textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 6. jún 2020 | meniny: Norbert

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

06. 06. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
07. 06. 2020
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Požičaj si e-knihy Krajská knižnica, Žilina

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ II - Medzi informáciou a pamäťou Považská galéria umenia, Žilina

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová, Obecný úrad

Stavovce severozápadného Slovenska Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Občiansky preukaz

PRVÝ OBČIANSKY PREUKAZ

 • pri dovŕšení 15roku veku
 • po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný OP
 • po prihlásení sa na trvalý pobyt na území SR, ak ešte nemal vydaný OP
 • rodný list
 • - o vydanie prvého OP pri dovŕšení 15 roku veku občana je povinný požiadať rodič, alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15 roku veku
 • prihlasovací lístok na trvalý pobyt (vydáva evidencia obyvateľov mestského úradu alebo obecného úradu)
 • bez poplatku

Prípadne:

 • ak občan výslovne požiada o vyhotovenie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní 20€
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky, čiže nie na pracovisko Policajného zboru 3€

po SKONČENÍ DOBY PLATNOSTI

 • alebo 180 dní pred SKONČENÍM DOBY PLATNOSTI (nevykonávajú sa žiadne zmeny zápisov, predlžuje sa len doba platnosti)
 • starý (neplatný) OP/pozorne prečítaj zákonné dôvody na výmenu občianskeho preukazu /
 • bez poplatku 

Prípadne:

 • ak občan výslovne požiada o vyhotovenie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní 20€
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky, čiže nie na pracovisko Policajného zboru 3€

 pri zmene TRVALÉHO POBYTU

 • starý OP
 • potvrdenie o zmene pobytu (vydáva evidencia obyvateľov mestského úradu alebo obecného úradu)
 • poplatok 4,50 € 

Prípadne:

 • ak občan výslovne požiada o vyhotovenie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní 20€
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky, čiže nie na pracovisko Policajného zboru 3€


ZNIČENÝ, STRATENÝ, ODCUDZENÝ alebo POŠKODENÝ OP

 • doklad k overeniu totožnosti (rodný list alebo vodičský preukaz, alebo cestovný doklad alebo preukaz poistenca zdravotnej poisťovne prípadne potvrdenie o občianskom preukazu ak ním občan disponuje)
 • ak sa jedná o prvé vydanie OP po zničení, strate, odcudzení, poškodení, poplatok 16,50€
 • ak sa jedná o opätovné vydanie OP za zničený, stratený, odcudzený, poškodený v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch, poplatok 33 €
 • poplatky sa nevyberajú (ak o vydanie občianskeho preukazu ako náhradný za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz žiada občan starší ako 60 rokov veku alebo u držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak sa jedná o vydanie občianskeho preukazu ako náhradný za odcudzený a k odcudzeniu došlo tým spôsobom, že sa ho násilím zmocnila iná osoba /LÚPEŽ/ a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru /predložiť potvrdenie/)

Prípadne:

 • ak občan výslovne požiada o vyhotovenie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní 20€
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky, čiže nie na pracovisko Policajného zboru 3€

pri zápise, zmene alebo zrušení zápisu TITULU

 • doklad o vzdelaní
  • (ak pochádza z členského štátu EÚ musí byť doplnený rozhodnutím ministerstva školstva o uznaní kvalifikácie na výkon regulovaného povolania a musí byť v ňom uvedený titul a skratka, ktorý mu bol priznaný podľa vnútroštátnych predpisov členského štátu alebo domovského členského štátu, a to v jazyku tohto štátu – doklad sa predkladá vždy v prvopise prípadne úradne osvedčená kópia)
  • (ak pochádza z členského štátu EÚ musí byť doplnený rozhodnutím vysokej školy príslušného zamerania na výkon neregulovaného povolania a musí byť v ňom uvedený titul a skratka, ktorý mu bol priznaný podľa vnútroštátnych predpisov členského štátu alebo domovského členského štátu, a to v jazyku tohto štátu – doklad sa predkladá vždy v prvopise prípadne úradne osvedčená kópia)
  • (ak pochádza z nečlenského štátu EÚ musí byť doplnený rozhodnutím vysokej školy príslušného zamerania na výkon neregulovaného povolania a musí byť v ňom uvedený titul a skratka, ktorý mu bol priznaný podľa vnútroštátnych predpisov nečlenského štátu alebo domovského členského štátu, a to v jazyku tohto štátu – doklad sa predkladá vždy v prvopise prípadne úradne osvedčená kópia)
 • starý OP
 • poplatok 4,50 €
 • poplatok sa nevyberá (ak občan žiada o zápis, zmenu a zrušenie titulu a doba platnosti jeho OP už skončila alebo skončí za 180 dní) 

Prípadne:

 • ak občan výslovne požiada o vyhotovenie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní 20€
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky, čiže nie na pracovisko Policajného zboru 3€

pri zmene PRIEZVISKA, MENA, (sobáš, rozvod), RODNÉHO ČÍSLA

 • doklad k zmene mena prípadne priezviska (sobášny list, potvrdenie o zmene priezviska vydáva matričný úrad - vždy v prvopise prípadne úradne osvedčená kópia)
 • k zmene rodného čísla (potvrdenie o zmene rodného čísla - vždy v prvopise prípadne úradne osvedčená kópia)
 • starý OP
 • poplatok 4,50 €
 • poplatok sa nevyberá (ak občan žiada o vydanie občianskeho preukazu po zmene rodného čísla) 

Prípadne:

 • ak občan výslovne požiada o vyhotovenie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní 20€
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky, čiže nie na pracovisko Policajného zboru 3€

pri zápise, zmene a zrušení zápisu ZÁVAŽNEJ CHOROBY, KRVNEJ SKUPINY a PODSKUPINY

 • doklad o zmene (potvrdenie od lekára o závažných chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci, potvrdenie od lekára o krvnej skupine alebo podskupine - vždy v prvopise prípadne úradne osvedčená kópia)
 • starý OP
 • poplatok 4,50 €
 • poplatok sa nevyberá (ak občan žiada o zápis, zmenu a zrušenie zápisu choroby, krvnej skupiny a doba platnosti jeho OP už skončila alebo skončí za 180 dní)

Prípadne:

 • ak občan výslovne požiada o vyhotovenie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní 20€
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky, čiže nie na pracovisko Policajného zboru 3€

Občan je povinný si prevziať vyhotovený OP najneskôr do 90 od podania žiadosti.

Pri preberaní OP je občan povinný

 • skontrolovať údaje v ňom zapísané
 • prevzatie potvrdiť svojím podpisom, ak je občan spôsobilý podpísať sa. Občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan po predložení svojho platného OP a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom, ktoré je povinný odovzdať
 • za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať rodič, alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy