textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 25. október 2020 | meniny: Aurel

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

25. 10. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
26. 10. 2020
Lekáreň KALAMED, A. Rudnaya 3806, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Z histórie dopravy na Slovensku Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

EKOPLAGÁT ´20 Považská galéria umenia, Žilina

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Slovanské hradisko na Veľkom vrchu Drotársky pavilón pri Budatínskom hrade (09:00-16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Komunitné plánovanie

Komunitné plánovanie – vec verejná

Čo je komunitné plánovanie?
Je to jedna zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Jej obsahom je absorbovať názory celej komunity/mesta, ktoré umožnia spracovať podkladové materiály pre rôzne oblasti verejného života.

Charakteristickými znakmi komunitného plánovania sú:

 • zapájanie sa čo možno najväčšej skupiny obyvateľov s cieľom najlepšej reflexie konkrétnej situácie v meste,
 • dialóg a vyjednávanie postavené na rovnosti a názorovej pluralite,
 • dosiahnutie výsledku, ktorý je prijatý a podporovaný väčšou časťou účastníkov.

Čo je komunitné plánovanie SOCIÁLNYCH SLUŽIEB?

 • KPSS je metóda, ktorou je možné na úrovni mesta plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov,
 • KPSS je otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.


Čo je hlavným CIEĽOM komunitného plánovania sociálnych služieb?

 • identifikovať sociálne problémy mesta a zvoliť stratégiu ich riešenia a to zo zreteľom na klienta, poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti a pod.,
 • predchádzať sociálnemu vylúčeniu, chudobe, sociálnej odkázanosti a prehlbovaniu týchto negatívnych spoločenských javov,
 • naviesť aktívny dialóg k daným problémom mesta a hľadať aktívne riešenia konkrétnych problémov v spolupráci mesto – občania – priami poskytovatelia sociálnych služieb a v neposlednom rade aj samotní užívatelia a klienti sociálnej intervencie,
 • rozširovať a čo možno v najväčšej miere skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb v meste a i.

Kto sú ÚČASTNÍCI komunitného plánovania sociálnych služieb?

Na trhu sociálnych služieb sa podieľajú traja aktéri – užívateľ, poskytovateľ, objednávateľ. Tieto tri skupiny sa sústavne a priebežne schádzajú a rokujú spolu o dohode, ako čo najlepšie naplniť predstavy a požiadavky každého z nich.

Kto je UŽÍVATEĽOM sociálnych služieb?

 • tí, ktorí služby prijímajú, sú im poskytnuté alebo sa im poskytujú v súčasnosti, prijímali ich v minulosti, alebo im budú poskytnuté v budúcnosti,
 • tí, ktorí k naplneniu svojich potrieb a predstáv potrebujú pomoc sociálnych služieb. Užívateľom sa môže stať v priebehu svojho života každý občan.

Kto je POSKYTOVATEĽOM sociálnych služieb?

 • tí, ktorí služby prevádzkujú, uskutočňujú, dodávajú, poskytujú či v štátnych alebo v súkromných zariadeniach klientom, alebo doma svojim príbuzným a blízkym.
 • tí, ktorí vytvárajú projekty na zachovanie a rozširovanie svojich zariadení, pracovných miest a služieb, ktoré poskytujú


Kto je OBJEDNÁVATEĽOM sociálnych služieb?

 • tí, ktorí službu platia, zriaďujú, objednávajú, organizujú a zabezpečujú na ne výberové konanie, predovšetkým štátna správa, samospráva, voľbami poverení zástupcovia, ale aj nadácia alebo agentúry,
 • obvykle majú spracované plány strategického rozvoja sociálnych služieb.
   

Čo je základnou PRIORITOU komunitného plánovania sociálnych služieb?

 • partnerstvo medzi všetkými účastníkmi, ich vzájomná a otvorená spolupráca,
 • hľadanie zdrojov a potenciálu pre zaistenie služieb v komunite,
 • dostupnosť informácií – zaistenie dobrej informovanosti o oblasti sociálnych služieb všetkým členom komunity,
 • uvedomujúc si súvislosti – sociálne služby musia byť hodnotené a riešené v súvislosti s ďalšími službami občanom, napr. zdravotnými, voľnočasovými a zdelávacími aktivitami,
 • verejný záujem – komunitný plán musí byť verejnou vecou a verejnosťou kontrolovaný,
 • kompromis predstáv a možností, požiadaviek a dostupných zdrojov.

Aký je prínos komunitného plánovania sociálnych služieb pre MESTO?
Proces komunitného plánovania umožňuje , aby sociálne služby zodpovedali zisteným miestnym potrebám a reagovali na lokálnu odlišnosť, a tiež združovali súčasné zdroje a zefektívnili ich využitie. Komunitné plánovanie zvyšuje dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb a rozširuje alebo optimalizuje ich ponuku.

Aký je prínos komunitného plánovania sociálnych služieb pre OBČANA?
Umožňuje občanom účasť a zapojenie sa do procesu prípravy a uskutočňovania plánu sociálnych služieb v komunite, zvyšuje sa tak ich podiel na rozhodovaní o tom, kým budú zabezpečované, akú budú mať formu a v akej kvalite budú poskytované.

Čo je VÝSLEDKOM komunitného plánovania?
Výsledkom komunitného plánovania bude komunitný plán, ktorý stanovuje krátkodobé ciele a priority a smeruje k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja sociálnych služieb v regióne. Zároveň obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupu a priebežného podávania správ komunite a finančné krytie navrhovaných aktivít.