textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | utorok 21. január 2020 | meniny: Vincent

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 01. 2020
Lekáreň Dr. Max, Romualda Zaymusa 8727/12, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
22. 01. 2020
Lekáreň KOLEČKO, Hálkova 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

MONODRÁMA: KONTRABAS Rosenfeldov palác (19:00)

Výstava Stavovce severozápadného Slovenska Budatínsky hrad, Žilina (09:00-16:40)

Milosť (r. Jan Jakub Kolski) Stanica Žilina-Záriečie, Žilina (17:00, 20:00)

Výstava Pohyb pamäti Nová synagóga v Žiline

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Odbor vnútorných vecí

Kontakt na zamestnancovOddelenie organizačné


Referát vnútorných vecí

 • zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a koordinuje ich prípravu po technickej a materiálnej stránke, vyhotovuje výstupy z nich (najmä zápisnice, uznesenia, hlasovania),
 • zabezpečuje prípravu, distribúciu, zverejňovanie, archiváciu a zapožičiavanie písomností mestského zastupiteľstva a orgánov mestského zastupiteľstva,
 • vedie uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia mesta a vyhotovuje z nich výpisy,
 • zabezpečuje styk poslancov mestského zastupiteľstva s mestským úradom,
 • vedie evidenciu vnútroorganizačných noriem,
 • zabezpečuje prípravu a uskutočnenie volieb, referenda, sčítavania obyvateľov,
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
 • vybavuje žiadosti o poskytnutie súčinnosti súdnym exekútorom týkajúce sa pôsobnosti viacerých organizačných útvarov mestského úradu, sumarizuje stanoviská príslušných organizačných útvarov,
 • vypracúva správy o povesti občanov,
 • vybavuje žiadosti orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov o poskytnutie informácií z evidencie obyvateľov vedenej mestským úradom,
 • zabezpečuje po organizačnej stránke požiadavky na uzavretie manželstva pred matričným úradom a občianske rozlúčky,
 • zabezpečuje oslavy jubileí a uvítanie detí do života,
 • zabezpečuje vysielanie mestského rozhlasu po personálnej a obsahovej stránke,
 • odstupuje okresnému úradu straty a nálezy doručené mestskému úradu,
 • zabezpečuje zverejňovanie na úradnej tabuli mesta vrátane úradnej tabule na internetovej stránke mesta a vedie evidenciu zverejnených oznamov, vybavuje súvisiacu agendu,
 • doručuje písomnosti od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov občanom s trvalým pobytom iba Žilina.

Referát ľudských zdrojov a mzdovej učtárne

 • zabezpečuje personálny manažment zamestnancov (mestského úradu, jedálne pre dôchodcov, klubov dôchodcov, opatrovateliek, detských jasieľ, vedúcich zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ), účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva,
 • prihlasuje vyššie uvedených zamestnancov  do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • vedie evidenciu zamestnancov,
 • zakladá do osobného spisu zamestnanca vydané poverenia, týkajúce sa príslušného zamestnanca predložené nadriadeným zamestnancom,
 • zabezpečuje obsadzovanie voľných pracovných miest,
 • pripravuje a vedie všetky písomnosti týkajúce sa personálneho manažmentu,
 • pripravuje a zabezpečuje sociálny program pre zamestnancov,
 • pripravuje plán vzdelávania na základe podkladov od zamestnancov, zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov, vyhodnocuje plnenie plánu vzdelávania,
 • vedie mzdové listy ako i všetku dokumentáciu spojenú so spracovaním miezd a odmien zamestnancov mesta (mestského úradu, jedálne pre dôchodcov, klubov dôchodcov, opatrovateliek, detských jasieľ, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ) a odmien pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva,
 • spracováva mzdy, náhradu mzdy, odmeny, odvody a dane zo mzdy,
 • eviduje doklady pre priznanie dôchodkov, daňového bonusu, nemocenských dávok a zrážok zo mzdy,
 • spracováva výkazníctvo, štatistiku a hlásenia súvisiace so mzdovou oblasťou.

Referát evidencie obyvateľov

 • na úseku evidencie obyvateľov ako preneseného výkonu štátnej správy plní úlohy ohlasovne pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z.,
 • vedie a aktualizuje evidenciu obyvateľov v informačnom systéme samosprávy a v manuálnej evidencii,
 • poskytuje poradenstvo v rozsahu základných informácií v oblasti aplikácie zákona č. 253/1998 Z. z.,
 • vedie a aktualizuje stály zoznam voličov, 
 • vydáva hlasovacie preukazy[1].

Referát osvedčovania

 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z.,
 • plní úlohy integrovaného obslužného miesta

Referát matričného úradu

 • vykonáva ucelenú agendu ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. v nadväznosti na osobitné právne predpisy upravujúce výkon matričnej agendy.


Oddelenie vnútornej správy


Referát hospodárskej správy

 • spravuje rozpočet odboru, vrátane rozpočtu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky a evidencie obyvateľov,
 • priebežne sleduje čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov a podáva návrhy na tvorbu rozpočtu a jeho zmeny,
 • na základe vnútorného predpisu mesta priebežne zabezpečuje spracovanie faktúr za poskytované služby a dodaný tovar k úhrade na vecne príslušný odbor,
 • zabezpečuje a sleduje čerpanie pohotovostného fondu poslancov mestského zastupiteľstva,
 • vyhotovuje zmluvy o poskytnutí dotácií z pohotovostného fondu poslancov mestského zastupiteľstva,
 • sleduje čerpanie sociálneho fondu,
 • vedie evidenciu pečiatok,
 • vedie evidenciu periodík a kníh,
 • zabezpečuje nákup občerstvenia pre zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady, chod sekretariátu primátora mesta a prednostu mestského úradu,
 • zabezpečuje nákup po materiálnej stránke pre fungovanie mestského úradu, Radnice mesta, Útvaru hlavného kontrolóra Horný val 24 a Dielne Budatín,
 • zabezpečuje stravné lístky pre zamestnancov,
 • zabezpečuje a vedie skladové hospodárstvo tovarov,
 • vedie evidenciu pohybu stavu zásob na sklade,
 • zabezpečuje darčekové balíky, kvety pre jubilantov, novonarodených občanov mesta, smútočné vence a kvety na pietne a spomienkové akty,
 • vystavuje objednávky za odbor vnútorných vecí, pripravuje podklady pre verejné obstarávanie za odbor vnútorných vecí,
 • vedie evidenciu a správu drobného hmotného majetku, drobného nehmotného majetku a majetku v operatívno-technickej evidencii mesta v užívaní mestského úradu,
 • vyhotovuje inventarizačné súpisy pre inventarizačné komisie,
 • vykonáva odsúhlasenie fyzickej inventúry s účtovným stavom,
 • vedie evidenciu žiadaniek na prepravu,
 • vedie záznamy o prevádzke motorových vozidiel,
 • vyhodnocuje a pripravuje výkazy o čerpaní pohonných hmôt a olejov,
 • koordinuje činnosť s maklérom pre poistenie,
 • spolupracuje pri likvidácii poistných zmlúv,
 • koordinuje činnosť registratúrneho strediska,
 • zabezpečuje chod a prenájom zasadacích miestností vo vestibule mestského úradu,
 • zabezpečuje distribúciu pošty jednotlivým zamestnancom odboru,
 • zabezpečuje distribúciu interných noriem.

Referát prevádzkovo - technický a správy budov

 • zabezpečuje a vykonáva bežnú údržbu objektov v užívaní mestského úradu,
 • zabezpečuje upratovanie na mestskom úrade a Radnici mesta,
 • zabezpečuje vykonávanie revízií technických zariadení na mestskom úrade, Radnici mesta a v Dielni Budatín,
 • zabezpečuje bežnú údržbu a bežnú opravu mestských rozhlasov,
 • zabezpečuje prevádzku, bežné opravy, kontroly a údržby vozového parku mestského úradu,
 • zabezpečuje odvoz vyradeného majetku určeného na likvidáciu,
 • zabezpečuje činnosť informátorov,
 • zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov,
 • zabezpečuje rozdelenie listových zásielok na príslušné organizačné útvary,
 • zabezpečuje frankovanie a zapisovanie zásielok do podacieho hárku,
 • zabezpečuje odoslanie listových zásielok.

Dielňa

 • zabezpečuje výrobu a opravu kancelárskeho nábytku pre mestský úrad, Radnicu mesta, školy, školské zariadenia a ostatné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • zhotovuje drobné nábytkové doplnky a prevádzkové zariadenie pre potreby mestského úradu, Radnice mesta, výstav a prezentácií,
 • zabezpečuje údržbu a opravu poslaneckých skriniek v jednotlivých volebných obvodoch,
 • zabezpečuje montáž a demontáž tribúny a predajných stánkov.