textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 9. december 2019 | meniny: Izabela

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

09. 12. 2019
Lekáreň Dr. Max, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
10. 12. 2019
Lekáreň Bôrik, ObZS Hliny VI, Alexandra Rudnaya 3606/100, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
kam dnes

Z histórie dopravy na Slovensku Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Výstava V sieti Budatínsky hrad, Žilina (09:00-17:00)

Výstava Vianoce v Kaštieli kaštieľ Radoľa

ODKRYTÁ MINULOSŤ Hrad Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Odbor ekonomický

Kontakt na zamestnancovOddelenie správy daní


 • vykonáva činnosti v oblasti správy miestnych daní a poplatkov (spracovanie rozhodnutí, výziev, odvolaní a iných podaní a pod.) v zmysle platných zákonov,
 • podieľa sa na vymáhaní daňových nedoplatkov, teda - najmä vyhotovuje výzvy na zaplatenie nedoplatku na jednotlivých daniach a poplatkoch a zasiela ich daňovníkom/poplatníkom,
 • vyhotovuje výkazy daňových nedoplatkov a postupuje ich na odbor právny a majetkový k ďalšiemu vymáhaniu prostredníctvom exekútora,
 • sleduje Obchodný vestník a v prípade zistenia, že bol vyhlásený konkurz na majetok daňovníka/poplatníka, resp. povolená reštrukturalizácia, riadne a včas postupuje daňové pohľadávky mesta na odbor právny a majetkový za účelom vypracovania sumárnej prihlášky za mesto a jej postúpenia na príslušný okresný súd a správcu konkurznej podstaty, všetky činnosti vykonáva v súčinnosti s odborom právnym a majetkovým,
 • zabezpečuje daňové nedoplatky zriadením záložného práva pri žiadostiach o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,
 • vyhotovuje a zasiela daňovníkom rozhodnutia o vyrubení sankčného úroku na miestnych daniach a poplatku,
 • zabezpečuje priamu komunikáciu s občanmi v Klientskom centre, po dohode aj na inom mieste v rámci mestského úradu, podľa príslušnej agendy daných referátov,
 • zabezpečuje zber a metodickú podporu pri vypĺňaní daňových tlačív a iných úradných listín, ktoré súvisia s miestnymi daňami,
 • zabezpečuje vybavovanie podaní, odvolaní, sťažností a inej korešpondencie,
 • zabezpečuje komunikáciu s Finančným riaditeľstvom SR ako druhostupňovým odvolacím orgánom,
 • vykonáva činnosti spojené s overením skutočností v daňovom priznaní, skutočností uvedených v oznámení, odvolaní,
 • zabezpečuje zverejňovanie daňových dlžníkov a ich aktualizáciu v súčinnosti s referátom informatiky,
 • zabezpečuje ad hoc výkazníctvo v oblasti miestnych daní a poplatkov.

Referát dane z nehnuteľnosti

  Vykonáva správu dane z nehnuteľnosti, a to najmä:
 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace so správou dane z nehnuteľnosti,
 • pripravuje návrh všeobecne záväzných nariadení v oblasti dane z nehnuteľnosti,
 • zabezpečuje preberanie priznaní a metodickú podporu pri ich vypĺňaní,
 • potvrdzuje žiadosti pre rôzne inštitúcie o úhrade dane z nehnuteľnosti,
 • vykonáva súčinnosť tretím osobám (Finančným riaditeľstvom a pod.),
 • eviduje zmeny nehnuteľností v zmysle podaných priznaní (kúpa, predaj, dedičstvo, dražba, úľavy ZŤP a pod.),
 • poskytuje informácie o dani z nehnuteľnosti, zachováva daňové tajomstvo,
 • vymáha nedoplatky na dani z nehnuteľnosti prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia daňových nedoplatkov,
 • vykonáva správu dane z nehnuteľnosti v zmysle platnej legislatívy.

Referát poplatku za komunálny odpad

  Vykonáva správu miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to najmä:
 • eviduje zmeny - evidencia prihlášok/odhlášok zberných nádob a následne zapracuje zmeny do konečnej sumy poplatku, v súčinnosti s odborom životného prostredia,
 • pripravuje návrh všeobecne záväzných nariadení v oblasti výberu a správy poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace so správou poplatku,
 • poskytuje informácie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • preberá doklady v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta,
 • vykonáva súčinnosť tretím osobám (Finančným riaditeľstvom a pod.),
 • potvrdzuje žiadosti pre rôzne inštitúcie o úhrade poplatku za komunálny odpad,
 • vymáha nedoplatky na poplatku prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia nedoplatkov na poplatku,
 • vykonáva správu poplatku v zmysle platnej legislatívy.

Referát ostatných daní

 • vykonáva správu miestnej dane za psa,
 • vykonáva správu miestnej dane za nevýherné hracie prístroje,
 • vykonáva správu miestnej dane za predajné automaty,
 • vykonáva správu miestnej dane za ubytovanie,
 • vydáva povolenia - licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov,
 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace s miestnou správou týchto miestnych daní.
 • zabezpečuje prípravu všeobecne záväzných nariadení v oblasti správy týchto daní,
 • eviduje zmeny v evidencii ostatných miestnych daní v zmysle podaných priznaní (pes, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje),
 • poskytuje informácie o ostatných miestnych daniach,
 • vymáha nedoplatky na ostatných miestnych daniach prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • vykonáva súčinnosť tretím osobám (Finančným riaditeľstvom a pod.),
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia daňových nedoplatkov,
 • vykonáva správu ostatných daní v zmysle platnej legislatívy,
  V Klientskom centre zabezpečuje:
 • preberanie priznaní k ostatným miestnym daniam,
 • vydáva evidenčné známky pre psov.


Oddelenie rozpočtu a účtovníctva


Referát rozpočtu

 • zostavuje rozpočet mesta a zabezpečuje jeho zmeny prostredníctvom rozpočtových opatrení,
 • zostavuje výročnú správu mesta a konsolidovanú výročnú správu mesta,
 • vykonáva finančné usporiadanie hospodárenia, zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu, zostavuje záverečný účet mesta,
 • spracováva ekonomické analýzy pre zostavovanie rozpočtu a dlhodobých rozvojových zámerov, riadi manažment hotovosti na základe koordinácie finančných činností,
 • navrhuje postupy a stratégie pre dosiahnutie finančných cieľov a dosiahnutie súladu krátkodobých a rozvojových programov,
 • koordinuje rozpočtový proces originálnych a prenesených kompetencií mesta v súlade s platným zákonom,
 • spolupracuje na príprave grantových projektov,
 • vypracúva ad hoc finančné analýzy podľa presného zadania požadujúcej organizačnej zložky,
 • poskytuje súčinnosť a podporu pri výkone kontroly účelnosti použitia poskytnutých prostriedkov z rozpočtu mesta,
 • zabezpečuje zostavenie a podporu pri overovaní účtovnej závierky, individuálnej a konsolidovanej, výročnej správy, individuálnej a konsolidovanej, záverečného účtu,
 • predkladá požadované údaje v zmysle zákona Ministerstvu financií SR prostredníctvom RISSAM a vyúčtovanie poskytnutých návratných a nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
 • zabezpečuje podporu pri výkone kontroly zo strany NKÚ pri výkone kontroly hospodárenia mesta a iných kontrolách NKÚ.

Referát účtovníctva

 • vedie účtovníctvo podľa platných predpisov,
 • spracúva ročnú individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku,
 • zostavuje štvrťročné účtovné výkazy mesta pre daňový úrad,
 • zabezpečuje platobný styk a zúčtovací styk vrátane pokladničných operácií,
 • vedie evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr, zabezpečuje finančné plnenie faktúr a zmlúv na základe rozhodnutia vecne príslušného organizačného útvaru,
 • sleduje úhrady pokút udelených mestom,
 • vykonáva archiváciu účtovných dokladov mesta,
 • koordinuje účtovníctvo rozpočtových organizácií,
 • na základe žiadostí vyhotovuje potvrdenia, ktoré sa týkajú záväzkov voči mestu,
 • komunikuje a spolupracuje s nezávislým audítorom pri overovaní účtovnej závierky individuálnej a konsolidovanej, výročnej správy individuálnej a konsolidovanej, záverečného účtu a poskytuje podporu pri výkone kontroly NKÚ, resp. iných kontrolných orgánov štátnej správy,
 • zabezpečuje výber poplatkov, daní a iných platieb v hotovosti,
 • zabezpečuje s odborom právnym a majetkovým spracovanie podkladov a návrhov pre odpis nevymožiteľných nedaňových pohľadávok,
 • zabezpečuje riadnu a mimoriadnu inventarizáciu majetku, pohľadávok a záväzkov,
 • vedie projektové účtovníctvo o prostriedkoch dotácie, vrátane vlastných zdrojov, účtuje v analytickej evidencii na analytických účtoch,
 • informuje projektových manažérov, na základe požiadania, formou správ o priebežnom čerpaní rozpočtu projektov a o finančných tokoch projektov na bankovom účte,
 • ak na záver realizácie projektu je potrebné vykonať audit výdavkov, v spolupráci s projektovým/finančným manažérom zabezpečuje prípravu podkladov pre audit a odsúhlasuje ich správnosť.

Oddelenie daňovej kontroly

 • vykonáva vyhľadávaciu činnosť, miestne zisťovanie a daňovú kontrolu v oblasti miestnych daní v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vypracováva všetky dokumenty súvisiace s výkonom kontrolnej činnosti v oblasti miestnych daní (výzvy, protokoly, zápisnice a iné),
 • rieši odvolania voči rozhodnutiam vyrubeným po daňovej kontrole, miestnom zisťovaní alebo po určení dane podľa vlastných pomôcok,
 • vykonáva činnosti spojené s overením skutočností v daňovom priznaní,
 • vypracováva plán kontrolnej činnosti, vyhodnocuje kontrolnú činnosť,
 • rieši agendu pri konaniach o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch (obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a iné),
 • podieľa sa na vymáhaní daňových nedoplatkov,
 • podieľa sa na zabezpečení zistených daňových nedoplatkov zriadením záložného práva,
 • podieľa sa na vyhotovovaní a zasielaní rozhodnutí o vyrubení sankčného úroku na miestnych daniach a poplatku.

Referát informatiky

 • zabezpečuje správu informačného systému samosprávy,
 • zabezpečuje prevádzku technického, systémového a aplikačného programového vybavenia informačného systému samosprávy, GIS a jeho administráciu,
 • riadi a kontroluje prevádzku informačných technológií a informačných systémov,
 • zabezpečuje nové softvérové aktivity pre mestský úrad, dopĺňa technické a programové vybavenie zamestnancov,
 • definuje koncepciu návrhu hardwarového a softwarového vybavenia, počítačovej siete, jej ochranu a selekciu prístupov do nej,
 • vedie evidenciu softvérového a hardvérového vybavenia,
 • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v oblasti obsluhy aplikačného programového vybavenia a poskytuje im iné odborné informácie súvisiace s používaním výpočtovej techniky,
 • zabezpečuje zasadnutia mestskej rady, mestského zastupiteľstva po technickej stránke (najmä ozvučenie, hlasovanie, zverejňovanie) v priamej súčinnosti s príslušnými organizačnými útvarmi,
 • definuje koncepciu návrhu tlačového prostredia, jej vybavenia, obnovy a správy,
 • zabezpečuje správu a prideľovanie mobilných dátových zariadení, mobilných telefónov,
 • zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi IT služieb a tovarov,
 • koordinuje, implementuje a zabezpečuje podporu prevádzky a udržateľnosti projektu Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline (OPIS).