textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 29. november 2020 | meniny: Vratko
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

29. 11. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
30. 11. 2020
Lekáreň Dr. Max, Národná 11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

ZARIAĎME SI PALÁC U vás doma

Slovanské hradisko na Veľkom vrchu Drotársky pavilón pri Budatínskom hrade (09:00-16:00)

JAN RAJLICH ML. – PLAGÁTY Rosenfeldov palác

VINCENT HLOŽNÍK Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Intitucionlna podpora

Intitucionlna podpora

VZVA NA PREDKLADANIE IADOST NA INTITUCIONLNU PODPORU PRE ROK 2009 PROJEKTY TYPU B

 
vod

Intitucionlna podpora Mesta ilina je uren pre systematick rozvjanie neziskovho sektora v iline a na aktivity mimovldnych organizci, ktor sa zasadzuj o zlepovanie kvality ivota obyvateov iliny. Celkov objem prostriedkov v grantovom systme mesta pre intitucionlnu podporu je 36 513,31 / 1,1 milina Sk/.

Mesto ilina reaguje na fakt, e neziskov organizcie nemaj stabiln financovanie a s odkzan na permanentn zhanie financi (donori, sponzori, 2 percent, prjmy z vlastnej innosti, lensk prspevky, dary, verejn zdroje at.) a doteraz chbal nstroj na systematick podporu ich innosti zo strany mesta.

Intitucionlna podpora (projekty typu B) znamen monos zska prspevok na celoron prevdzku a rozvoj, konkrtnejie na pokrytie operanch a reijnch nkladov (stabilizan aspekt) a na financovanie oblast bezprostredne svisiacich s rozvojom organizcie. Tm sa zsadne odliuje od Podpory aktivt (projekty typu A), ktor je uren na realizciu zva jednorazovej aktivity.

Poslanm Intitucionlnej podpory (projekty typu B) je iastone spolufinancova najkvalitnejie a najprnosnejie neziskov organizcie psobiace v iline: organizcie, ktor s prnosom pre obyvateov a mesto - poskytuj verejnoprospen sluby a aktivity, vytvraj zaujmav pracovn prleitosti pre odbornkov, poskytuj pecifick sluby, i u v portovej, socilnej, kultrnej alebo inej oblasti, akumuluj finann prostriedky pre neziskov aktivity, at.

Neziskov organizcie sa mu uchdza o zskanie tejto podpory zaslanm vyplnenho formulra, ktor bude posudzova odborn grantov komisia. Podstatou zskania intitucionlnej podpory je sa medzi neziskovmi organizciami na zklade jasnch pravidiel a kritri (vi niie).


 

Uzvierka podvania iadost

Uzvierka pre zaslanie grantovch formulrov je piatok 27. februra 2009.

Vyhodnotenie iadost

iadosti vyhodnot odborn grantov komisia a najlepie projekty bud odporuen na udelenie grantovej dotcie mesta. Schvlen projekty bud zverejnen do konca marca 2009 na www.zilina.sk - vsledky grantovch dotcii.
Primtor mesta schvauje a podpisuje prideovanie grantovch dotci na zklade odporania grantovej komisie.


 

Oprvnen iadatelia
O grantov dotciu sa mu uchdza mimovldne organizcie (neziskov organizcia poskytujca veobecne prospen sluby, obianske zdruenie, neinvestin fond, nadcia) s pravidelnou, celoronou innosou na zem mesta ilina, ktor nie s spolufinancovan mestom (t.j. nie s zaraden do rozpotu mesta), a ktor nie s zriaden orgnom ttnej alebo verejnej sprvy.

Kritria pre oprvnench iadateov

 • organizcia vykonva innos na zem mesta ilina (alej len mesta) alebo poskytuje sluby obyvateom,

 • organizcia aktvne psob na zem mesta najmenej 2 roky a je verejne znma,

 • m stabiln tm a aspo jednho zamestnanca (alebo in relevantn vzah na rovni pracovnho pomeru),

 • aktivity iadatea maj verejnoprospen charakter rob aktivity alebo poskytuje sluby sliace nielen pre lenov organizcie, ale aj pre verejnos,

 • svojm vznamom aktivity presahuj loklnu rove,

 • ron rozpoet organizcie v predchdzajcom roku je minimlne 16 000 / 482 016,- Sk./

Oprvnen nklady

 • energie,

 • komunikan nklady,

 • prenjom,

 • prspevok na plat zamestnanca (maximlne vo vke 60 % na jednho zamestnanca),

 • nkup vybavenia,

 • financovanie v oblasti plnovacch procesov a vntornho manamentu organizcie,

 • marketing a PR,

 • finann riadenie,

 • fundraising,

 • alie oblasti svisiace s rozvojom organizcie (vzdelvanie pracovnkov a pod.).

Neoprvnen nklady

 • nklady na jednorazov aktivitu

 • investin nklady (rekontrukcia nehnutenosti, nkup nehnutenosti, ...)


 

Kritria hodnotenia projektov

Kad projekt je hodnoten jednotlivo lenmi grantovej komisie, ktor mu pridelia body na zklade tchto kritri. Nsledne grantov komisia zasadne a na zklade bodov ur poradie projektov a tie nvrh na vku podpory vaznch iadost.

Grantov komisia m prvo neprideli grantov dotciu, pokia spen predkladate nepredloil v predchdzajcom kalendrnom roku vyutovanie do urenho termnu.

zameranie hodnotenia

body

poet, kvalita a rozsah aktivt a ich kontinuita

1 20

prnos pre obyvateov iliny (nvtevnos podujat, poet klientov, originalita sluieb)

1 20

dosiahnut spechy na zem mesta

1 15

spechy prekraujce hranice mesta (celoslovensk aktivity, medzinrodn aktivity, reprezentcia mesta v zahrani, medzinrodn spoluprca)

1 15

finann stabilita organizcie (rove viaczdrojovho financovania)

1 10

podiel verejnoprospenej innosti voi komernej innosti organizcie

1 10

personlna truktra organizcie

1 10

spolu maximlne

100


 

alie podmienky pre iadateov

 • Jeden iadate me poda maximlne 1 projekt v rmci vzvy na podporu intitcie a jej rozvoja.

 • Dotcia mesta je maximlne 8 500 /256 071,- Sk/.

 • Mesto poskytne na podporu organizcie dotciu vo vke maximlne 25% z celkovho rozpotu organizcie za predchdzajci rok 2008.

 • Najneskr 30 dn po podpsan Dohody o poskytnut grantovej dotcie bude na et iadatea presunutch 70% z celkovej sumy pridelenej grantovej dotcie a zvynch 30% dostane iadate a po riadnom vytovan prostriedkov mesta.

 • Vytovanie grantovej dotcie mus predloi najneskr do 15. novembra 2009 poda podmienok v Dohode o poskytnut grantovej dotcie.

 • iadate vypln iados o poskytnutie grantovej dotcie na zklade formulra dostupnho na www.zilina.sk - grantov dotcie - dokumenty.

 • iadate odole (alebo osobne doru v pracovn de od 8.00 h do 17.00 h) vyplnen a podpsan grantov formulre a povinn prlohy v zalepenej oblke v 6-tich kpich na adresu: Mestsk rad ilina, Podatea, Nmestie obet komunizmu 1, 011 31 ilina. (pri doruovan potou je rozhodujci dtum peiatky poty).

 • Oblku je potrebn oznai heslom iados o grantov dotciu 2009 Intitucionlna podpora. 

Otzky iadateov a alie informcie:


e-mail: granty@zilina.sk,

tel:
0918 407 973 (v pracovn dni do 16:00)


 

Prepoet na SKK bol vykonan konverznm kurzom 30,1260