textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 26. február 2021 | meniny: Viktor

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

26. 02. 2021
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
27. 02. 2021
Lekáreň ŽILPO s.r.o., Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Henrich Bartek - výstava Krajská knižnica, Žilina

SPOMIENKY V ČIPKE web a facebook KrKS v Žiline (16:00)

Juraj Gábor: Dokončovanie Sphéry Nová synagóga v Žiline

Pidiples doma Facebook Stanica Žilina - Záriečie, www.stanica.sk

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov - Mesto Žilina

Vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ: Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796, tel.: +421 41 7063 611, e-mail: kc_podatelna@zilina.sk
Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@zilina.sk

Mesto Žilina, ako prevádzkovateľ informačného systému, zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súlad s týmito právnymi predpismi.

Mesto Žilina bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Mesto Žilina vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Mesto Žilina po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa čl.6 a čl.9 Nariadenia.

Mesto Žilina zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijalo a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Mesto Žilina spracúva osobné údaje predovšetkým v súvislosti s:
a) plnením zákonných povinností podľa osobitných predpisov

b) plnením zmlúv alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby

c) plnením úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy

d) účelmi oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s Nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov do priestorov mestského úradu za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy

e) súhlasom dotknutej osoby


Informovanie - osobitný zákon

Prevádzkovateľ: Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796, tel.: +421 41 7063 611, e-mail: kc_podatelna@zilina.sk
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@zilina.sk
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žilina
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

Mesto Žilina po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Žilina vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracúvajú.

Informovanie - zmluva

Prevádzkovateľ: Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796, tel.: +421 41 7063 611, e-mail: kc_podatelna@zilina.sk
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@zilina.sk
Právny základ: zmluva
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žilina
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa
Doba uchovávania osobných údajov: podľa registratúrneho poriadku

Mesto Žilina po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Žilina vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracúvajú.

Informovanie – verejný záujem

Prevádzkovateľ: Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796, tel.: +421 41 7063 611, e-mail: kc_podatelna@zilina.sk
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@zilina.sk
Právny základ: plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žilina, orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa
Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní (kamerové záznamy) resp. doba nevyhnutná podľa osobitného zákona

Mesto Žilina po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Žilina vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracúvajú.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom – ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruh príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali, pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenie podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracúvania – je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasného odstránenia spracúvania.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov – je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov - ktoré sa týkajú Vás ako dotknutej osoby, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Mesto Žilina ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Ďalej máte právo namietať spracúvanie údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu Mesta Žilina, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Mesto Žilina nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

g) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Mestom Žilina.

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: +421 2 32 313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením.

Mesto Žilina alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

a) bezpečnosť Slovenskej republiky

b) obranu Slovenskej republiky

c) verejný poriadok

d) plnenie úloh na účely trestného konania

e) iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia

f) ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní

g) predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach

h) monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci

i) ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb

j) uplatnenie právneho nároku

k) hospodársku mobilizáciu

Dotknuté osoby môžu uplatniť svoje práva, uvedené vyššie, vyplnením formulára v elektronickej podobe, alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorý je umiestnený na tejto stránke nižšie.

Kamerové systémy

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme vaše súkromie. Preto vás chceme informovať o spracúvaní vašich osobných údajov na účely monitorovania verejných priestorov Mesta Žilina kamerovými systémami. Mesto Žilina, so sídlom Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796 (ďalej iba „Mesto Žilina“) je ako prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie“), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

1. Totožnosť prevádzkovateľa
Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO:00321796, telefón: +421 41 7063 111, +421 41 7063 611

2. Zákonnosť spracovania osobných údajov
Spracúvanie vašich osobných údajov sa riadi čl.6 ods.1 písm. e) Nariadenia a je nevyhnutné na plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

3. Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal z kamerových záznamov sa uchovávajú po dobu 15 dní. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na nevyhnutnú dobu podľa príslušného osobitného zákona.

4. Príjemcovia resp. kategórie príjemcov osobných údajov
Príjemcom vašich osobných údajov je prevádzkovateľ – kamerové záznamy sa uchovávajú na serveroch prevádzkovateľa. V prípadoch, ktoré definujú osobitné zákony môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní.

5. Prenos osobných údajov
Prevádzkovateľ neprenáša vaše osobné údaje do tretích krajín.

6. Ochrana údajov
Mesto Žilina prijíma také technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najväčšom rozsahu chránili pred ich zneužitím. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používa napríklad metódu šifrovania v niektorých oblastiach. Ochrana osobných údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu technickému stavu a softvéru.

7. Vaše práva
7.1 Právo na informácie
Občania mesta, ako dotknuté osoby, majú právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú spracúvané v našej spoločnosti. Rovnako tak máte právo vedieť o ich pôvode alebo ďalších príjemcoch, ktorým sú vaše údaje odovzdávané a o účele ich spracovania. Prvé vyžiadanie takýchto informácií v písomnej podobe (zasielané poštou) je bezplatné, každé ďalšie takéto vystavenie požadovaných informácii uvedenou formou už môže byť spoplatnené. Na žiadosti adresované a zasielané v elektronickej podobe sa to nevzťahuje.

7.2 Právo na opravu údajov
Ak sú vaše údaje uchovávané v priestoroch Mestského úradu v Žiline nesprávne, alebo neaktuálne, môžete nám kedykoľvek túto skutočnosť oznámiť a my sa postaráme o ich opravu.

7.3 Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania
Ako občan Mesta Žilina máte právo na vymazanie údajov o vašej osobe spracúvaných mestom. Vymazanie údajov sa môže uskutočniť žiadosťou zaslanou na naše kontaktné údaje uvedené v bode (7.6), alebo elektronickou formou vyplnením formulára na našom webovom sídle v sekcii „Ochrana osobných údajov“. Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca po uplatnení tohto práva. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovým resp. obchodno-právnym povinnostiam o archivácii údajov alebo iným zákonom upraveným dôvodom, namiesto vymazania sa môže uskutočniť iba ich „uzamknutie“.
V stanovených prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania vašich údajov. Ak sa obmedzenie spracúvania alebo vymazanie údajov týka vašich údajov, budeme vás o tom informovať. Po vymazaní vašich údajov už nebudete mať možnosť žiadať o prístup k týmto osobným údajom.

7.4 Právo na prenos údajov
Osobné údaje, ktoré o vás spracúva Mesto Žilina, vydáme alebo prenesieme, na základe uplatnenia vášho práva na prenos, vám alebo inej osobe. Urobíme to v bežnom formáte, ktorý je čitateľný na počítači. Platí to iba vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

7.5 Právo namietať spracovanie údajov
Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, vykonávané na základe článku 6 ods.1 písm. e) Nariadenia. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby.

7.6 Kontaktné údaje na uplatnenie dotknutých práv
V prípade, že s Mestom Žilina budete komunikovať e-mailom na adresu osobneudaje@zilina.sk, uložíme takto zaslané údaje – vašu e-mailovú adresu, vaše meno, priezvisko, adresu prípadne telefónne číslo – pre zodpovedanie vašich otázok alebo vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané hneď potom, čo už nebudú na účely spracovania viac potrebné, resp. obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovania.

8. Právo na sťažnosť
V prípade vašej sťažnosti nás kontaktujte prostredníctvom kontaktov uvedených v bode 9. Okrem toho máte právo podať sťažnosť, v prípade, že máte pocit, že boli porušené vaše práva pri spracúvaní vašich osobných údajov, na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

9. Otázky o ochrane údajov
S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa ochrany vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na:
Mesto Žilina
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
e-mail: osobneudaje@zilina.sk
telefón: +421 41 7063 111, +421 41 7063 611

Formuláre na stiahnutie

Formulár na uplatnenie práv dotknutej osoby: Formát PDF, Formát RTF

Online formulár

Formulár podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) http://www.zilina.sk/?page=osobneudaje

Ochrana osobných údajov – VOĽBY