textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | utorok 21. január 2020 | meniny: Vincent

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 01. 2020
Lekáreň Dr. Max, Romualda Zaymusa 8727/12, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
22. 01. 2020
Lekáreň KOLEČKO, Hálkova 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

MONODRÁMA: KONTRABAS Rosenfeldov palác (19:00)

PAPIER KOLE (SLOVENSKÁ KOLÁŽ XX. A XXI. STOROČIA) Rosenfeldov palác

Výstava Architektúra v krajine Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Odbor stavebný


Kontakty na zamestnancov

 • navrhuje vecne príslušnému organizačnému útvaru predmetné projektové zámery za odbor,
 • rozpracováva projektové zámery do zásobníka projektov,
 • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a tvorí odborné časti formulárov žiadosti o NFP/grant,
 • podieľa sa na odbornej implementácii aktivít projektu,
 • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže na verejné obstarávanie,
  V Klientskom centre zabezpečuje:
 • vydávanie a príjem tlačív vyplývajúcich z činnosti odboru,
 • informácie o dokladoch potrebných k vydaniu stavebného a kolaudačného rozhodnutia,
 • príjem a prekontrolovanie žiadostí na vydanie stavebného a kolaudačného rozhodnutia,
 • vydávanie a príjem žiadostí pre oddelenie architektúry mesta a územného plánu na vyjadrenie k stavebným zámerom, zmene v užívaní stavieb, územnoplánovacej dokumentácii, vydávanie a príjem žiadostí pre pridelenie súpisných a orientačných čísiel na budovy určené na bývanie, administratívu, individuálnu rekreáciu a podobne,
 • poskytovanie základných informácií pre žiadateľov o úver zo ŠFRB,
 • vyhotovenie dokladov na zaplatenie správnych poplatkov za odbor.


Oddelenie architektúry mesta a územného plánu


Referát architektúry

 • plní úlohy mesta pri usmerňovaní investičnej činnosti v meste a na základe poverenia zastupuje mesto ako orgán dotknutý vo všetkých konaniach v zmysle stavebného zákona,
 • posudzuje projektovú dokumentáciu a vydáva na základe poverenia záväzné stanoviská za mesto ku všetkým konaniam v zmysle stavebného zákona,
 • vydáva vyjadrenia za mesto k investičným zámerom, architektonickým a architektonicko-urbanistickým štúdiám,
 • podieľa sa na príprave investičných zámerov mesta,
 • zabezpečuje poradenskú, konzultačnú a expertnú činnosť v oblasti výstavby,
 • zabezpečuje úlohy v oblasti pamiatkovej obnovy,
 • v potrebnom rozsahu zabezpečuje koordináciu s pamiatkovým úradom pri investičných činnostiach v MPR a pri objektoch zapísaných v Zozname pamiatkového fondu SR (PF SR), objektov a území navrhovaných na zápis do Zoznamu PF SR, ako aj objektov zapísaných v Zozname pamätihodností mesta,
 • vedie a dopĺňa evidenciu pamätihodností mesta v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia,
 • vydáva vyjadrenia k umiestňovaniu reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta,
 • vydáva vyjadrenia k umiestňovaniu letných sedení a predajných stánkov na území mesta,
 • spolupracuje s poverenými organizačnými útvarmi pri návrhu metodických materiálov, smerníc a všeobecne záväzných nariadení pôsobiacich ku kultivácii verejných priestorov mesta a zabezpečujúcich koordinovaný postup príslušných orgánov k problémom prostredia na území mesta,
 • zabezpečuje podklady a organizuje urbanisticko-architektonické a výtvarné súťaže a výstavy.

Referát územného plánovania a urbanizmu

 • plní úlohy mesta ako orgánu územného plánovania,
 • zabezpečuje napĺňanie územného plánu a všetkých úloh spojených s územno-plánovacími podkladmi a dokumentáciami mesta,
 • zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a jej zmeny a doplnky na území mesta,
 • vypracováva zadávacie dokumenty územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov pre potreby mesta,
 • podieľa sa na spracovaní koncepcie strategického rozvoja mesta a zabezpečuje jej dodržiavanie v praxi,
 • koordinuje schválené a overuje nové rozvojové zámery na regionálnej a miestnej úrovni,
 • vydáva územno-plánovacie informácie,
 • vydáva stanoviská k návrhom dokumentov týkajúcich sa rozvoja územia mesta alebo činností v meste,
 • vydáva vyjadrenia za mesto k investičným zámerom a urbanisticko-architektonickým štúdiám,
 • vydáva stanoviská k podkladom pre koordináciu majetkovo-právnych operácií z hľadiska zámerov mesta a súladu s územným plánom mesta,
 • zabezpečuje a spracováva návrhy overovacích štúdií problémových lokalít v meste,
 • zabezpečuje koordináciu s obstarávateľmi a spracovateľmi územných plánov susedných miest a obcí a s územným plánom VÚC a euroregiónu,
 • podieľa sa na spracovaní súťažných podmienok pre urbanisticko-architektonické súťaže na riešenie významných plôch v meste, pripravuje a spolupodieľa sa na spracovaní rozvojových programov mesta v oblasti bývania, energetiky, ekonomiky, certifikácie.

Referát správy digitálnych mapových podkladov

 • spravuje a dopĺňa mestský informačný systém (MIS) o územnoplánovacie podklady (ÚPP), územné plány (ÚPN) a projektové dokumentácie spracované v GIS,
 • spravuje grafický informačný systém (GIS) mesta,
 • napĺňa dáta GIS-MIS, spolupracuje s externými dodávateľmi dát (správcovia GIS, Správa katastra),
 • zabezpečuje výstupy z GIS-MIS,
 • je správcom mapových podkladov mesta a zabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu.


Oddelenie stavebného poriadku


Zabezpečuje plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, najmä zabezpečuje prípravu:

 • územných rozhodnutí (rozhodnutí o umiestnení stavby, využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere),
 • stavebných povolení, rozhodnutí o odstránení stavby,
 • kolaudačných rozhodnutí,
 • povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných prác,
 • povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení,
 • zmeny účelu užívania stavby a zmeny stavby pred dokončením,
 • rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby,
 • rozhodnutí o vyprataní stavby,
 • ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a zabezpečuje nariaďovanie vykonania údržby stavby, nevyhnutných úprav,
 • zabezpečovacích prác, potrebných opatrení na susedných pozemkoch a zabezpečuje vydávanie ďalších rozhodnutí a opatrení vyplývajúcich z pôsobnosti stavebných úradov podľa stavebného zákona, napríklad v prípade havárií a pod.,
 • povolení reklamných stavieb, súhlasov s odstránením reklamnej stavby, ohlásení reklamných stavieb, ohlásení odstránenia nepovolenej reklamnej stavby,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad na stavbách, uplatňuje sankcie v zmysle stavebného zákona,
 • zabezpečuje konania o správnom delikte a priestupkové konania,
 • archivuje písomnosti a overenú dokumentáciu v rámci konaní v zmysle stavebného zákona, a zabezpečuje súvisiacu štatistickú agendu,
 • spolupracuje s oddelením architektúry mesta a územného plánu pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach a ďalších konaniach podľa stavebného zákona v súlade s vymedzenými kompetenciami,
 • zabezpečuje vydávanie vyjadrenia stavebného úradu ako dotknutého orgánu pre konania špeciálnych stavebných úradov, alebo vyjadrenia mesta pre pozemkový úrad podľa zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.,
 • pripravuje stanoviská a podklady v odvolacích konaniach,
 • pripravuje podklady pre nadriadené orgány štátnej správy a mimoriadne opravné prostriedky.

Referát štátnej podpory bývania, označovania ulíc a číslovania budov

  Na úseku bývania v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje najmä tieto činnosti:
 • poskytuje informácie žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na základe zákona o štátnom fonde rozvoja bývania,
 • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory,
 • prijíma a overuje úplnosti náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania,
 • vyznačuje zhody originálov dokladov s kópiami,
 • predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania,
  Počas platnosti zmluvy u žiadateľov - fyzické osoby zabezpečuje:
 • výkon kontroly dodržiavania zmluvných podmienok v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania,
 • kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu,
 • vo vymedzených účeloch vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok.
  Na úseku originálnych pôsobností mesta zabezpečuje najmä tieto činnosti:
 • zabezpečuje označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev orientačnými tabuľami s názvom ulice, vedie evidenciu názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, predkladá návrhy na určenie nových názvov ulíc a verejných priestranstiev, resp. zmenu,
 • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel, určuje, mení a ruší súpisné a orientačné čísla.