textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 28. január 2021 | meniny: Alfonz
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

28. 01. 2021
Lekáreň sv. Joachim a sv. Anny, Vojtecha Spanyola 8928/29, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
29. 01. 2021
Lekáreň SAMARITÁN, Jána Milca 10, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Mojmír Vlkolaček Krajská knižnica, Žilina

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 28.09.2009 | Peter Hapčo

Spotrebiteľská poradňa – Nepodceňujte Spotrebiteľskú zmluvu

Pán Haluška si zakúpil v autobazáre dvojročný automobil. Po niekoľkých dňoch sa mu auto nepodarilo naštartovať. Privolaný opravár našiel problém v štartéri, ktorý bol nepochybne už v dobe predaja vadný. Pretože bazár na túto závadu neupozornil, rozhodol sa pán Haluška auto reklamovať. Bazár reklamáciu odmietol s odvolaním na ustanovenie spotrebiteľskej zmluvy, v ktorom bolo uvedené, že na predané auto sa nevzťahuje zodpovednosť za vady. Nešťastný spotrebiteľ sa obrátil na spotrebiteľskú poradňu ZSS s otázkou, ako sa môže brániť, keď zmluvu s uvedeným ustanovením podpísal.

Občiansky zákonník (§ 53 – 54 a nasledujúce) umožňuje spotrebiteľovi dovolať sa neplatnosti zmluvných ustanovení spotrebiteľských zmlúv, ktoré znamenajú poškodenie spotrebiteľa značnou nerovnováhou v právach a povinnostiach zmluvných strán.

ČO JE SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Spotrebiteľská zmluva je napr. kúpna zmluva alebo zmluva o dielo, pokiaľ zmluvnými stránkami sú na jednej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy a na strane druhej dodávateľ. Spotrebiteľom je podľa Občianskeho zákonníka osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Dodávateľ naopak v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti pri uzatváraní plnení spotrebiteľskej zmluvy koná.
 
Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať predovšetkým zmluvné dojednania, ktoré:

* Vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým bola spotrebiteľovi spôsobená smrť alebo ujma na zdraví (napr. pri prevádzke dopravných prostriedkov).
* Vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu (napr. skrátená záručná doba, vylúčenie možnosti odstúpenia od zmluvy pri výskyte neodstrániteľnej vady).
* Oprávňujú dodávateľa odstúpiť od zmluvy bez zmluvného či zákonného dôvodu a spotrebiteľa nie.
* Oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej doby.
* Zaväzujú spotrebiteľa k plneniu podmienok, s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzatvorením zmluvy.
* Oprávňujú dodávateľa ku zvýšeniu ceny tovaru či služieb (napr. pri zmluve o dielo) bez toho, aby spotrebiteľ bol oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je cena dojednaná v čase uzavretia zmluvy pri splnení podstatne prekročená.
* Dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy bez súhlasu spotrebiteľa, pokiaľ dôjde prevodom ku zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa.

AKO SPRÁVNE POSTUPOVAŤ
 
* Pred podpisom zmluvy si starostlivo prečítajte, či niektoré jej ustanovenia neobmedzujú vaše práva, nejasnosti prekonzultujte. Veľkú pozornosť venujte predovšetkým častiam, ktoré sú vytlačené miniatúrnym písmom – tzv. small print, pretože práve tu môžu byť uvedené podstatné podmienky, ktoré sa ľahko prehliadnu.
* Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od zákona v neprospech spotrebiteľa alebo obsahujú dojednania, ktoré znamenajú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán, sú tzv. absolútne neplatné. Ide o neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách podľa ustanovenia § 53 Občianskeho zákonníka..
* Obráťte sa na dodávateľa najlepšie doporučeným listom s doručenkou. V tomto liste výslovne citujte neprípustné ustanovenia a uveďte, že ide o absolútne neplatné ustanovenia podľa § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
* V prípade, že by sa dodávateľ dovolával plnenia neprijateľných podmienok súdnou cestou namietajte ich neplatnosť čo najskôr v priebehu súdneho konania.
* Pri nákupe použitého výrobku si vždy vopred overte, kto je predávajúcim - či napr. autobazár, ktorý s vami zmluvu podpisuje, nie je iba sprostredkovateľom pre úplne iného predávajúceho
* Zvlášť pri nákupe použitých motorových vozidiel trvajte na čo najdôkladnejšom popise stavu vozidla pri predaji. Významná je hlavne informácia, či vozidlo nebolo havarované
* Veľmi dôležité je overiť si legálny pôvod vozidla – či nebolo kradnuté alebo zmontované     z ukradnutých dielcov. Tu je možné využiť databázy špecializovaných firiem alebo polície.
* Pred zakúpením používaného motorového vozidla požaduje predávajúci často tzv. nevratnú zálohu. Tu je treba vedieť, že spotrebiteľské zmluvy nemôžu obsahovať dojednania, ktoré v rozpore s požiadavkou dobrej viery znamenajú v neprospech spotrebiteľa značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Sem patrí aj zmluvné dojednanie, ktoré dovoľuje dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie i v prípade, že spotrebiteľ neuzatvorí zmluvu s dodávateľom či od nej odstúpi - čo je prípad uvedenej nevratnej zálohy
 
TIP: Mohli by ste sa stretnúť s tým, že súd na základe žaloby dodávateľa vydá tzv. platobný rozkaz. Čo najskôr a v lehote proti nemu podajte tzv. odpor. V následnom súdnom konaní potom namietajte neplatnosť neprípustných zmluvných ustanovení.
 
CENA UVEDENÁ V ZMLUVE
 
Ustanovenia zákona o neprimeraných zmluvných dojednaniach sa nevzťahujú na dojednania, ktoré vymedzujú predmet a cenu plnenia zmluvy. U týchto dojednaní preto neplatnosť z dôvodu neprípustnosti namietať nemôžete.

TIP: Cena spotrebného tovaru a služieb je väčšinou zmluvná. Jej výhodnosť preto   starostlivo zvážte PRED uzatvorením zmluvy.

Margita Palušová, Spotrebiteľská informačná agentúra

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rady a informácie zo Spotrebiteľskej poradne zriadenej v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline sú publikované v regionálnych médiách a na webovej stránke mesta www.zilina.sk. Mesto Žilina zriadilo Spotrebiteľskú poradňu v klientskom centre v novembri 2008 za účelom poradiť občanom vo veciach reklamácií, hrozieb exekúcie, či iných spotrebiteľských otázok. Poradňu je možné navštíviť osobne, kontaktovať telefonicky, alebo mailom.

Spotrebiteľská poradňa je k dispozícii vždy v pondelok od 11.00 do 14.00 h a v stredu od 13.00 do 16.00 h v klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Kontaktovať je možné na čísle 041/706 35 16, 0908 532 572, alebo na mailovej adrese spotrebitel@zilina.sk.

článok bol zobrazený 5013 krát zdroj: www.zilina.sk