tlač, návrat 07.07.2009 | Peter Hapčo

Samosprávy ŽSK žiadajú otvoreným listom ministra financií o pomoc

Predstavitelia samospráv ŽSK posielajú ministrovi financií otvorený list, v ktorom žiadajú o pomoc a vyzývajú k rokovaniam ohľadom kritickej situácie spôsobenej finančnou krízou hroziacou ich kolapsom. Otvorený list je výsledkom stretnutia, na ktoré ich ešte v piatok pozval primátor Andrej Hrnčiar po tom ako bola na stránke MF SR zobrazená podrobná daňová prognóza týkajúca sa výberu daní do štátneho rozpočtu.

Stretnutia v kancelárií primátora sa 6. júla 2009 zúčastnili zástupcovia samospráv ŽSK: primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, primátor mesta Žilina Ivan Harman, primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar, primátor mesta Námestovo Ján Kadera, zástupca primátora mesta Trstená Štefan Kristofčák, primátor mesta Vrútky Miroslav Mazúr, za mesto Dolný Kubín Marta Palugová, primátor mesta Ružomberok Michal Slašťan a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger. Po tom ako sa zaoberali podrobnou daňovou prognózou týkajúcou sa výberu daní do štátneho rozpočtu tak ako bola zobrazená ešte v piatok 3. júla na stránke MF SR a jej dôsledkami pre samosprávy, rozhodli sa osloviť formou otvoreného listu ministra financií SR. S obsahom otvoreného listu a dôvodmi, ktoré ich k nemu viedli oboznámili zástupcov médií na mimoriadnom briefingu hodine na pôde martinskej radnice.

„Podľa zverejnenej prognózy ministerstva financií hrozí mestám na Slovensku doslova kolaps. Nikto nerátal s tým, že deficit a výpadok dane fyzických osôb bude až taký katastrofálny. Hrozí, že mestá nebudú môcť zabezpečiť a plniť kompetencie a úlohy, ktoré im vyplývajú zo zákona. V budúcom roku by tento deficit mal byť ešte o tri percentá vyšší a mal by dosiahnuť až 20 percent oproti minulému obdobiu. Hrozí, že sa to dotkne oblastí, ktoré sme pred dôsledkami finančnej krízy chceli uchrániť ako je školstvo, opatrovateľské činnosti, sociálna oblasť, miestne dane a poplatky. Všetko sú to oblasti, ktoré sa dotýkajú práve tých sociálne najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Obávam sa aj toho, že veľká väčšina miest nebude môcť čerpať finančné prostriedky z fondov EU, pretože nebudú mať 5 percent na spolufinancovanie ale ani finančné prostriedky na prípravu projektov,“ komentoval dôvody, ktoré viedli k zvolaniu zástupcov samospráv primátor Andrej Hrnčiar.

Primátor Žiliny Ivan Harman ďalej dodal: „Dnes sa obraciame na pána ministra financií s tým, aby hľadal riešenie ako pomôcť samosprávam nahradiť výpadok na príjmoch. Ja si naozaj myslím, ak chce vláda prijať šrotovné, čím chce pomáhať automobilkám, tak by mala hľadať aj nejaký iný spôsob ako pomôcť samosprávam. Tie koniec koncov vykonávajú aj prenesený výkon štátnej správy, to znamená, že veľakrát aj suplujú štátne orgány.“

Vzhľadom na kritickú situáciu, v ktorej sa samosprávy nachádzajú predstavitelia samospráv ŽSK očakávajú, že sa k tejto výzve čoskoro pripoja aj ďalšie samosprávy na Slovensku. V záujme zabezpečenia zachovania funkčnosti a chodu samospráv si totiž vzniknutá situácia vyžaduje okamžitú pozornosť.

Otvorený list


Martin, 06. júl 2009

Vážený pán minister,

finančná rovnováha samospráv miest a obcí ako všetkých rozpočtových organizácií závislých od plnenia odvodov a verejných financií, citlivo reaguje na dôsledky finančnej a hospodárskej krízy. Predstavitelia miest a obcí si uvedomujú vážnosť situácie a prakticky všetky mestá už zodpovedne zareagovali úpravou svojich rozpočtov a prijatím opatrení na zníženie dopadu krízy na ich rozpočty. Pri úpravách sme vychádzali z vlastných prepočtov a odhadu ZMOS-u, ktorý už v  I. štvrťroku 2009 vyčíslil predpokladaný dopad najmä s ohľadom na podpísané „Memorandum o spolupráci medzi vládou SR a ZMOS“.

V piatok 3. júla 2009 bola na stránke MF SR zobrazená podrobná daňová prognóza týkajúca sa výberu daní do štátneho rozpočtu. Jej súčasťou je aj znížený predpoklad výberu dane z príjmu fyzických osôb, z ktorej je v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmu fyzických osôb 70,3 % z celkového objemu príjmom obcí. Z uvedenej analýzy daňových príjmov je zrejmé, že pôvodne rozpočtovaná daň, ktorá bola zverejnená 4.12.2008 a predstavovala pre obce SR výber v celkovej výške 1 398 015 000,- EUR je upravená a predstavuje cca 83,6 % z pôvodného rozpočtu.

Je jasné, že situácia v rozpočtoch samospráv je omnoho vážnejšia ako bolo doposiaľ ministerstvom prezentované. Pritom pokles daňových príjmov nie je spôsobený len priamym dôsledkom krízy, ktorým je nižší rast ekonomiky, ale aj legislatívnymi zmenami, ktoré prijala vláda v súvislosti s bojom proti kríze. Začiatkom mája tohto roku ste uviedli, že MF SR priestor pre ďalšie prípadné šetrenie stále hľadá a sami ste priznali, že spomínané možné šetrenie na úrovni až 15 % vládnych výdavkov, by bolo v súčasnej situácií nereálne. Podobne aj v prípade miest a obcí väčšie zníženie dane z príjmu fyzických osôb ako o 10 % oproti pôvodne plánovanej čiastke mestá neunesú a tak sú v nich ohrozené základné samosprávne funkcie, ktoré majú na základe zákona o obecnom zriadení povinnosť vykonávať.

Ak by sme sa rozhodli len adekvátne upraviť naše rozpočty, ich ďalšie znižovanie by bolo pre mestá a obce likvidačné. Naši občania sa určite nevyhnú priamemu dopadu hlavne v oblastiach, za ktoré spomenieme: sociálnu oblasť, školstvo a vzdelávanie, cestnú dopravu, ochranu životného prostredia, bývanie a občiansku vybavenosť, verejný poriadok a bezpečnosť, či územné plánovanie. Výpadok príjmov obcí taktiež reálne ohrozí možnosti čerpania zdrojov z fondov EU. Súčasne je nevyhnutné uvedomiť si, že strata zamestnania a finančné problémy obyvateľstva budú klásť zvýšené nároky na obce pri nutnosti poskytovania pomoci v čase núdze. Samotná samospráva zamestnáva viac ako 180 tisíc zamestnancov, opatrovateliek a poskytovateľov sociálnej starostlivosti, učiteľov, členov mestskej a obecnej polície, či pracovníkov spoločných úradovní, čo predstavuje približne polovičný podiel na zamestnanosti v celej verejnej správe.

Vláda už dokázala podniknúť kroky, ktoré okrem iných sektorov pomohli napríklad aj automobilovému priemyslu. Preto veríme, že aj v zmysle vyššie spomínaného memoranda, odvolávajúc sa na článok II., bod 1., z ktorého citujeme: „Signatári tohto memoranda vyjadrujú pripravenosť rokovať o akýchkoľvek otázkach spojených s riešením dopadov finančnej a hospodárskej krízy, vrátane finančných kompenzácií dopadu krízy pre mestá a obce v záujme zachovania rozsahu a kvality verejných služieb na miestnej úrovni.“ prijmete tento list ako výzvu na rokovania. Vzhľadom na kritickú situáciu, v ktorej sa samosprávy nachádzajú očakávame, že sa k tejto výzve čoskoro pripoja aj ďalšie samosprávy na Slovensku. V záujme zabezpečiečenia zachovania funkčnosti a chodu samospráv si totiž vzniknutá situácia vyžaduje okamžitú pozornosť.

článok bol zobrazený 2051 krát zdroj: www.zilina.sk

Fotogaléria k článku

SQL chyba