textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 20. január 2019 | meniny: Dalibor

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 01. 2019
Lekáreň OD Tesco Žilina, Sad SNP 3, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina
20. 01. 2019
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina
20. 01. 2019
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina
21. 01. 2019
Lekáreň MEDCENTRUM MEDIKA, Jána Milca 33, 01001 Žilina

celý rozpis
plaváreň

20. 01. 2019 | 06.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,17.00-18.00 6 dr.,)

21. 01. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,09.00-11.00 7 dr.,14.30-15.00 7 dr.,)

21. 01. 2019 | 18.00-20.30 večerné plávanie

celý program
kam dnes

20+ / JANA MACHATOVÁ & PETER MACHATA Rosenfeldov palác

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

Pred a po Krajská knižnica, Žilina

Keď draka bolí hlava Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Odbor stavebný


Kontakty na zamestnancov

 • navrhuje vecne príslušnému organizačnému útvaru predmetné projektové zámery za odbor,
 • rozpracováva projektové zámery do zásobníka projektov,
 • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a tvorí odborné časti formulárov žiadosti o NFP/grant,
 • podieľa sa na odbornej implementácii aktivít projektu,
 • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže na verejné obstarávanie,
  V Klientskom centre zabezpečuje:
 • vydávanie a príjem tlačív vyplývajúcich z činnosti odboru,
 • informácie o dokladoch potrebných k vydaniu stavebného a kolaudačného rozhodnutia,
 • príjem a prekontrolovanie žiadostí na vydanie stavebného a kolaudačného rozhodnutia,
 • vydávanie a príjem žiadostí pre oddelenie architektúry mesta a územného plánu na vyjadrenie k stavebným zámerom, zmene v užívaní stavieb, územnoplánovacej dokumentácii, vydávanie a príjem žiadostí pre pridelenie súpisných a orientačných čísiel na budovy určené na bývanie, administratívu, individuálnu rekreáciu a podobne,
 • poskytovanie základných informácií pre žiadateľov o úver zo ŠFRB,
 • vyhotovenie dokladov na zaplatenie správnych poplatkov za odbor.


Oddelenie architektúry mesta a územného plánu


Referát architektúry

 • plní úlohy mesta pri usmerňovaní investičnej činnosti v meste a na základe poverenia zastupuje mesto ako orgán dotknutý vo všetkých konaniach v zmysle stavebného zákona,
 • posudzuje projektovú dokumentáciu a vydáva na základe poverenia záväzné stanoviská za mesto ku všetkým konaniam v zmysle stavebného zákona,
 • vydáva vyjadrenia za mesto k investičným zámerom, architektonickým a architektonicko-urbanistickým štúdiám,
 • podieľa sa na príprave investičných zámerov mesta,
 • zabezpečuje poradenskú, konzultačnú a expertnú činnosť v oblasti výstavby,
 • zabezpečuje úlohy v oblasti pamiatkovej obnovy,
 • v potrebnom rozsahu zabezpečuje koordináciu s pamiatkovým úradom pri investičných činnostiach v MPR a pri objektoch zapísaných v Zozname pamiatkového fondu SR (PF SR), objektov a území navrhovaných na zápis do Zoznamu PF SR, ako aj objektov zapísaných v Zozname pamätihodností mesta,
 • vedie a dopĺňa evidenciu pamätihodností mesta v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia,
 • vydáva vyjadrenia k umiestňovaniu reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta,
 • vydáva vyjadrenia k umiestňovaniu letných sedení a predajných stánkov na území mesta,
 • spolupracuje s poverenými organizačnými útvarmi pri návrhu metodických materiálov, smerníc a všeobecne záväzných nariadení pôsobiacich ku kultivácii verejných priestorov mesta a zabezpečujúcich koordinovaný postup príslušných orgánov k problémom prostredia na území mesta,
 • zabezpečuje podklady a organizuje urbanisticko-architektonické a výtvarné súťaže a výstavy.

Referát územného plánovania a urbanizmu

 • plní úlohy mesta ako orgánu územného plánovania,
 • zabezpečuje napĺňanie územného plánu a všetkých úloh spojených s územno-plánovacími podkladmi a dokumentáciami mesta,
 • zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a jej zmeny a doplnky na území mesta,
 • vypracováva zadávacie dokumenty územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov pre potreby mesta,
 • podieľa sa na spracovaní koncepcie strategického rozvoja mesta a zabezpečuje jej dodržiavanie v praxi,
 • koordinuje schválené a overuje nové rozvojové zámery na regionálnej a miestnej úrovni,
 • vydáva územno-plánovacie informácie,
 • vydáva stanoviská k návrhom dokumentov týkajúcich sa rozvoja územia mesta alebo činností v meste,
 • vydáva vyjadrenia za mesto k investičným zámerom a urbanisticko-architektonickým štúdiám,
 • vydáva stanoviská k podkladom pre koordináciu majetkovo-právnych operácií z hľadiska zámerov mesta a súladu s územným plánom mesta,
 • zabezpečuje a spracováva návrhy overovacích štúdií problémových lokalít v meste,
 • zabezpečuje koordináciu s obstarávateľmi a spracovateľmi územných plánov susedných miest a obcí a s územným plánom VÚC a euroregiónu,
 • podieľa sa na spracovaní súťažných podmienok pre urbanisticko-architektonické súťaže na riešenie významných plôch v meste, pripravuje a spolupodieľa sa na spracovaní rozvojových programov mesta v oblasti bývania, energetiky, ekonomiky, certifikácie.

Referát správy digitálnych mapových podkladov

 • spravuje a dopĺňa mestský informačný systém (MIS) o územnoplánovacie podklady (ÚPP), územné plány (ÚPN) a projektové dokumentácie spracované v GIS,
 • spravuje grafický informačný systém (GIS) mesta,
 • napĺňa dáta GIS-MIS, spolupracuje s externými dodávateľmi dát (správcovia GIS, Správa katastra),
 • zabezpečuje výstupy z GIS-MIS,
 • je správcom mapových podkladov mesta a zabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu.


Oddelenie stavebného poriadku


Zabezpečuje plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, najmä zabezpečuje prípravu:

 • územných rozhodnutí (rozhodnutí o umiestnení stavby, využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere),
 • stavebných povolení, rozhodnutí o odstránení stavby,
 • kolaudačných rozhodnutí,
 • povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných prác,
 • povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení,
 • zmeny účelu užívania stavby a zmeny stavby pred dokončením,
 • rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby,
 • rozhodnutí o vyprataní stavby,
 • ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a zabezpečuje nariaďovanie vykonania údržby stavby, nevyhnutných úprav,
 • zabezpečovacích prác, potrebných opatrení na susedných pozemkoch a zabezpečuje vydávanie ďalších rozhodnutí a opatrení vyplývajúcich z pôsobnosti stavebných úradov podľa stavebného zákona, napríklad v prípade havárií a pod.,
 • povolení reklamných stavieb, súhlasov s odstránením reklamnej stavby, ohlásení reklamných stavieb, ohlásení odstránenia nepovolenej reklamnej stavby,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad na stavbách, uplatňuje sankcie v zmysle stavebného zákona,
 • zabezpečuje konania o správnom delikte a priestupkové konania,
 • archivuje písomnosti a overenú dokumentáciu v rámci konaní v zmysle stavebného zákona, a zabezpečuje súvisiacu štatistickú agendu,
 • spolupracuje s oddelením architektúry mesta a územného plánu pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach a ďalších konaniach podľa stavebného zákona v súlade s vymedzenými kompetenciami,
 • zabezpečuje vydávanie vyjadrenia stavebného úradu ako dotknutého orgánu pre konania špeciálnych stavebných úradov, alebo vyjadrenia mesta pre pozemkový úrad podľa zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.,
 • pripravuje stanoviská a podklady v odvolacích konaniach,
 • pripravuje podklady pre nadriadené orgány štátnej správy a mimoriadne opravné prostriedky.

Referát štátnej podpory bývania, označovania ulíc a číslovania budov

  Na úseku bývania v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje najmä tieto činnosti:
 • poskytuje informácie žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na základe zákona o štátnom fonde rozvoja bývania,
 • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory,
 • prijíma a overuje úplnosti náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania,
 • vyznačuje zhody originálov dokladov s kópiami,
 • predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania,
  Počas platnosti zmluvy u žiadateľov - fyzické osoby zabezpečuje:
 • výkon kontroly dodržiavania zmluvných podmienok v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania,
 • kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu,
 • vo vymedzených účeloch vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok.
  Na úseku originálnych pôsobností mesta zabezpečuje najmä tieto činnosti:
 • zabezpečuje označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev orientačnými tabuľami s názvom ulice, vedie evidenciu názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, predkladá návrhy na určenie nových názvov ulíc a verejných priestranstiev, resp. zmenu,
 • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel, určuje, mení a ruší súpisné a orientačné čísla.