 • zabezpečuje prevádzku, bežné opravy, kontroly a údržby vozového parku mestského úradu,
 • zabezpečuje odvoz vyradeného majetku určeného na likvidáciu,
 • zabezpečuje činnosť informátorov,
 • zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov,
 • zabezpečuje rozdelenie listových zásielok na príslušné organizačné útvary,
 • zabezpečuje frankovanie a zapisovanie zásielok do podacieho hárku,
 • zabezpečuje odoslanie listových zásielok.

Dielňa

 • zabezpečuje výrobu a opravu kancelárskeho nábytku pre mestský úrad, Radnicu mesta, školy, školské zariadenia a ostatné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • zhotovuje drobné nábytkové doplnky a prevádzkové zariadenie pre potreby mestského úradu, Radnice mesta, výstav a prezentácií,
 • zabezpečuje údržbu a opravu poslaneckých skriniek v jednotlivých volebných obvodoch,
 • zabezpečuje montáž a demontáž tribúny a predajných stánkov.