textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 18. február 2019 | meniny: Jaromír

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

18. 02. 2019
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina
19. 02. 2019
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina

celý rozpis
plaváreň

18. 02. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,09.00-11.00 8 dr.,/šírka 13.30-14.30 5 dr.,14.30- 15.00 4 dr.,)

18. 02. 2019 | 18.00-20.30 večerné plávanie

19. 02. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 4 dr.,/šírka 09.30- 10.00 6 dr.,/šírka 10.00-11.00 7 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)

celý program
kam dnes

Keď draka bolí hlava Budatínsky hrad, Žilina

MOKRADE A KLIMATICKÉ ZMENY Rosenfeldov palác (09:00-16:00)

TRI GRÁCIE Z UMAKARTU Dom odborov, Žilina (19:00)

AMFO 2019 Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Odbor dopravy

Kontakt na zamestnancov


 • navrhuje s vecne príslušným organizačným útvarom predmetné projektové zámery za odbor,
 • rozpracováva projektové zámery do zásobníka projektov,
 • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a tvorí odborné časti formulárov žiadosti o NFP/grant,
 • podieľa sa na odbornej implementácii aktivít projektu,
 • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže na verejné obstarávanie,
 • zabezpečuje evidenciu pošty za odbor.
  V Klientskom centre zabezpečuje:
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o stavebné povolenie, kolaudácie dopravných stavieb, ohlasovanie stavebných úprav,
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o rozkopové povolenie, zvláštne užívanie mestských komunikácií,
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o záber verejného priestranstva (vyhradenie parkovacieho miesta, záber priestranstva pre stavebné mechanizmy, stavebný materiál, kontajnery na odpad a podobne),
 • vydávanie a prijímanie žiadostí na vjazd do pešej zóny,
 • vystavovanie vstupov do pešej zóny a platobných výmerov na tento účel,
 • vyrubovanie miestnej dane za jednorazový a celoročný vjazd motorových vozidiel do pešej zóny,
 • prijímanie žiadostí o súhlas s osadením dopravného značenia,
 • prijímanie podnetov a informácií k údržbe miestnych komunikácií a ich príslušenstiev, k poruchám verejného osvetlenia.


Referát dopravy a inžinierskych sietí

 • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií na území mesta zmysle cestného a stavebného zákona,
 • v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou posudzuje, koordinuje a usmerňuje investičnú činnosť na území mesta v oblasti dopravy a inžinierskych sietí,
 • podieľa sa na obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územných plánoch,
 • posudzuje dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia,
 • vykonáva koncepčnú činnosť pre urbanistický rozvoj územia z hľadiska dopravy a inžinierskych sietí,
 • eviduje plochy dopravy a inžinierske siete v rozsahu potrebnom pre územné plánovanie,
 • poskytuje metodickú, technickú a odbornú pomoc pri zabezpečení dokumentov v oblasti organizácie, riadenia a regulácie dopravy,
 • určuje podmienky pre využívanie verejných a ďalších plôch určených ku kladeniu inžinierskych sietí vo vzťahu k územnému a stavebnému konaniu,
 • sleduje a koordinuje činnosti podnikov a organizácií, ktoré spravujú a prevádzkujú verejné inžinierske siete s dôrazom na posudzovanie koncepčných zásad podľa územného plánu a záujmov mesta,
 • vyjadruje sa k spôsobom umiestnenia vedenia inžinierskych sietí na miestnych komunikáciách alebo v ich telese.

Referát údržby komunikácií

 • vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto zo zákona o cestnej doprave,
 • vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto z cestného zákona,
 • vedie evidenciu a vydáva povolenia na vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • vykonáva správu dane za vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • zabezpečuje správu a údržbu miestnych komunikácií a ich súčastí a zariadení,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejných priestranstiev,
 • zabezpečuje správu, údržbu a rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie,
 • rieši havarijné situácie na miestnych komunikáciách,
 • realizuje opravy a rekonštrukcie parkovísk, chodníkov a miestnych komunikácií,
 • zabezpečuje údržbu a rekonštrukciu zastávok MHD, udeľuje súhlas na zmeny v umiestnení alebo vytvorení zastávok MHD,
 • rieši organizáciu dopravy a parkovania v meste,
 • vydáva povolenie na záber verejného priestranstva.

Referát verejnoprospešných služieb

 • zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk a lavičiek,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejných WC,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejných fontán,
 • organizuje verejnoprospešné práce v meste,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia,
 • zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev,
 • zabezpečuje správu a údržbu vodovodov v majetku mesta.

Oddelenie mobility

 • zabezpečuje alternatívnu dopravu v meste,
 • je kontaktnou osobou pre mobilitu v meste,
 • zodpovedá za trvalo udržateľnú dopravu (mobilitu) v meste,
 • pripravuje akcie a podujatia zamerané na zvýšenie povedomia a podporu využívania trvalo udržateľných spôsobov dopravy,
 • pripravuje opatrenia pre jednotlivé cieľové skupiny,
 • organizuje a koordinuje rôzne typy služieb v rámci manažmentu mobility ako alternatívu k IAD,
 • zabezpečuje propagáciu plánov mobility pre školy, firmy a inštitúcie,
 • spoluorganizuje aktivity na podporu mobility v mestách na Slovensku,
 • pripravuje strategické dokumenty zamerané na dopravu,
 • riadi dopravné plánovanie a realizáciu dopravných opatrení,
 • riadi rozvoj cyklodopravy v meste,
 • zúčastňuje sa na konferenciách, workshopoch a seminároch zameraných na mobilitu a cyklodopravu,
 • vyhľadáva možnosti financovania projektov zameraných na trvalo udržateľnú mobilitu,
 • zabezpečuje implementáciu projektov zameraných na TUM a dopravné opatrenia,
 • vedie pravidelné stretnutia pracovnej skupiny pre mobilitu,
 • organizuje prieskumy dopravného správania sa obyvateľov,
 • intenzívne spolupracuje s miestnymi autoritami (ŽSK, ŽU, VÚD, DPMŽ, SAD, OZ).