textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 15. november 2019 | meniny: Leopold

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

15. 11. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
16. 11. 2019
Lekáreň sv. Joachim a sv. Anny, Vojtecha Spanyola 8928/29, 01001 Žilina / 7:00 - 9:00
16. 11. 2019
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina / 9:00 - 20:00
16. 11. 2019
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
16. 11. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
16. 11. 2019
Lekáreň BENU, HM Tesco Hliny, Obvodová 8640, 01007 Žilina / 9:00 - 20:00
16. 11. 2019
Lekáreň sv. Joachim a sv. Anny, Vojtecha Spanyola 8928/29, 01001 Žilina / 20:00 - 22:30
16. 11. 2019
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
16. 11. 2019
Lekáreň Dr. Max, Vysokoškolákov 37, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00

celý rozpis
kam dnes

ODKRYTÁ MINULOSŤ Hrad Strečno

Prehliadka katakomb Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola, Mariánske námestie, Žilina (17:00)

PAPIER KOLE (SLOVENSKÁ KOLÁŽ XX. A XXI. STOROČIA) Rosenfeldov palác

Výstava AKO TO BOLO Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Odbor dopravy

Kontakt na zamestnancov


 • navrhuje s vecne príslušným organizačným útvarom predmetné projektové zámery za odbor,
 • rozpracováva projektové zámery do zásobníka projektov,
 • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a tvorí odborné časti formulárov žiadosti o NFP/grant,
 • podieľa sa na odbornej implementácii aktivít projektu,
 • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže na verejné obstarávanie,
 • zabezpečuje evidenciu pošty za odbor.
  V Klientskom centre zabezpečuje:
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o stavebné povolenie, kolaudácie dopravných stavieb, ohlasovanie stavebných úprav,
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o rozkopové povolenie, zvláštne užívanie mestských komunikácií,
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o záber verejného priestranstva (vyhradenie parkovacieho miesta, záber priestranstva pre stavebné mechanizmy, stavebný materiál, kontajnery na odpad a podobne),
 • vydávanie a prijímanie žiadostí na vjazd do pešej zóny,
 • vystavovanie vstupov do pešej zóny a platobných výmerov na tento účel,
 • vyrubovanie miestnej dane za jednorazový a celoročný vjazd motorových vozidiel do pešej zóny,
 • prijímanie žiadostí o súhlas s osadením dopravného značenia,
 • prijímanie podnetov a informácií k údržbe miestnych komunikácií a ich príslušenstiev, k poruchám verejného osvetlenia.


Referát dopravy a inžinierskych sietí

 • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií na území mesta zmysle cestného a stavebného zákona,
 • v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou posudzuje, koordinuje a usmerňuje investičnú činnosť na území mesta v oblasti dopravy a inžinierskych sietí,
 • podieľa sa na obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územných plánoch,
 • posudzuje dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia,
 • vykonáva koncepčnú činnosť pre urbanistický rozvoj územia z hľadiska dopravy a inžinierskych sietí,
 • eviduje plochy dopravy a inžinierske siete v rozsahu potrebnom pre územné plánovanie,
 • poskytuje metodickú, technickú a odbornú pomoc pri zabezpečení dokumentov v oblasti organizácie, riadenia a regulácie dopravy,
 • určuje podmienky pre využívanie verejných a ďalších plôch určených ku kladeniu inžinierskych sietí vo vzťahu k územnému a stavebnému konaniu,
 • sleduje a koordinuje činnosti podnikov a organizácií, ktoré spravujú a prevádzkujú verejné inžinierske siete s dôrazom na posudzovanie koncepčných zásad podľa územného plánu a záujmov mesta,
 • vyjadruje sa k spôsobom umiestnenia vedenia inžinierskych sietí na miestnych komunikáciách alebo v ich telese.

Referát údržby komunikácií

 • vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto zo zákona o cestnej doprave,
 • vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto z cestného zákona,
 • vedie evidenciu a vydáva povolenia na vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • vykonáva správu dane za vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • zabezpečuje správu a údržbu miestnych komunikácií a ich súčastí a zariadení,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejných priestranstiev,
 • zabezpečuje správu, údržbu a rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie,
 • rieši havarijné situácie na miestnych komunikáciách,
 • realizuje opravy a rekonštrukcie parkovísk, chodníkov a miestnych komunikácií,
 • zabezpečuje údržbu a rekonštrukciu zastávok MHD, udeľuje súhlas na zmeny v umiestnení alebo vytvorení zastávok MHD,
 • rieši organizáciu dopravy a parkovania v meste,
 • vydáva povolenie na záber verejného priestranstva.

Referát verejnoprospešných služieb

 • zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk a lavičiek,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejných WC,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejných fontán,
 • organizuje verejnoprospešné práce v meste,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia,
 • zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev,
 • zabezpečuje správu a údržbu vodovodov v majetku mesta.

Oddelenie mobility

 • zabezpečuje alternatívnu dopravu v meste,
 • je kontaktnou osobou pre mobilitu v meste,
 • zodpovedá za trvalo udržateľnú dopravu (mobilitu) v meste,
 • pripravuje akcie a podujatia zamerané na zvýšenie povedomia a podporu využívania trvalo udržateľných spôsobov dopravy,
 • pripravuje opatrenia pre jednotlivé cieľové skupiny,
 • organizuje a koordinuje rôzne typy služieb v rámci manažmentu mobility ako alternatívu k IAD,
 • zabezpečuje propagáciu plánov mobility pre školy, firmy a inštitúcie,
 • spoluorganizuje aktivity na podporu mobility v mestách na Slovensku,
 • pripravuje strategické dokumenty zamerané na dopravu,
 • riadi dopravné plánovanie a realizáciu dopravných opatrení,
 • riadi rozvoj cyklodopravy v meste,
 • zúčastňuje sa na konferenciách, workshopoch a seminároch zameraných na mobilitu a cyklodopravu,
 • vyhľadáva možnosti financovania projektov zameraných na trvalo udržateľnú mobilitu,
 • zabezpečuje implementáciu projektov zameraných na TUM a dopravné opatrenia,
 • vedie pravidelné stretnutia pracovnej skupiny pre mobilitu,
 • organizuje prieskumy dopravného správania sa obyvateľov,
 • intenzívne spolupracuje s miestnymi autoritami (ŽSK, ŽU, VÚD, DPMŽ, SAD, OZ).