textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 23. február 2020 | meniny: Roman, Romana

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

23. 02. 2020
Lekáreň Dr. Max, Romualda Zaymusa 8727/12, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
24. 02. 2020
Lekáreň KOLEČKO, Hálkova 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

FOTOMOSTY ŽILINY foyer úradu Žilinského samosprávneho kraja, Žilina (08:00-16:00)

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

Na ľudovú nôtu kaštieľ Radoľa

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová, Obecný úrad

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Inštitucionálna podpora v roku 2010

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ NA INŠTITUCIONÁLNU PODPORU PRE ROK 2010 – PROJEKTY TYPU B

Úvod
Inštitucionálna podpora Mesta Žilina je určená pre systematické rozvíjanie neziskového sektora v Žiline a na aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa zasadzujú o zlepšovanie kvality života obyvateľov Žiliny.
Mesto Žilina reaguje na fakt, že neziskové organizácie nemajú stabilné financovanie a sú odkázané na permanentné zháňanie financií (donori, sponzori, 2 percentá, príjmy z vlastnej činnosti, členské príspevky, dary, verejné zdroje atď.) a doteraz chýbal nástroj na systematickú podporu ich činnosti zo strany mesta.
Inštitucionálna podpora (projekty typu B) znamená možnosť získať príspevok na celoročnú prevádzku a rozvoj, konkrétnejšie na pokrytie operačných a režijných nákladov (stabilizačný aspekt) a na financovanie oblastí bezprostredne súvisiacich s rozvojom organizácie. Tým sa zásadne odlišuje od Podpory aktivít (projekty typu A), ktorá je určená na realizáciu zväčša jednorazovej aktivity.
Poslaním Inštitucionálnej podpory (projekty typu B) je čiastočne spolufinancovať najkvalitnejšie a najprínosnejšie neziskové organizácie pôsobiace v Žiline: organizácie, ktoré sú prínosom pre obyvateľov a mesto - poskytujú verejnoprospešné služby a aktivity, vytvárajú zaujímavé pracovné príležitosti pre odborníkov, poskytujú špecifické služby, či už v športovej, sociálnej, kultúrnej alebo inej oblasti, akumulujú finančné prostriedky pre neziskové aktivity, atď.
Neziskové organizácie sa môžu uchádzať o získanie tejto podpory zaslaním vyplneného formulára, ktorý bude posudzovať odborná grantová komisia. Podstatou získania inštitucionálnej podpory je súťaž medzi neziskovými organizáciami na základe jasných pravidiel a kritérií (viď nižšie).

Uzávierka podávania žiadostí
Uzávierka pre zaslanie grantových formulárov je piatok 26. februára 2010.

Vyhodnotenie žiadostí
Žiadosti vyhodnotí odborná grantová komisia a najlepšie projekty budú odporučené na udelenie grantovej dotácie mesta. Schválené projekty budú zverejnené do 20. marca 2010 na www.zilina.sk - výsledky grantových dotácii.
Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantovej komisie.

Oprávnení žiadatelia
O grantovú dotáciu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, občianske združenie, neinvestičný fond, nadácia) s pravidelnou, celoročnou činnosťou na území mesta Žilina, ktoré nie sú spolufinancované mestom (t.j. nie sú zaradené do rozpočtu mesta), a ktoré nie sú zriadené orgánom štátnej alebo verejnej správy.

Kritéria pre oprávnených žiadateľov

 • organizácia vykonáva činnosť na území mesta Žilina (ďalej len mesta) alebo poskytuje služby obyvateľom,
 • organizácia aktívne pôsobí na území mesta najmenej 2 roky a je verejne známa,
 • má stabilný tím a aspoň jedného zamestnanca (alebo iný relevantný vzťah na úrovni pracovného pomeru),
 • aktivity žiadateľa majú verejnoprospešný charakter – robí aktivity alebo poskytuje služby slúžiace nielen pre členov organizácie, ale aj pre verejnosť,
 • svojím významom aktivity presahujú lokálnu úroveň,
 • ročný rozpočet organizácie v predchádzajúcom roku je minimálne 17 000 € / 512 142,- Sk./

Oprávnené náklady

 • energie,
 • komunikačné náklady,
 • prenájom,
 • príspevok na plat zamestnanca (maximálne vo výške 60 % na jedného zamestnanca),
 • nákup vybavenia,
 • financovanie v oblasti plánovacích procesov a vnútorného manažmentu organizácie,
 • marketing a PR,
 • finančné riadenie,
 • fundraising,
 • ďalšie oblasti súvisiace s rozvojom organizácie (vzdelávanie pracovníkov a pod.).

Neoprávnené náklady

 • náklady na jednorazovú aktivitu
 • investičné náklady (rekonštrukcia nehnuteľnosti, nákup nehnuteľnosti, ...)

Kritéria hodnotenia projektov
Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež návrh na výšku podpory víťazných žiadostí.
Grantová komisia má právo neprideliť grantovú dotáciu, pokiaľ úspešný predkladateľ nepredložil v predchádzajúcom kalendárnom roku vyučtovanie do určeného termínu.
 

zameranie hodnotenia
body

počet, kvalita a rozsah aktivít a ich kontinuita
1 – 20

prínos pre obyvateľov Žiliny (návštevnosť podujatí, počet klientov, originalita služieb)
1 – 20

dosiahnuté úspechy na území mesta
1 – 15

úspechy prekračujúce hranice mesta (celoslovenské aktivity, medzinárodné aktivity, reprezentácia mesta v zahraničí, medzinárodná spolupráca)
1 – 15

finančná stabilita organizácie (úroveň viaczdrojového financovania)
1 – 10

podiel verejnoprospešnej činnosti voči komerčnej činnosti organizácie
1 – 10

personálna štruktúra organizácie
1 – 10

spolu maximálne
100

 

Ďalšie podmienky pre žiadateľov

 • Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 projekt v rámci výzvy na podporu inštitúcie a jej rozvoja.
 • Dotácia mesta je maximálne 8 300 € /250 045,80,- Sk/.
 • Mesto poskytne na podporu organizácie dotáciu vo výške maximálne 25% z celkového rozpočtu organizácie za predchádzajúci rok 2009.
 • Najneskôr 30 dní po podpísaní Dohody o poskytnutí grantovej dotácie bude na účet žiadateľa presunutých 70% z celkovej sumy pridelenej grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane žiadateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta.
 • Vyúčtovanie grantovej dotácie musí predložiť najneskôr do 20. novembra 2010 podľa podmienok v Dohode o poskytnutí grantovej dotácie.
 • Žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára dostupného na www.zilina.sk - grantové dotácie - dokumenty na stiahnutie.
 • Žiadateľ odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň od 8.00 h do 17.00 h) vyplnené a podpísané grantové formuláre a povinné prílohy v zalepenej obálke v 12-tich kópiách na adresu: Mestský úrad Žilina, Podateľňa, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty).
 • Obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o grantovú dotáciu 2010 – Inštitucionálna podpora“.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie:
e-mail: granty@zilina.sk, tel: 0908 930 083 a to od 12. januára 2010 v pracovné dni do 16:00.

Prepočet € na SKK bol vykonaný konverzným kurzom 30,1260