textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 18. január 2020 | meniny: Bohdana

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

18. 01. 2020
Lekáreň PRI NEMOCNICI, Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
19. 01. 2020
Lekáreň SALVE, Alexandra Rudnaya 3619, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Z histórie dopravy na Slovensku Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Výstava Pohyb pamäti Nová synagóga v Žiline

Výstava Flashback Považská galéria umenia, Žilina

SPOTS | JEDINÁ MOŽNOSŤ | BRMBOLCE | HLAVNÝ VYPÍNAČ Smer Klub 77 (19:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Odbor ekonomický

Kontakt na zamestnancovOddelenie správy daní


 • vykonáva činnosti v oblasti správy miestnych daní a poplatkov (spracovanie rozhodnutí, výziev, odvolaní a iných podaní a pod.) v zmysle platných zákonov,
 • podieľa sa na vymáhaní daňových nedoplatkov, teda - najmä vyhotovuje výzvy na zaplatenie nedoplatku na jednotlivých daniach a poplatkoch a zasiela ich daňovníkom/poplatníkom,
 • vyhotovuje výkazy daňových nedoplatkov a postupuje ich na odbor právny a majetkový k ďalšiemu vymáhaniu prostredníctvom exekútora,
 • sleduje Obchodný vestník a v prípade zistenia, že bol vyhlásený konkurz na majetok daňovníka/poplatníka, resp. povolená reštrukturalizácia, riadne a včas postupuje daňové pohľadávky mesta na odbor právny a majetkový za účelom vypracovania sumárnej prihlášky za mesto a jej postúpenia na príslušný okresný súd a správcu konkurznej podstaty, všetky činnosti vykonáva v súčinnosti s odborom právnym a majetkovým,
 • zabezpečuje daňové nedoplatky zriadením záložného práva pri žiadostiach o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,
 • vyhotovuje a zasiela daňovníkom rozhodnutia o vyrubení sankčného úroku na miestnych daniach a poplatku,
 • zabezpečuje priamu komunikáciu s občanmi v Klientskom centre, po dohode aj na inom mieste v rámci mestského úradu, podľa príslušnej agendy daných referátov,
 • zabezpečuje zber a metodickú podporu pri vypĺňaní daňových tlačív a iných úradných listín, ktoré súvisia s miestnymi daňami,
 • zabezpečuje vybavovanie podaní, odvolaní, sťažností a inej korešpondencie,
 • zabezpečuje komunikáciu s Finančným riaditeľstvom SR ako druhostupňovým odvolacím orgánom,
 • vykonáva činnosti spojené s overením skutočností v daňovom priznaní, skutočností uvedených v oznámení, odvolaní,
 • zabezpečuje zverejňovanie daňových dlžníkov a ich aktualizáciu v súčinnosti s referátom informatiky,
 • zabezpečuje ad hoc výkazníctvo v oblasti miestnych daní a poplatkov.

Referát dane z nehnuteľnosti

  Vykonáva správu dane z nehnuteľnosti, a to najmä:
 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace so správou dane z nehnuteľnosti,
 • pripravuje návrh všeobecne záväzných nariadení v oblasti dane z nehnuteľnosti,
 • zabezpečuje preberanie priznaní a metodickú podporu pri ich vypĺňaní,
 • potvrdzuje žiadosti pre rôzne inštitúcie o úhrade dane z nehnuteľnosti,
 • vykonáva súčinnosť tretím osobám (Finančným riaditeľstvom a pod.),
 • eviduje zmeny nehnuteľností v zmysle podaných priznaní (kúpa, predaj, dedičstvo, dražba, úľavy ZŤP a pod.),
 • poskytuje informácie o dani z nehnuteľnosti, zachováva daňové tajomstvo,
 • vymáha nedoplatky na dani z nehnuteľnosti prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia daňových nedoplatkov,
 • vykonáva správu dane z nehnuteľnosti v zmysle platnej legislatívy.

Referát poplatku za komunálny odpad

  Vykonáva správu miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to najmä:
 • eviduje zmeny - evidencia prihlášok/odhlášok zberných nádob a následne zapracuje zmeny do konečnej sumy poplatku, v súčinnosti s odborom životného prostredia,
 • pripravuje návrh všeobecne záväzných nariadení v oblasti výberu a správy poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace so správou poplatku,
 • poskytuje informácie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • preberá doklady v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta,
 • vykonáva súčinnosť tretím osobám (Finančným riaditeľstvom a pod.),
 • potvrdzuje žiadosti pre rôzne inštitúcie o úhrade poplatku za komunálny odpad,
 • vymáha nedoplatky na poplatku prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia nedoplatkov na poplatku,
 • vykonáva správu poplatku v zmysle platnej legislatívy.

Referát ostatných daní

 • vykonáva správu miestnej dane za psa,
 • vykonáva správu miestnej dane za nevýherné hracie prístroje,
 • vykonáva správu miestnej dane za predajné automaty,
 • vykonáva správu miestnej dane za ubytovanie,
 • vydáva povolenia - licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov,
 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace s miestnou správou týchto miestnych daní.
 • zabezpečuje prípravu všeobecne záväzných nariadení v oblasti správy týchto daní,
 • eviduje zmeny v evidencii ostatných miestnych daní v zmysle podaných priznaní (pes, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje),
 • poskytuje informácie o ostatných miestnych daniach,
 • vymáha nedoplatky na ostatných miestnych daniach prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • vykonáva súčinnosť tretím osobám (Finančným riaditeľstvom a pod.),
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia daňových nedoplatkov,
 • vykonáva správu ostatných daní v zmysle platnej legislatívy,
  V Klientskom centre zabezpečuje:
 • preberanie priznaní k ostatným miestnym daniam,
 • vydáva evidenčné známky pre psov.


Oddelenie rozpočtu a účtovníctva


Referát rozpočtu

 • zostavuje rozpočet mesta a zabezpečuje jeho zmeny prostredníctvom rozpočtových opatrení,
 • zostavuje výročnú správu mesta a konsolidovanú výročnú správu mesta,
 • vykonáva finančné usporiadanie hospodárenia, zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu, zostavuje záverečný účet mesta,
 • spracováva ekonomické analýzy pre zostavovanie rozpočtu a dlhodobých rozvojových zámerov, riadi manažment hotovosti na základe koordinácie finančných činností,
 • navrhuje postupy a stratégie pre dosiahnutie finančných cieľov a dosiahnutie súladu krátkodobých a rozvojových programov,
 • koordinuje rozpočtový proces originálnych a prenesených kompetencií mesta v súlade s platným zákonom,
 • spolupracuje na príprave grantových projektov,
 • vypracúva ad hoc finančné analýzy podľa presného zadania požadujúcej organizačnej zložky,
 • poskytuje súčinnosť a podporu pri výkone kontroly účelnosti použitia poskytnutých prostriedkov z rozpočtu mesta,
 • zabezpečuje zostavenie a podporu pri overovaní účtovnej závierky, individuálnej a konsolidovanej, výročnej správy, individuálnej a konsolidovanej, záverečného účtu,
 • predkladá požadované údaje v zmysle zákona Ministerstvu financií SR prostredníctvom RISSAM a vyúčtovanie poskytnutých návratných a nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
 • zabezpečuje podporu pri výkone kontroly zo strany NKÚ pri výkone kontroly hospodárenia mesta a iných kontrolách NKÚ.

Referát účtovníctva

 • vedie účtovníctvo podľa platných predpisov,
 • spracúva ročnú individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku,
 • zostavuje štvrťročné účtovné výkazy mesta pre daňový úrad,
 • zabezpečuje platobný styk a zúčtovací styk vrátane pokladničných operácií,
 • vedie evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr, zabezpečuje finančné plnenie faktúr a zmlúv na základe rozhodnutia vecne príslušného organizačného útvaru,
 • sleduje úhrady pokút udelených mestom,
 • vykonáva archiváciu účtovných dokladov mesta,
 • koordinuje účtovníctvo rozpočtových organizácií,
 • na základe žiadostí vyhotovuje potvrdenia, ktoré sa týkajú záväzkov voči mestu,
 • komunikuje a spolupracuje s nezávislým audítorom pri overovaní účtovnej závierky individuálnej a konsolidovanej, výročnej správy individuálnej a konsolidovanej, záverečného účtu a poskytuje podporu pri výkone kontroly NKÚ, resp. iných kontrolných orgánov štátnej správy,
 • zabezpečuje výber poplatkov, daní a iných platieb v hotovosti,
 • zabezpečuje s odborom právnym a majetkovým spracovanie podkladov a návrhov pre odpis nevymožiteľných nedaňových pohľadávok,
 • zabezpečuje riadnu a mimoriadnu inventarizáciu majetku, pohľadávok a záväzkov,
 • vedie projektové účtovníctvo o prostriedkoch dotácie, vrátane vlastných zdrojov, účtuje v analytickej evidencii na analytických účtoch,
 • informuje projektových manažérov, na základe požiadania, formou správ o priebežnom čerpaní rozpočtu projektov a o finančných tokoch projektov na bankovom účte,
 • ak na záver realizácie projektu je potrebné vykonať audit výdavkov, v spolupráci s projektovým/finančným manažérom zabezpečuje prípravu podkladov pre audit a odsúhlasuje ich správnosť.

Oddelenie daňovej kontroly

 • vykonáva vyhľadávaciu činnosť, miestne zisťovanie a daňovú kontrolu v oblasti miestnych daní v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vypracováva všetky dokumenty súvisiace s výkonom kontrolnej činnosti v oblasti miestnych daní (výzvy, protokoly, zápisnice a iné),
 • rieši odvolania voči rozhodnutiam vyrubeným po daňovej kontrole, miestnom zisťovaní alebo po určení dane podľa vlastných pomôcok,
 • vykonáva činnosti spojené s overením skutočností v daňovom priznaní,
 • vypracováva plán kontrolnej činnosti, vyhodnocuje kontrolnú činnosť,
 • rieši agendu pri konaniach o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch (obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a iné),
 • podieľa sa na vymáhaní daňových nedoplatkov,
 • podieľa sa na zabezpečení zistených daňových nedoplatkov zriadením záložného práva,
 • podieľa sa na vyhotovovaní a zasielaní rozhodnutí o vyrubení sankčného úroku na miestnych daniach a poplatku.

Referát informatiky

 • zabezpečuje správu informačného systému samosprávy,
 • zabezpečuje prevádzku technického, systémového a aplikačného programového vybavenia informačného systému samosprávy, GIS a jeho administráciu,
 • riadi a kontroluje prevádzku informačných technológií a informačných systémov,
 • zabezpečuje nové softvérové aktivity pre mestský úrad, dopĺňa technické a programové vybavenie zamestnancov,
 • definuje koncepciu návrhu hardwarového a softwarového vybavenia, počítačovej siete, jej ochranu a selekciu prístupov do nej,
 • vedie evidenciu softvérového a hardvérového vybavenia,
 • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v oblasti obsluhy aplikačného programového vybavenia a poskytuje im iné odborné informácie súvisiace s používaním výpočtovej techniky,
 • zabezpečuje zasadnutia mestskej rady, mestského zastupiteľstva po technickej stránke (najmä ozvučenie, hlasovanie, zverejňovanie) v priamej súčinnosti s príslušnými organizačnými útvarmi,
 • definuje koncepciu návrhu tlačového prostredia, jej vybavenia, obnovy a správy,
 • zabezpečuje správu a prideľovanie mobilných dátových zariadení, mobilných telefónov,
 • zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi IT služieb a tovarov,
 • koordinuje, implementuje a zabezpečuje podporu prevádzky a udržateľnosti projektu Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline (OPIS).